Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SOCJO.NI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Instytut Ekonomiczno-Społeczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawami socjologii (aparat pojęciowy, metody badawcze), z zasadami życia społecznego, regułami kształtowania stosunków międzyludzkich oraz wybranymi elementami psychologii społecznej, takimi jak np. techniki wpływu społecznego, negocjacje, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Specyfika nauk społecznych. Zakres tematyczny i usytuowanie socjologii wśród dyscyplin pokrewnych.

3-4. Historia kształtowania się socjologii jako odrębnej dyscypliny. Historia myśli społecznej.

5-6. Aparat pojęciowy socjologii. Stosunek społeczny. Rodzaje stosunków: nieformalne i formalne. Więź społeczna i jej rodzaje.

7-8. Grupa społeczna i jej atrybuty. Rodzaje grup. Wpływ grupy na osobowość społeczną człowieka.

9-10. System kontroli społecznej. Sankcje społeczne i ich rodzaje. Tendencje: konfornistyczna i non-konfornistyczna, ich konsekwencje w życiu społecznym.

Ćwiczenia:

1. Proces badawczy w nauce. Metodologia badań społecznych.

2-3. Instrumentarium badawcze. Konstrukcja przykładowego narzędzia badawczego.

4.Wywieranie wpływu na ludzi. Techniki wpływu społecznego.

5. Jak skutecznie negocjować? Rodzaje negocjacji. Gry negocjacyjne.

   

Literatura:

1. Aronson E. 1995, Człowiek istota społeczna. PWN, Warszawa

2. Cialdini R., 1999. Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student dysponuje wiedzą na temat prawidłowości życia społecznego i reguł kształtowania stosunków międzyludzkich;

- student posiada podstawową wiedzę na temat aktualnych społecznych problemów współczesnych społeczeństw;

Umiejętności:

- student potrafi scharakteryzować prawidłowości życia społecznego i reguły kształtowania stosunków międzyludzkich;

- student posiada umiejętności potrzebne do realizacji badań z zakresu aktualnych problemów społecznych;

Kompetencje społeczne:

- studenci zdobywają kompetencje w zakresie planowania badań ankietowych;

- student zdobywa podstawowe kompetencje w zakresie skutecznego negocjowania;

- student dostrzega istotę i powszechność wpływu społecznego w codziennym życiu;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne obejmuje zagadnienia omawiane w trakcie wykładów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)