Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy informacji przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SIP.A2.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy informacji przestrzennej
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Szybki rozwój cywilizacji powoduje zmiany w środowisku naturalnym. Coraz dotkliwiej odczuwa się ograniczoność zasobów Ziemi w skali globalnej, regionalnej

i lokalnej. Nowe zagrożenia, powiększające się trudności i rosnące potrzeby wymagają niezawodnego monitorowania zachodzących zjawisk, kompleksowego planowania przestrzennego oraz racjonalnego zarządzania i gospodarowania zasobami środowiska. Do osiągnięcia tych celów niezbędna jest aktualna, odpowiadająca stawianym zadaniom, informacja o środowisku, określana też jako informacja geograficzna lub terenowa.

Celem przedmiotu jest nauczenie korzystania z systemów przeznaczonych do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji przestrzennych o środowisku naturalnym.

Pełny opis:

Wykłady:

Systemy informacji przestrzennej – obszary zastosowań.

Geoportale – funkcjonalność i możliwości przeglądania danych.

Mobilne aplikacje – możliwości wykorzystania.

Oprogramowanie SIP.

Podstawowe formaty zapisu danych.

Układy współrzędnych.

Numeryczny model terenu – tworzenie, pozyskiwanie i zastosowanie.

Modelowani procesów przyrodniczych.

Ćwiczenia:

Zapoznanie się z możliwościami geoportali – zasady przeglądania i możliwości pozyskiwania danych dla zadanego obszaru.

Aplikacje GIS na smartfony – praktyczne zastosowania.

Program QGIS – zapoznanie się z programem: interfejs użytkownika, filozofia pracy na warstwach, zasady i formaty zapisu danych.

Przetwarzanie danych zapisanych w formacie wektorowym.

Tworzenie wydruków mapowych oraz profesjonalnych map.

Przetwarzanie danych zapisanych w formacie rastrowym.

Wektoryzacja oraz tworzenie bazy danych w systemie GIS.

Zastosowanie numerycznego modelu terenu do stworzenia map: hipsometrycznej, spadków, ekspozycji.

Literatura:

Podstawowa:

1. Iwańczak B. 2016. QGIS Tworzenie i analiza map. Wyd. Helion.

2. Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D. 2006. GIS Teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa.

3. Golobt D., Iwaniak A., Olszewski R. 2008. GIS. Obszary zastosowań. PWN, Warszawa.

Uzupełniająca:

1. QGIS Podręcznik użytkownika – www.qgis.org

2. Medyńska-Gulij B., 2012. Kartografia i geowizualizacja. PWN, Warszawa.

3. Przewłocki S. 2008. Geomatyka. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

wybrane działy nauk o Ziemi, które dają podstawy do zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących w środowisku

zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich oraz wykorzystaniem systemów informatycznych do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku naturalnym

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

pozyskiwać informacje z literatury, baz danych (platformy informacyjne, GIS) i innych źródeł oraz umie integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

odczytywać i sporządzać mapy, sporządzić dokumentację graficzną oraz opracować i wykorzystać w projektowaniu programy komputerowe, w tym oprogramowanie pakietu GIS.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych oraz wykazywania aktywnej postawy wobec problemów ochrony środowiska i kształtowania jego zasobów myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Student stosuje poprawne metody rozwiązania zadania problemowego, analizę wykonuje prawidłowo, wnioski są prawidłowe i wyczerpujące

---

Wykłady:

Zaliczenie ustne; na ocenę pozytywną należy odpowiedzieć na co najmniej 51% zadań przy określonych wytycznych; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%.

Ćwiczenia:

Zaliczenie kolokwium praktycznego, polegającego na wykonaniu zadanego związanego z tworzeniem, przetwarzaniem oraz wizualizacją danych przestrzennych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 60%.

---

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)