Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Składowiska odpadów komunalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SODKO.A2.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Składowiska odpadów komunalnych
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów zasad funkcjonowania konstrukcji geotechnicznej jaką jest składowisko. Podstawowymi kryteriami, które musi ono spełnić są wymogi geotechniki środowiskowej wymuszającej i zapewniającej zgodność pracy obcego obiektu z otaczającym środowiskiem przyrodniczym. Zapewniamy to poprzez specjalistyczne uzgodnienia i techniczne obliczenia, obejmujące kompleks gruntowo-wodny. W konsekwencji prowadzi to do właściwego doboru stosowanych do budowy składowiska materiałów uszczelniających i filtracyjnych, zarówno mineralnych jak i syntetycznych. Ważnym uzupełnieniem jest poznanie przez studentów zagadnień związanych z monitoringiem odprowadzanych odcieków jak i odgazowania składowiska.

Pełny opis:

Składowanie odpadów na składowiskach jest najstarszą i najbardziej powszechną formą unieszkodliwiania odpadów stałych, która ma charakter uzupełniający lub jest elementem końcowym procesu zagospodarowania odpadów. Jednym z głównych problemów jaki się pojawia to usytuowanie składowiska odpadów. Nie jest to proste, gdyż musi zostać spełnionych wiele warunków. Składowiska na ogół są bardzo duże pod względem powierzchni, a ich okres eksploatacji szacuje się na kilkadziesiąt lat, aby były one opłacalne ze względów ekonomicznych.

Wymogi dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia składowisk odpadów muszą zapewnić bezpieczne dla zdrowia ludzi i dla środowiska składowanie odpadów, oraz zapobiec zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, gleby, ziemi i powietrza.

Oprócz powyższych wymogów składowiska odpadów lokalizuje się tak, by miały naturalną barierę geologiczną, uszczelniającą podłoże i ściany boczne. Minimalna miąższość i wartość współczynnika filtracji k10 naturalnej bariery geologicznej dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – miąższość ≥ 1 m, współczynnik filtracji k ≤ 0,0000000001 m/s. W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia tych warunków stosuje się sztucznie wykonaną barierę geologiczną o minimalnej miąższości 0,5 m, zapewniającą przepuszczalność nie większą niż 0,0000000001 m/s.

Lokalizacja składowisk odpadów na terenie Polski powinna spełniać kryteria zarówno krajowe jak i unijne. Ze względu na duże znaczenie społeczno-gospodarcze oraz duże oddziaływanie na środowisko, budowa, eksploatacja i monitoring składowisk odpadów zostały określone prawnie. Głównym aktem jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Określa zasady lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. Kolejne akty prawne związane z budową i eksploatacją składowisk odpadów to: Ustawa z dnia 16 czerwca 2005 r. Rozporządzenie Ministra w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2005 r.), Ustawa ”O odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.) z późniejszymi zmianami.

Priorytetem ustaw jest zapewnić ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska. Szybko zmieniająca się struktura i zróżnicowanie produkcji odpadów, przyczynia się do częstego nowelizowania ustaw. Wskazanie lokalizacji składowiska to obecnie proces jeszcze bardziej złożony. Oprócz poprawnego wykonania studium lokalizacji zmierza przede wszystkim do zmniejszenia kosztów koniecznych do wykonania prac.

Literatura:

1.Wysokiński L., Łukasik S. 1996. Projektowanie i wykonanie badań do lokalizacji składowisk odpadów komunalnych. Instrukcja ITB. Wydawnictwo ITB, Warszawa.

2.d’ Obryn K. Szalińska E. 2005. Odpady komunalne, Kraków.

3.Handy, Richard L. Spangler, Merlin G. 2006. Geotechnical Engineering: Soil and Foundation Principles and Practice. McGraw-Hill Professional Publishing.

4.Wysokiński L. 2009. Instrukcje, wytyczne, poradniki 444/2009. Zasady budowy składowisk odpadów. ITB, Warszawa.

5.Zadroga B., Olańczuk-Neyman K. 2001. Ochrona i rekultywacja podłoża gruntowego. Aspekty geotechniczno – budowlane. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.

6. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 523 2013.05.17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

7. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 2013.01.23. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

8. Dz.U. 2016 poz. 1987. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach.

9.Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Z późniejszymi zmianami.

10. PN-EN 13251+A1:2015-04 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.

11. PN-EN ISO 10318:2007 Geosyntetyki – Terminy i definicje.

Efekty uczenia się:

1. Wymienia podział i klasyfikację składowisk, wymienia elementy konstrukcyjne składowiska i wie jakie przepisy regulują warunki realizacji i eksploatacji składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne, charakteryzuje poszczególne elementy konstrukcyjne składowiska i dokonuje ich analizy.

2. Wymienia i dokonuje analizy podstawowych metod obliczeń wskaźników nagromadzenia odpadów, ustalenia czasu eksploatacji składowiska, prowadzenia eksploatacji składowiska, wymienia sposoby uszczelnienia podłoża gruntowego pod składowiskiem. Charakteryzuje i analizuje czynności związane z zamknięciem i rekultywacją składowiska.

3. Posiada zdolności podejmowania standardowych zadań projektowych elementów konstrukcyjnych składowiska i potrafi właściwie dobrać metody i procedury obliczeniowych, a także potrafi dokonać modyfikacji technik analitycznych i komputerowych, wykazując się inwencją i twórczym podejściem.

4. Zna przepisy i wie jak wyszukać informacje dotyczące składowisk odpadów w przepisach i wytycznych projektowych, rozumie i potrafi dokonać analizy i wykorzystania potrzebnych informacji dotyczących przepisów i wytycznych projektowania składowisk orz potrafi je porównać i dokonać ich interpretacji a także zastosować w rozwiązaniu konkretnego problemu.

