Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomiary przemieszczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.POMPRZEM.NM.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomiary przemieszczeń
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://matrix.ur.krakow.pl/~akwinta/PomPrz.html
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wiadomości o roli i zadaniach geodety w pracach związanych z: pomiarami przemieszczeń i odkształceń, projektowaniem pomiarów, opracowaniem czasookresów wykonania pomiarów, monitoringiem przekształceń metodami geodezyjnymi i nie geodezyjnymi.

Ćwiczenia projektowe z tego przedmiotu polegają głównie na przeprowadzeniu pomiarów laboratoryjnych i odpowiednim przetworzeniu wyników (prace kameralne).

Pełny opis:

Wykład:

Definicje podstawowych pojęć z zakresu tematyki przemieszczeń i odkształceń

Cele prowadzenia pomiarów przemieszczeń

i odkształceń

Zakładanie i monitorowanie osnów obejmujących tereny objęte przemieszczeniami i odkształceniami

Opracowanie metodyki prowadzenia badań

Prowadzenie badań przemieszczeń i odkształceń

Opracowanie obserwacji z cyklicznych pomiarów przemieszczeń i odkształceń. Projektowanie cykliczności pomiarów

Ćwiczenia:

Badanie prostoliniowości

Badanie przemieszczeń

Badanie odkształceń

Badanie kołowości

Opracowanie wyników pomiarów

Analiza dokładności pomiarów przemieszczeń i odkształceń

Literatura:

1. J. Czaja : Wybrane zagadnienia z geodezji inżynieryjnej. Wydawnictwa AGH. Kraków 1996

2. M. Gałda : Geodezja w budownictwie i inżynierii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 1998

3. R. Kadaj: Modele, metody i algorytmy obliczeniowe sieci kinematycznych w geodezyjnych pomiarach przemieszczeń i odkształceń obiektów, Wydawca AR, 1998

4. S. Przewłocki : Miernictwo budowlane. Wydawnictwo ART. Olsztyn 1994

5. J. Gocał M. Żak : Prace geodezyjne w przemyśle. Wydawnictwa AGH. Skrypt uczelniany nr 965. Kraków 1985

6. Praca Zbiorowa : Geodezja inżynieryjna. Tom II , Wydawnictwo PPWK. Warszawa 1998

7. Praca zbiorowa pod redakcją F. Roli, Geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Wykłady. Część II

8. W. Prószyński, M. Kwaśniak Podstawy geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń: pojęcia i elementy metodyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006

Efekty uczenia się:

Student potrafi zdefiniować i scharakteryzować zjawiska przemieszczenia i odkształceń obiektów.

Student potrafi wykonać pomiary i obliczenia, wytłumaczyć ich przebieg a także zinterpretować uzyskane wyniki.

Student ma świadomość wyboru odpowiednich metod pomiarowych i konieczności informowania o nich w materiałach podsumowujących.

Student potrafi ocenić wiarygodność i poprawność wykonania swojej pracy.

Potrafi rozwiązywać zadania właściwie stosując poznane metody obliczeniowe.

Student posiada świadomość odpowiedzialności pracy inżynierskiej, rozumie konsekwencje prawidłowego lub nieprawidłowego przeprowadzenia pomiarów i obliczeń.

Student potrafi zarządzać grupą i organizować w sposób przedsiębiorczy jej pracę.

Student potrafi współpracować w zespole przyjmując różne zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - egzamin w postaci pisemnej

Ćwiczenia - czynny udział w zajęciach, realizacja zleconych zadań pomiarowych, pisemne sprawdzenie wiedzy.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)