Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PPGP.10Z.SI.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy: Gospodarka Przestrzenna, 3 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studentów z podstawowymi zasadami ochrony środowiska w procesie gospodarowania przestrzenią oraz w procesie inwestycyjnym. Studenci posiądą wiedzę i umiejętności z podstaw prawnych ochrony środowiska, zasad waloryzacji przestrzennej obszarów z punktu widzenia uwarunkowań środowiskowych, sporządzania ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz zasad gospodarowania przestrzenią na terenach ekologicznie chronionych.

Pełny opis:

a) wykłady

Definicja przedmiotu, cele i zadania ochrony środowiska w gospodarce przestrzennej. Gospodarka przestrzenna, polityka ekologiczna, rozwój zrównoważony, ład przestrzenny, zasoby środowiska.

Instrumenty ochrony środowiska w procesie planowania przestrzennego, Strategiczne oceny na środowisko planów przestrzennych

Oceny oddziaływania planów przestrzennych na środowisko (podstawa prawna, bieg formalny, problematyka)

Źródła informacji ekofizjograficznej, studia fizjograficzne

Opracowanie ekofizjograficzne-typy opracowań, etapy tworzenia, zakres opracowania, znaczenie opracowań ekofizjograficznych dla dokumentów planistycznych

Przyrodnicze bariery zagospodarowania przestrzennego; transformacja i rekultywacja gruntów. Potrzeby i możliwości zmiany elementów fizjograficznych w zagospodarowaniu przestrzennym.

Podstawy waloryzacji na potrzeby rolnictwa ekologicznego i lasów, terenów turystyczno-krajobrazowych, terenów budownictwa. Waloryzacja krajobrazu dla zagospodarowania przestrzennego. Metoda Sohngena, Wejcherta, fotograficzna

b) ćwiczenia

Podstawowe pojęcia i akty prawne związane z kształtowaniem i ochroną środowiska

Prawo ochrony środowiska

Ustawa o ochronie przyrody. Obszary ekologicznie chronione w Polsce (parki narodowe i ich otuliny, rezerwaty przyrody); Zasady ich tworzenia, plany ochrony parku ochrony parku narodowego i rezerwatu przyrody

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Procedura Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Charakterystyka przyrodniczo-rolnicza gminy

Studia dla potrzeb oceny przydatności terenów pod zabudowę. Użytkowanie gruntów

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Morfologia terenu, mapa spadków

Nośność terenu, analiza stosunków wodnych

Stosunki wodne w glebach

Synteza - mapa wynikowa

Literatura:

Literatura podstawowa:

Macias A., Bródka S., 2014, Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, Wyd. PWN.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)

Luchter B., 2009, Przyrodnicze podstawy gospodarowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków

Literatura uzupełniająca:

Liszewski S.,(pod red.) 2012: Geografia urbanistyczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Dubel K., 2000, Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przetrzennym. Wyd. II rozszerzone, Wyd. Ekonomia i Środowisko

Mierzejewska L., 2004: Przyrodnicze aspekty rozwoju zrównoważonego miast, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.

Efekty uczenia się:

a) Wiedza: Absolwent zna i rozumie:

- społeczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania ochrony środowiska w gospodarce przestrzennej

- zagadnienia ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, podbudowaną teoretycznie z tego zakresu.

- instrumenty ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym i procesie inwestycyjnym

- metody interpretacji zjawisk przestrzennych

- metody waloryzacji na potrzeby rolnictwa ekologicznego i lasów, terenów turystycznych, krajobrazowych, terenów budownictwa

b) Umiejętności: Absolwent potrafi:

- przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać aspekty systemowe, uwarunkowania społeczne i środowiskowe

- dokonać wyboru metody waloryzacji środowiska przyrodniczego dla określonych sposobów zagospodarowania

- samodzielnie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, dokonywać interpretacji, formułować wnioski

- przygotować i przeprowadzić wystąpienie ustne

stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze dot. interpretacji zjawisk przestrzennych z zakresu ochrony środowiska

c) Kompetencje społeczne: Absolwent jest gotów do:

- podejmowania współpracy

- uczenia się przez całe życie

- określenia priorytetów służących realizacji określonego zadania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo – wymogiem uzyskania oceny pozytywnej, jest uzyskanie zadowalającej odpowiedzi na co najmniej połowę pytań; udział w ocenie końcowej modułu 40%.

Zaliczenie ćwiczeń:

Złożenie i pozytywne zaliczenie ćwiczenia projektowego na ocenę minimum 3.0, zaliczenie trzech kolokwiów w formie pisemnej, wymogiem uzyskania oceny pozytywnej, jest uzyskanie zadowalającej odpowiedzi na co najmniej połowę pytań. Ocena końcowa z ćwiczeń stanowi średną arytmetyczną ww.ocen. Udział w ocenie końcowej modułu 60%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Różycka-Czas
Prowadzący grup: Renata Różycka-Czas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Gawrońska, Renata Różycka-Czas
Prowadzący grup: Grażyna Gawrońska, Anita Kukulska-Kozieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.