Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PRAKTYKA.NI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem praktyki zawodowej jest praktyczne przygotowanie studentów kierunku Inżynieria Środowiska (studia niestacjonarne) do wykonywania zawodu zgodnie z uzyskanym wykształceniem. Student podczas praktyki ma możliwość wykorzystania i weryfikacji zdobytej podczas studiów wiedzy i umiejętności. Ponad to student przygotowuje się do pracy w zespole, poznaje znaczenie pracy i jej wartość na różnych stanowiskach.

Pełny opis:

Praktyka jest realizowana w okresie wakacji letnich pomiędzy semestrem 6 i 7. Jej czas trwania obejmuje 4 tygodnie to jest 160 godzin. Zaleca się odbywać praktykę w firmach zajmujących wykonawstwem z zakresu budownictwa ogólnego, drogowego, wodnego, wodno - melioracyjnego, kanalizacji, wodociągów, wykonawstwem instalacji wewnętrznych (wentylacja, ogrzewnictwo, wod.-kan.), w firmach odpowiedzialnych za zaopatrzenie w wodę i usuwanie i oczyszczanie ścieków, gospodarkę odpadami , administracji wodnej w tym: Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej, zarządach zlewni, nadzorach wodnych, Wojewódzkich Zarządach Melioracji i Urządzeń Wodnych itp. Miejsce i termin praktyki każdorazowo musi być zaakceptowany przez jej wydziałowego opiekuna dla każdego kierunku. Podstawą do zaliczenia praktyki jest przedłożony przez studenta wydziałowemu opiekunowi dziennik praktyk z pozytywną opinią wystawiona przez opiekuna praktyki ze strony "zakładu pracy"

Program praktyki generalnie jest dostosowany do charakteru i profilu działalności „zakładu pracy” i w zależności od tego powinien obejmować między innymi niżej wymienione zagadnienia:

- zapoznanie się z przepisami prawa obowiązującymi w branży oraz przepisami BHP obowiązującymi w „zakładzie pracy”

- zapoznanie się z organizacją, zarządzaniem i zasadami funkcjonowania, zakresem działalności „zakładu pracy”, stosowanymi normami jakości, audytem wewnętrznym i zewnętrznym, regulaminem pracy itp.

- zapoznanie się z procesem projektowym stosowanym w „zakładzie pracy”,

- zapoznanie się z technologiami stosowanymi w „zakładzie pracy”,

- zapoznanie się z procedurami przetargowymi i zasadami przygotowywania dokumentacji przetargowej,

- zapoznanie się z technikami i sposobami wykonywania prac dokumentacyjnych i projektowych oraz procesem uzgodnień decyzji projektowych i wykonawczych,

- zapoznanie się z technologiami i organizacją robót wykonywanych przez „zakład pracy” w tym prac ziemnych, zbrojeniowych, betoniarskich, instalacyjno-montażowych itp.,

- zapoznanie się z funkcjonowaniem i zasadami eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach technologicznych,

- zapoznanie się z zasadami prowadzenia obmiaru robót i kontroli ich jakości,

- zapoznanie się z zasadami rozruchu urządzeń,

- zapoznanie się z zasadami eksploatacji obiektów i urządzeń infrastruktury inżynieryjnej, wodno-melioracyjnej i gospodarki wodno-ściekowej,

- zapoznanie się z problematyką ochrony środowiska na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji inwestycji z zakresu inżynierii środowiska,

- udział w badaniach laboratoryjnych z zakresu inżynierii środowiska (woda, ścieki, powietrze, gleba),

- udział w pracach terenowych z zakresu pomiarów geodezyjnych, hydrologicznych, hydrogeologicznych, geotechnicznych itp.,

- udział w kursach specjalistycznych organizowanych przez „zakład pracy”.

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

PrakZaw_U01 - Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

PrakZaw_U02 -Posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy inżynierskie w zakresie inżynierii środowiska.

PrakZaw_U03 - Posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich.

Kompetencje

PrakZaw_K01 - Rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.

PrakZaw_K02 - Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

PrakZaw_K03 - Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianej inżynierii środowiska.

PrakZaw_K04 - Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy zarówno indywidualnie jak i zespołowo.

Metody i kryteria oceniania:

PrakZaw_U01

NZAL - Nie posiada umiejętności wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

ZAL - Posiada umiejętności wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

PrakZaw_U02

NZAL - Nie posiada zdolności podejmowania na praktyce standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie inżynierii środowiska oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów.

ZAL - Posiada zdolności podejmowania na praktyce standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie inżynierii środowiska oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów.

PrakZaw_U03

NZAL - Nie posiada znajomości wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych – dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich.

ZAL - Posiada znajomości wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych – dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich.

PrakZaw_K01

NZAL - Nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie.

ZAL - Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, podejmuje inicjatywy do podjęcia działań zmierzających do pogłębienia i rozszerzenia wiedzy, planując dalszy rozwój na podstawie informacji o możliwościach realizacji uprawnień zawodowych, rozwoju naukowym.

PrakZaw_K02

NZAL - Nie potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

ZAL - Identyfikuje pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej, w tym ich wpływ na środowisko, potrafi eliminować lub minimalizować powstające zagrożenia.

PrakZaw_K03

NZAL - Nie ma świadomości ryzyka i nie potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianej inżynierii środowiska.

ZAL - Ma świadomości ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianej inżynierii środowiska.

PrakZaw_K04

NZAL - Nie potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

ZAL - Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, wykazuje w tym zakresie inicjatywę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Miernik
Prowadzący grup: Włodzimierz Miernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Miernik
Prowadzący grup: Włodzimierz Miernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Miernik
Prowadzący grup: Włodzimierz Miernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Tarnawski
Prowadzący grup: Marek Tarnawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.