Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy planowania przestrzennego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.POPLP.08Z.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy planowania przestrzennego
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy: Geodezja, 5 sem., 6 sem., niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami gospodarowania przestrzenią. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu planowania miejscowego, w szczególności dotyczącą aktów planowania miejscowego, podstaw prawnych planowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Studenci wykonują wybrane studia dotyczące uwarunkowań rozwoju realizując ćwiczenia projektowe. Projekt wykonywany jest w technologii komputerowej przy wykorzystaniu narzędzi GIS.

Pełny opis:

a) wykłady

1. Definicja przedmiotu, cele i zadania planowania przestrzennego, podstawa prawna planowania, instytucje planistyczne w Polsce. System planowania przestrzennego oraz jego ewolucja po transformacji ustrojowej, kryteria ładu przestrzennego, zrównoważony rozwój.

2. Charakterystyka organów administracji publicznej w Polsce oraz ich zadania w odniesieniu do planowania i zagospodarowania przestrzennego. Systematyka planów przestrzennych w Polsce. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju. Plany zagospodarowania przestrzennego województw. Proces miejscowego planowania przestrzennego w Polsce. Istota planowania miejscowego, podstawowe akty planistyczne.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowa problematyka, przeznaczenie terenu, strefy polityki przestrzennej, oznaczenia na rysunku planu, zasady zagospodarowania, wyrysy i wypisy z planu. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Zarys metodyki planowania przestrzennego. Studia demograficzne. Studia fizjograficzne. Studia zagospodarowania i zainwestowania terenu.

5. Metody kartograficzne stosowane w planowaniu przestrzennym. Metody interpretacji zjawisk przestrzennych.

b) ćwiczenia

1. Procedura uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zakres merytoryczny studium

2. Charakterystyka badanych obiektów, analiza uwarunkowań rozwoju

Studia demograficzne, fizjograficzne, rolnictwa, zagospodarowania i zainwestowania obszarów, studia użytkowania ziemi

3. Koncepcja kierunków zagospodarowania obiektów w oparciu o przeprowadzoną autorską analizę uwarunkowań

rozwoju

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 30 poz. 163 z późn.zmianami).

2. Bieda A., Hanus P., Hycner R. 2012. Geodezyjne aspekty planowania

przestrzennego i wybranych opracowań projektowych. Wyd. Gall, Katowice.

3. Cymerman R. (red.) 2011. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Wyd. UWM Olsztyn.

Literatura uzupełniająca:

1. Szymańska D. 2009. Geografia osadnictwa. PWN, Warszawa;

2. Karwińska A. 2008. Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. PWN, Warszawa;

3. Szymańska D. 2007. Urbanizacja na świecie. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

a) Wiedza:

- Ma uporządkowaną wiedzę obejmującą zagadnienia i uwarunkowania prawne dotyczące systemu planowania przestrzennego.

- Zna aspekty mające wpływ na podejmowane decyzje planistyczne.

- Zna struktury funkcjonalno-przestrzenne oraz modele wspomagające podejmowanie decyzji planistycznych.

- Zna metody badania stanu i zmian zagospodarowania przestrzennego.

b) Umiejętności:

- Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, innych źródeł, dokonać inwentaryzacji i analizy wskaźników opisujących uwarunkowania rozwoju gminy, interpretuje wyniki analiz

- Potrafi dokonać oceny przydatności terenów do pełnienia funkcji rolniczych oraz mieszkaniowych

- Potrafi zaplanować kierunki zagospodarowania przestrzennego w oparciu o analizę uwarunkowań rozwoju (w zmieniających się warunkach lokalnych)

- Potrafi dostosować wykonywany projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do unormowań prawnych

- Posiada umiejętność przygotowania wniosków, wystąpień ustnych, sprawozdań, podsumowań

- Potrafi planować rozwój układów transportowych, form zabudowy i zagospodarowania

c) Kompetencje społeczne:

- Potrafi pracować w grupie projektowej i kierować małym zespołem

- Ma świadomość aspektów i skutków działalności planistycznej w kształtowaniu krajobrazu kulturowego oraz rozwoju zrównoważonego

Metody i kryteria oceniania:

a) zaliczenie wykładów – egzamin w formie pisemnej bez możliwości korzystania z podręczników; udział w ocenie końcowej modułu 50%

b) zaliczenie ćwiczeń - na podstawie zaliczenia pisemnego oraz poprawnie wykonanego projektu. Udział w ocenie końcowej modułu 50%

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gawroński, Renata Różycka-Czas
Prowadzący grup: Renata Różycka-Czas, Marta Szylar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gawroński, Karol Król
Prowadzący grup: Karol Król, Marta Szylar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Różycka-Czas
Prowadzący grup: Renata Różycka-Czas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Różycka-Czas
Prowadzący grup: Renata Różycka-Czas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.