Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie terenów osiedlowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PROJKRA.NM.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie terenów osiedlowych
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy jednostkowych elementów zabudowy jak i całych zespołów składających się na infrastrukturę społeczną wsi. Różnorodne obiekty, stanowiące tkankę budowlaną, o funkcjach rolniczych i poza rolniczych determinują układ funkcjonalno-przestrzenny wsi rolniczych i kształtują ich krajobraz.

Pełny opis:

Wykłady:

Zasady projektowania architektonicznego, celowość funkcjonalna, użytkowość rozwiązania, regulacja zabudowy wartościowej. Prawo budowlane, normatywy zasady. Przepisy ogólne, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Rola geodety w kształtowaniu struktury przestrzennej osiedli. Dokumenty formalnoprawne przy pozwoleniu na budowę. Zasady lokalizacji budynków na działce. Inwentaryzacja architektoniczna. Obrys budynków. Obliczania kubatury. Kompozycja architektoniczna, budynki, budowle i mała architektura. Zieleń ochronna, ozdobna użytkowa na działce zagrodowej, schody terenowe, altany, trejaże , pergole.

Ćwiczenia:

Założenia do koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obiektów terenu; Praca koncepcyjna w grupach zgodnie ze sztuką projektowania Ernsta Neuferta; Projekt urbanistyczny w 2D w skali 1:500, Opis projektu. Przygotowanie wizualizacji przestrzennej 3D przy pomocy programu MicroStation.

Literatura:

1. Kosiński W. 2000. Aktywizacja turystyczna małych miast. Aspekty architektoniczno-krajobrazowe. Monografia, PK Kraków.

2. Litwin U. 1997. Synergiczne uporządkowanie struktur krajobrazowych na przykładzie Kotliny Mszańskiej. ZN AR Kraków, rozprawy nr 225, ss. 93.

3. Litwin U., Przegon W., Sochacka D. 1997. Projektowanie terenów osiedlowych cz.I. Działka zagrodowa. Skrypt dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie, s. 50, ryc. 26, tab. 3, pozycja bibl. 49.

4. Litwin U., i inni 2007. Geodezja w kształtowaniu przestrzeni. Wydawnictwo Pikador Nowy Sącz, ss. 231.

5. Litwin U. 2010. Sztuka oceny i interpretacji przestrzeni. Wyd PAN w Krakowie.

6. Bacior St., Baster P., Koziara Z., Litwin U., Piech I. 2015. Zasady projektowania terenów zurbanizowanych. Monografia pod red. Urszuli Litwin. Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ss. 304. ISBN 978-83-64758-11-9

Efekty uczenia się:

Zna typowe technologie inżynierskie niezbędne do wykonania opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz techniki pozyskiwania, przetwarzania, udostępniania za pomocą systemu informatycznego obiektów świata rzeczywistego do modelu GIS.

Stosuje narzędzia do określenia warunków kształtowania struktury przestrzennej i proponuje sposób jej architektonicznego zagospodarowania.

Metody i kryteria oceniania:

Projektuje zmianę kompozycji architektonicznej na analizowanym obiekcie. Wykonuje operat planistyczny bez błędów.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)