5. Posiada umiejętność przygotowania dokumentacji projektowanych elementów konstrukcyjnych składowiska, potrafi przygotować opis techniczny i instrukcje eksploatacji składowiska innych niż niebezpieczne i obojętne.

6. Rozumie potrzebę utylizacji odpadów komunalnych przez ich składowanie, podejmuje działania zmierzających do pogłębienia i rozszerzenia wiedzy, wykazuje inicjatywę w zakresie poszukiwania rozwiązań alternatywnych, planuje możliwość realizacji rozwoju zawodowego.

7. Rozumie potrzeby społeczności lokalnych z zakresie świadomego przygotowania na zlokalizowanie składowiska w ich miejscowości, rozumie oddziaływania składowiska na tereny przyległe, podejmuje działania i poszukuje optymalnych rozwiązań i potrafi kierować małym zespołem oraz wykazuje inwencje twórczą.

Metody i kryteria oceniania:

Praca kontrolna, sprawdzająca stopień opanowania efektów kształcenia.

Praktyki zawodowe:

Przedmiot nie ma w programie praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Cholewa
Prowadzący grup: Mariusz Cholewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów zasad funkcjonowania konstrukcji geotechnicznej jaką jest składowisko. Podstawowymi kryteriami, które musi ono spełnić są wymogi geotechniki środowiskowej wymuszającej i zapewniającej zgodność pracy obcego obiektu z otaczającym środowiskiem przyrodniczym. Zapewniamy to poprzez specjalistyczne uzgodnienia i techniczne obliczenia, obejmujące kompleks gruntowo-wodny. W konsekwencji prowadzi to do właściwego doboru stosowanych do budowy składowiska materiałów uszczelniających i filtracyjnych, zarówno mineralnych jak i syntetycznych. Ważnym uzupełnieniem jest poznanie przez studentów zagadnień związanych z monitoringiem odprowadzanych odcieków jak i odgazowania składowiska.

Pełny opis:

Składowanie odpadów na składowiskach jest najstarszą i najbardziej powszechną formą unieszkodliwiania odpadów stałych, która ma charakter uzupełniający lub jest elementem końcowym procesu zagospodarowania odpadów. Jednym z głównych problemów jaki się pojawia to usytuowanie składowiska odpadów. Nie jest to proste, gdyż musi zostać spełnionych wiele warunków. Składowiska na ogół są bardzo duże pod względem powierzchni, a ich okres eksploatacji szacuje się na kilkadziesiąt lat, aby były one opłacalne ze względów ekonomicznych.

Wymogi dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia składowisk odpadów muszą zapewnić bezpieczne dla zdrowia ludzi i dla środowiska składowanie odpadów, oraz zapobiec zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, gleby, ziemi i powietrza.

Oprócz powyższych wymogów składowiska odpadów lokalizuje się tak, by miały naturalną barierę geologiczną, uszczelniającą podłoże i ściany boczne. Minimalna miąższość i wartość współczynnika filtracji k10 naturalnej bariery geologicznej dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – miąższość ≥ 1 m, współczynnik filtracji k ≤ 0,0000000001 m/s. W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia tych warunków stosuje się sztucznie wykonaną barierę geologiczną o minimalnej miąższości 0,5 m, zapewniającą przepuszczalność nie większą niż 0,0000000001 m/s.

Lokalizacja składowisk odpadów na terenie Polski powinna spełniać kryteria zarówno krajowe jak i unijne. Ze względu na duże znaczenie społeczno-gospodarcze oraz duże oddziaływanie na środowisko, budowa, eksploatacja i monitoring składowisk odpadów zostały określone prawnie. Głównym aktem jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Określa zasady lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. Kolejne akty prawne związane z budową i eksploatacją składowisk odpadów to: Ustawa z dnia 16 czerwca 2005 r. Rozporządzenie Ministra w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2005 r.), Ustawa ”O odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.) z późniejszymi zmianami.

Priorytetem ustaw jest zapewnić ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska. Szybko zmieniająca się struktura i zróżnicowanie produkcji odpadów, przyczynia się do częstego nowelizowania ustaw. Wskazanie lokalizacji składowiska to obecnie proces jeszcze bardziej złożony. Oprócz poprawnego wykonania studium lokalizacji zmierza przede wszystkim do zmniejszenia kosztów koniecznych do wykonania prac.

Literatura:

1.Wysokiński L., Łukasik S. 1996. Projektowanie i wykonanie badań do lokalizacji składowisk odpadów komunalnych. Instrukcja ITB. Wydawnictwo ITB, Warszawa.

2.d’ Obryn K. Szalińska E. 2005. Odpady komunalne, Kraków.

3.Handy, Richard L. Spangler, Merlin G. 2006. Geotechnical Engineering: Soil and Foundation Principles and Practice. McGraw-Hill Professional Publishing.

4.Wysokiński L. 2009. Instrukcje, wytyczne, poradniki 444/2009. Zasady budowy składowisk odpadów. ITB, Warszawa.

5.Zadroga B., Olańczuk-Neyman K. 2001. Ochrona i rekultywacja podłoża gruntowego. Aspekty geotechniczno – budowlane. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.

6. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 523 2013.05.17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

7. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 2013.01.23. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

8. Dz.U. 2016 poz. 1987. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach.

9.Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Z późniejszymi zmianami.

10. PN-EN 13251+A1:2015-04 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.

11. PN-EN ISO 10318:2007 Geosyntetyki – Terminy i definicje.

Uwagi:

Przedmiot nie ma w programie praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Cholewa
Prowadzący grup: Mariusz Cholewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Cholewa
Prowadzący grup: Mariusz Cholewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.