Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane techniki GIS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.TECHNIGIS.NM.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane techniki GIS
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają wiedzę dotyczącą posługiwania się bazami danych o charakterze przestrzennym w pracy z obiektami ma mapie i w bazie danych. Praca polega na posługiwaniu się informacją przestrzenną bez konieczności wizualizacji obiektów geometrycznych na ekranie komputera.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Problematyka nadmiernego wyznaczania rezerw budowlanych. 2. Możliwości wykorzystania narzędzi GIS do procesu analizy przestrzennej w tym zakresie

3. Kategorie pokrycia terenu według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r.

4. Problematyka występowania zjawiska presji antropogenicznej oraz istotnoci ekologiznej terenu w oparciu o metody klasyfikacji i waloryzacji obszarów

5. Wykorzystanie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k do analiz przestrzennych

6. Możliwości wykorzystania narzędzi GIS do analiz na modelach rastrowych

7. Konwersja plików z dziedzina CAD do środowisk GIS

Tematyka ćwiczeń:

1. Wykorzystanie narzędzi GIS w analizach rezerwy budowlanej

2. Opracowanie zestawień statystyk przestrzennych na analizowanym modelu danych

3. Współczynnik antropogenizacji obszaru w wybranym polu podstawowej oceny

4. Analizy koncentracji i gęstości antropogenicznych elementów pokrycia terenu

5. Metodyka obliczania zmiany objętości mas ziemnych na modelach rastrowych

Literatura:

1. Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2006, GIS. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.

2. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007, GIS obszary zastosowań, PWN, Warszawa.

3. Urbański J., 1997, Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej, PWN, Warszawa."

4. Iwańczak B., 2013, Quantum GIS: tworzenie i analiza map, Helion, Gliwice.

5. Litwin L., Myrda G., 2005, Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Helion.

6. Nowotarska M., Wprowadzenie do Quantum GIS, źródło internetowe: http://quantum-gis.pl/_media/czytelnia/wprowadzenie_do_quantum_gis.pdf"

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- rozszerzone informacje dotyczące techniki pozyskiwania danych terenowych

- techniki wspólnego (równoleglego) przetwarzania danych wektorowych i rastrowych

- ekonomiczny sposób wprowadzania zebranych danych do systemu i umiejętne ich przetwarzanie

- sposoby publikowania widocznych efektów pracy systemów GIS

- metody interpolacji zjawisk przestrzennych

Absolwent potrafi:

- pozyskiwać informacje, analizować, interpretować, wyciągać wnioski odnośnie zjawisk w terenie

- połączyć wiele technik gromadzenia informacji jednocześnie, dokonując pomiarów w grupie

- wykonać zapis zjawisk w formie wieloznacznikowej

- zapisać dane terenowe do systemu i przetwarzać je metodami informatycznymi celem uzyskania założonego celu

- wygenerować na podstawie danych powierzchnię rozkładu cechy kilkoma metodami interpolacji

- zaprezentować i przedstawić dowody słuszności zastosowanych rozwiązań w zakresie sposobu przygotowania projektu

Absolwent jest gotów do:

- współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

- świadomego stosowania systemów informacyjnych w wykonywanej przez siebie pracy

- wykorzystywania wiedzy mieszkańców danej miejscowości lub gminy, korzystania z wiedzy organów i instytucji publicznych w zakresie organizacji dnia pomiarowego, uwzgędniania w wykonywanych zadaniach uwarunkowań społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

zaliczenie w formie pisemnej (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0). Udział w ocenie końcowej modułu 50%

Ćwiczenia:

zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń (warunkiem zaliczenia jest oddanie wszystkich ćwiczeń, wszystkie ćwiczenia muszą być zaliczone na ocenę co najmiej 3.0). Udział w ocenie końcowej modułu 50%

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)