Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rysunek techniczny z geometrią wykreślną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.RYSTECH.NI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rysunek techniczny z geometrią wykreślną
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel: Wykształcenie u studentów wyobraźni przestrzennej, zapoznanie z metodami przedstawiania trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie rysunku oraz jego odczytywanie, a także nabycie umiejętności wykonywania i wykorzystywania rysunków technicznych i planów, co jest również podbudową przy wykorzystywaniu graficznych programów komputerowych.

Treść Zasady ogólne rzutowania i rodzaje rzutów oraz przybory kreślarskie. Rzuty cechowane (konstrukcje podstawowe, powierzchnie topograficzne, rysunek map i planów). Rzuty Mongea (konstrukcje podstawowe, kłady, transformacja bryły). Aksonometria (rodzaje, wykorzystanie w rysunku technicznym i odręcznym). Widoki, przekroje i wymiarowanie. Możliwości wykorzystania graficznych programów komputerowych przy projektowaniu.

Student posiądzie wiedzę przedstawiania elementów przestrzeni na płaszczyźnie rysunku i jego odczytywanie oraz wykonywanie, a także wykorzystywanie rysunków tech. i planów.

Pełny opis:

wykłady 10 godz. (MKS.RYS.S.IISN_W01, MKS.RYS.S.IISN_W02, MKS.RYS.S.IISN_K01)

Zasady ogólne rzutowania i rodzaje rzutów. Przybory kreślarskie. Konstrukcje geometryczne połączeń łukami stycznymi przy trasowaniu.

Aksonometria (zasady i rodzaje rzutów wykorzystywanych w rysunku technicznym). Aksonometria.

Rzuty cechowane – konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość – transformacja układów, kłady) i podstawowe wiadomości o bryłach – przekroje, widoczność i siatki brył.

Rzuty Monge’a – konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość). Transformacja układów. Podstawowe wiadomości o bryłach w rzutach Monge`a.

Wykorzystanie rzutów Monge’a w rysunku technicznym maszynowym, budowlanym i architektoniczno-budowlanym – rzuty (widoki), przekroje, półwidoki-półprzekroje oraz wymiarowanie przykładowych brył, obiektów budowlanych w tym budynku mieszkalnego.

Powierzchnie topograficzne. Zastosowanie rzutów cechowanych w rysunku map i praktyce inżynierskiej. Omówienie projektu geometrycznego przykładowej budowli wodno-melioracyjnej (plan sytuacyjno-wysokościowy)

ćwiczenia 20 godz. (MKS.RYS.S.IISN_U01 MKS.RYS.S.IISN_U02, MKS.RYS.S.IISN_U03)

Zasady wykonywania arkuszy, przybory kreślarskie, techniki kreślenia. Konstrukcje podstawowe (wybrane geometryczne), omówienie arkusza nr 1 do wykonania w domu. Konstrukcje geometryczne połączeń łukami stycznymi w trasowaniu - omówienie arkusza nr 2 (trasa rowerowa) do wykonania w domu. Konstrukcje podstawowe, – połączenia łukami przy projektowaniu trasy rowerowej, wykonanie na ćwiczeniach arkusza kolokwialnego nr 1

Aksonometria. Zasady wykonywania oraz analizowania rzutów izometrycznych i dimetrycznych. Rysunki przykładowe do skończenia w domu. Aksonometria (dimetria ukośna).

Rzuty Monge’a. Konstrukcje podstawowe Rozwinięcie tematyki wykładów oraz sprawdzenie osiągnięć poprzez zadania i rysunki przykładowe do skończenia w domu.

Rzuty cechowane. Konstrukcje podstawowe Rozwinięcie tematyki wykładów konstrukcje odwzorowań. Kłady i transformacja układów Sprawdzenie osiągnięć poprzez zadania i rysunki przykładowe do skończenia w domu.

Trzy rzuty prostokątne (rzuty Monge’a) układu brył na podstawie rzutu aksonometrycznego (powiązanie rzutów) i wymiarowanie, omówienie arkusza do wykonania w domu. Arkusz sprawdzający na sali

Projekt geometryczny budowli wodno-melioracyjnej; tematy indywidualne, praca na planie sytuacyjno-wysokościowym, przekrój podłużny i przekroje poprzeczne - wykonanie na ćwiczeniach oraz dokończenie projektu w domu.

Projekt domku jednorodzinnego –wykonanie na sali rzutu parteru i elewacji oraz aksonometrycznego budynku wykonania do skończenia w domu

Rysunek odręczny budowli i szczegółów budowlanych – przykładowe rysunki na bazie wykonanych projektów

Literatura:

podstawowa

1. Grochowski B. 2002. Elementy geometrii wykreślnej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

2. Otto F., Otto E. 1980. Podręcznik geometrii wykreślnej. PWN, Warszawa

3. Skowroński W., Miśniakiewicz E. 2004. Rysunek techniczny, budowlany. Wyd. Arkady

uzupełniająca

1. Dobrzański T. 2005. Rysunek techniczny maszynowy. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa

2. Pałasiński Z. Zasady odwzorowań utworów przestrzennych na płaszczyźnie rysunku. Cz. I i II. Wydawnictwo PK w Krakowie (różne wydania)

3. Przewłocki. S. Geometria wykreślna w budownictwie. Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : Arkady, 1997.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

MKS.RYS.S.IISN_W01 metody przedstawiania trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie rysunku oraz jego odczytywanie, a także rodzaje rzutowania ich podział i klasyfikację. IS1_W01 R, R

MKS.RYS.S.IISN_W02 oznaczenia i sposoby wykonywania planów i rysunków stosowanych w praktyce inżynierskiej związanej z budownictwem architektonicznym, wodno-melioracyjnym i drogowym, IS1_W06 R, R, T, T

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

MKS.RYS.S.IISN_U01 przedstawić odwzorowanie trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie rysunku oraz jego odczytywanie za pomocą rzutów równoległych. IS1_U4 R, R, T, T

MKS.RYS.S.IISN_U02 wykonać samodzielnie podstawowe konstrukcje geometryczne niezbędne w projektowaniu. IS1_U2 R, R, R, T

MKS.RYS.S.IISN_U03 wykonywać rysunki techniczne. IS1_U4 R, R, T, T

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

MKS.RYS.S.IISN_K01 rozwijania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania wcześniej uzyskanych efektów w kolejnych etapach kształcenia i praktyki zawodowej. IS1_K01 R, R

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne ograniczone czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane zadania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zaliczenie sprawdzianów, projektów i arkuszy rysunkowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)