Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rysunek techniczny i planistyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.RYTIP.09L.IGPRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rysunek techniczny i planistyczny
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem prowadzenia przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i wykonywaniem rysunków odręcznych z natury i z wyobraźni, elementami techniki graficznej stosowanej w rysunku planistycznym oraz nabyciem umiejętności (w oparciu o podstawy teoretyczne) wykonywania i wykorzystywania rysunków technicznych i planów, zarówno techniką tradycyjną jak i w oparciu o programy CAD (Computer Aide Design) - projektowania graficznego z informacjami opisowymi.

Pełny opis:

zakres tematyczny

wykłady 15 godz. (RYTIP.Z.SI.IGPRX_W01, RYTIP.Z.SI.IGPRX_W02)

Organizacja i warunki zaliczenia przedmiotu. Zasady wykonywania rysunków. Podstawowe konstrukcje geometryczne w projektowaniu. Konstrukcje podstawowe połączenia łukami kołowymi, wykorzystanie innych krzywych- krzywa koszowa i klotoida w projektowaniu. Konstrukcje połączenia łukami kołowymi – trasowanie w rysunku planistycznym . Przykład trasowania – ścieżka rowerowa na placu zabaw przebiegu osi w oparciu o osnowę i konstrukcje połączeń łukami.

Programy CAD (Computer Aide Design) - zasady budowania obiektów graficznych, operowania atrybutami obiektów, scalania elementów projektowania graficznego z informacjami opisowymi.

Wykorzystanie rzutów aksonometrycznych w projektowaniu na przykładzie prostego układu elementów w dimetrii prostokątnej -elementy zgodne z osiami.

Powierzchnie topograficzne. Zastosowanie rzutów cechowanych w rysunku map i praktyce inżynierskiej - interpolacja warstwic wyznaczanie rzędnych punktów. Omówienie odwzorowania i projektowania geometrycznego wybranej budowli wodno-melioracyjnej –spadki skarp, osi drogi, rowów, granice robót ziemnych, przekroje podłużne i poprzeczne.

Rzuty Monge’a w projektowaniu – normowy układ dwóch i więcej rzutni. Widoki kłady przekroje, wymiarowanie, opis techniczny. Widoki kłady przekroje, wymiarowanie, opis techniczny w rysunku architektoniczno-budowlanym.

Perspektywa stosowana w przedstawianiu i pomiarze budowli - odwrócenie.

Ćwiczenia 30 godz. (RYTIP.Z.SI.IGPRX_U01, RYTIP.Z.SI.IGPRX_U02, RYTIP.Z.SI.IGPRX_U03, RYTIP.Z.SI.IGPRX_K01)

Zasady wykonywania oraz oznaczenia na rysunkach maszynowych i budowlanych. Zasady wymiarowania Plany urbanistyczne i urządzanie terenów – zasady. wykonywania i przykłady. Konstrukcje geometryczne połączeń łukami stycznymi przy trasowaniu, omówienie arkusza do wykonania w domu.

Praktyczne wytyczne do budowania obiektów graficznych, powtarzania, modyfikacji poprzez obrót i odbicie obiektów.

Zastosowanie rzutów aksonometrycznych w praktyce inżynierskiej. Rysunki przykładowe w aksonometrii (Dimetria ukośna i izometria) Omówienie i wykonanie na sali projektu geometrycznego np. krzyża św. Andrzeja (dimetria ukośna).

Powierzchnie topograficzne. Zastosowanie rzutów cechowanych w rysunku map i praktyce inżynierskiej. Omówienie i wykonanie projektu geometrycznego przykładowej budowli wodno-melioracyjnej (plan sytuacyjno-wysokościowy i przekroje).

Wykonanie na ćwiczeniach układu rzutów widoki wraz z przekrojami obiektu oraz jego wymiarowanie (arkusz sprawdzający). Projekt domku jednorodzinnego –wykonania na sali rzutu parteru w domu rzutu aksonometrycznego budynku (załącznik) i omówienie oraz wykonanie widoków elewacji do skończenia w domu.

Zastosowanie rzutów środkowych - perspektywa urbanistyczna. Odwrócenie perspektywy układu brył (wykonanie na ćwiczeniach arkusza kolokwialnego).

Rysunek perspektywiczny i panoramiczny – zasady wykonywania panoramy cylindrycznej. Rysunek odręczny z wyobraźni i natury z wykorzystaniem różnych sposobów odwzorowań.

Zespołowe budowania obiektów graficznych, powtarzania, modyfikacji poprzez obrót i odbicie obiektów oraz scalanie obiektów 2D w wybranym programie Cad

Zespołowa analiza projektów geometrycznych przykładowej budowli wodno-melioracyjnej (plan sytuacyjno-wysokościowy i przekroje).

Literatura:

podstawowa

1. Skowroński W., Miśniakiewicz E.: Rysunek techniczny, budowlany. Arkady. 2004

2. Grochowski B.: Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

3. Normy rysunku technicznego budowlanego.

uzupełniająca

1. Pałasiński Zbigniew: Zasady perspektywy. Wydaw. PK Kraków (różne wyd- skrypt).

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

RYTIP.Z.SI.IGPRX_W01 " techniki i materiały kreślarskie stosowne do wykonania rysunku oraz programy CAD (Computer Aide Design)

" GP_W13 R

RYTIP.Z.SI.IGPRX_W02 "oznaczenia i sposoby wykonywania planów i rysunków stosowanych w praktyce inżynierskiej związanej z budownictwem architektonicznym, wodno-melioracyjnym i drogowym, a także maszynowym w oparciu o podbudowę geometryczną.

" GP_W13 R

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

RYTIP.Z.SI.IGPRX_ U01 budować obiekty graficznych, powtarzać, modyfikować obiekty poprzez obrót i odbicie. GP_U15 R,T,T

RYTIP.Z.SI.IGPRX_ U02 wykonywać rysunki stosowane w praktyce inżynierskiej związanej z budownictwem architektonicznym, wodno-melioracyjnym i drogowym, w oparciu o podbudowę geometryczną. GP_U15 R,T,T

RYTIP.Z.SI.IGPRX_ U03 wykonywać dokumentację projektową z punktu widzenia geometrycznego i w oparciu o normy rysunkowe, w tym plany sytuacyjne i przekroje. GP_U16 R,R,T,T

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

RYTIP.Z.SI.IGPRX_ K01 bycia koleżeńskim, pomocnym, lojalnym i odpowiedzialnym współtwórcą powierzonych zadań GP_K02 R

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej ograniczonej czasowo (na ocenę pozytywną należy dokonać co najmniej 50% prawidłowych rozwiązań na zadane zadania). Udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Zaliczenie na podstawie sprawdzianów (na ocenę pozytywną należy dokonać co najmniej 50% prawidłowych rozwiązań na zadane zadania), projektów i arkuszy rysunkowych. Udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)