Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Propagacja fali wezbraniowej w korycie rzecznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PRFWKR.SP.ZWMH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propagacja fali wezbraniowej w korycie rzecznym
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przyswojenie i utrwalenie wiadomości o transformacji fali wezbraniowej w korycie rzecznym.

Przyswojenie umiejętność posługiwania się modelem MIKE11 i przeprowadzenia symulacji przepływu wody dla warunków ruchu nieustalonego.

Pełny opis:

Wykłady

Dyskretyzacji ośrodka ciągłego, przygotowanie danych wejściowych dla potrzeb modelu o parametrach rozłożonych.

Modele jedno-, dwu- i trój-wymiarowe, zakres stosowalności.

Podstawowe równania, metody pozyskiwania danych.

Kalibracja i weryfikacja modelu.

Wizualizacja wyników.

Ćwiczenia

Przygotowanie danych wejściowych.

Modelowanie numeryczne transformacji fali wezbraniowej za pomocą jednowymiarowego modelu MIKE11.

Analiza wyników.

Literatura:

1. Szymkiewicz R. 2000. Modelowanie matematyczne przepływów w rzekach i kanałach. PWN, Warszawa.

2. Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki R. 1997. Mechanika płynów w inżynierii środowiska. WNT, Warszawa.

3. Książek L., Wyrębek M., Strutyński M., Strużyński A., Florek J., Bartnik W. 2010. Zastosowanie modeli jednowymiarowych (HEC-RAS, MIKE11) do wyznaczania stref zagrożenia powodziowego na rzece Lubczy w zlewni Wisłoka, Zesz. Nauk. Infrastr.

i Ekol. Ter. Wiejskich, PAN, 8/1, 29–38.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody modelowania numerycznego procesów przepływu wody w korytach otwartych.

Umiejętności

Potrafi przeprowadzić symulację przepływu wezbraniowego za pomocą modelu 1D

Kompetencje społeczne

Jest gotów do identyfikowania i kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z modelowaniem hydraulicznych warunków przepływu w korytach otwartych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo – warunkiem zaliczenia jest poprawna odpowiedź na co najmniej 51% pytań. kala ocen: <51% – niedostateczny (2,0); 51–60% – dostateczny (3,0); 61–70% – dostateczny plus (3,5); 71–80% – dobry (4,0); 81–90% – dobry plus (4,5); 91–100% – bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń projektowych – warunkiem zaliczenia jest oddanie sprawozdania i odpowiedzenie na kilka pytań dotyczących zagadnień poruszanych na ćwiczeniach.

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Wyrębek
Prowadzący grup: Maciej Wyrębek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Wyrębek
Prowadzący grup: Maciej Wyrębek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Wyrębek
Prowadzący grup: Maciej Wyrębek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)