Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka rozwoju regionalnego na poziomie Unii Europejskiej, kraju i regionu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.POLIUE.NI.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka rozwoju regionalnego na poziomie Unii Europejskiej, kraju i regionu
Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie studenta z zasadami prowadzenia polityki rozwoju regionalnego na poziomie Unii Europejskiej, Polski oraz województw.

Na tym tle rysują się cele nauczania, które obejmują kompendium wiedzy zawartej w obowiązujących dokumentach strategicznych państwa oraz w kanonie literaturowym przedmiotu. Absolwent otrzyma również kompleksowe informacje dotyczące ustroju i instytucji UE oraz struktury administracji publicznej w Polsce.

Pełny opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie studenta z zasadami prowadzenia polityki rozwoju regionalnego na poziomie Unii Europejskiej, Polski oraz województw.

Zmiany ustrojowe w Polsce rozpoczęte w roku 1989, przeprowadzone w latach 1998/1999 zmiany podziału administracyjnego oraz wstąpienie Polski w poczet państw członkowskich Unii Europejskiej spowodowały, iż właściwa polityka rozwoju regionalnego stała się jednym z podstawowych czynników decydujących o rozwoju państwa i województw.

Na tym tle rysują się cele nauczania, które obejmują kompendium wiedzy zawartej w obowiązujących dokumentach strategicznych państwa oraz w kanonie literaturowym przedmiotu. Absolwent otrzyma również kompleksowe informacje dotyczące ustroju i instytucji UE oraz struktury administracji publicznej w Polsce.

Około 90% każdego z regionów UE to obszary wiejskie, dlatego w ramach nauczania przedstawione są również kompleksowo zasady nowoczesnego rozwoju tych obszarów wiejskich jako istotnego pola działania polityki rozwoju regionalnego.

Literatura:

1. Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, 2008. Praca zbiorowa pod redakcją R. Brola. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z. nr 3. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław.

2. Hausner J. (red.) i in., 1999. Programowanie Rozwoju Regionalnego – poradnik dla samorządów województw. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Ministerstwo Gospodarki. Kraków

3. Kupiec L., 2000. Polityka regionalna. UB. Białystok.

4. Ministerstwo Gospodarki i Pracy (MGP), 2007. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (NSRR) na lata 2007-2013. Departament Polityki Regionalnej. Warszawa.

5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 – Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Warszawa.

6. Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, 2005. Opracowanie pod redakcją J. Kaji i K. Piecha, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej. Warszawa.

7. Zarząd Województwa Małopolskiego, 2007. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. CCI 2007PL161PO010. Kraków.

8. Ziobrowski Z., Tomlinson G., 1998. Gospodarka przestrzenna gmin. Poradnik T. I, II i III. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddz. Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W01 – Ma usystematyzowaną wiedzę obejmującą podstawy prawne i treści merytoryczne z zakresu dotyczące polityki rozwoju regionalnego na poziomie Unii Europejskiej, kraju i regionu.

W02 – Zna metody i materiały stosowane przy koncepcjach polityki rozwoju regionalnego na poziomie Unii Europejskiej, kraju i regionu.

W03 – Zna zastosowanie praktyczne wyników działań z zakresu polityki rozwoju regionalnego na poziomie Unii Europejskiej, kraju i regionu.

Umiejętności

U01 – Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł oraz dokonać założeń ogólnych polityki rozwoju regionalnego na poziomie Unii Europejskiej, kraju i regionu, koniecznych dla rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wariantowej prognozy skutków jej wdrożenia.

U02 – Potrafi zaplanować i zinterpretować kierunki rozwoju regionalnego na poziomie Unii Europejskiej, kraju i regionu.

U03 – Posiada umiejętność przygotowania wniosków, wystąpień ustnych, sprawozdań, podsumowań.

Kompetencje społeczne

K01 – Potrafi pracować w grupie projektowej i kierować małym zespołem.

K02 – Potrafi zinterpretować kierunki rozwoju regionalnego na poziomie Unii Europejskiej, kraju i regionu w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia dla przedmiotu – W01

Na ocenę 2,0 – Student uzyskał mniej niż 60% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 – Student uzyskał od 60 do 69% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 – Student uzyskał od 70 do 79% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 – Student uzyskał od 80% do 89% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 – Student uzyskał od 90% do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 – Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Efekty kształcenia dla przedmiotu – W02

Na ocenę 2,0 – Student uzyskał mniej niż 60% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 – Student uzyskał od 60 do 69% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 – Student uzyskał od 70 do 79% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 – Student uzyskał od 80% do 89% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 – Student uzyskał od 90% do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 – Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Efekty kształcenia dla przedmiotu – W03

Na ocenę 2,0 – Student uzyskał mniej niż 60% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 – Student uzyskał od 60 do 69% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 – Student uzyskał od 70 do 79% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 – Student uzyskał od 80% do 89% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 – Student uzyskał od 90% do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 – Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Efekty kształcenia dla przedmiotu – U01

Na ocenę 2,0 – Nie potrafi korzystać z literatury fachowej i innych źródeł, nie potrafi dokonywać interpretacji uzyskanych informacji, ani wyciągać wniosków.

Na ocenę 3,0 – Korzysta jedynie z łatwo dostępnych źródeł informacji, popełnia znaczące, liczne błędy w interpretacji uzyskanych informacji, nie potrafi wyciągać wniosków.

Na ocenę 3,5 – Korzysta jedynie z łatwo dostępnych źródeł informacji, popełnia znaczące błędy w interpretacji wyjściowych uzyskanych informacji, popełnia znaczące błędy wyciągając wnioski

Na ocenę 4,0 – Korzysta z podstawowej literatury fachowej i innych dostępnych źródeł informacji, popełnia nieliczne błędy w interpretacji uzyskanych informacji, popełnia drobne błędy wyciągając wnioski

Na ocenę 4,5 – Korzysta z bogatej literatury fachowej i innych źródeł informacji, poprawnie integruje i interpretuje uzyskane informacje, wyciąga poprawne wnioski.

Na ocenę 5,0 – Korzysta z bogatej literatury fachowej oraz innych źródeł informacji, bezbłędnie integruje i interpretuje uzyskane informacje, wyciąga poprawne wnioski, potrafi formułować i uzasadniać opinię.

Efekty kształcenia dla przedmiotu – U02

Na ocenę 2,0 – Prezentacja została błędnie wykonana – niewłaściwe dane wyjściowe; Student nie potrafi prawidłowo wykonać zadania problemowego.

Na ocenę 3,0 – Prezentacja zawiera pewne braki w treści, przeanalizowano niepełne dane wyjściowe i wyniki końcowe zawierają błędy; Student nie do końca prawidłowo zidentyfikował problem, lecz prezentację opracował bez wykonania pełnej analizy.

Na ocenę 3,5 – Prezentacja zawiera nieznaczne braki w treści, przeanalizowano niepełne dane wyjściowe i wyniki końcowe zawierają błędy; Student prawidłowo zidentyfikował problem choć informacje są niepełne.

Na ocenę 4,0 – Prezentacja obejmuje całokształt zagadnienia i przeanalizowano pełne dane wyjściowe. Jednak wyniki końcowe zawierają błędy; Student prawidłowo zidentyfikował problem choć informacje są niepełne.

Na ocenę 4,5 – Prezentacja została prawidłowo wykonana – zarówno układ, jak i treści merytoryczne; poprawny zakres analizy i wnioski końcowe prawidłowe; Student prawidłowo zidentyfikował problem; uzyskane wyniki analizy oraz ich interpretacja są prawidłowe, lecz wnioski są niekompletne

Na ocenę 5,0 – Prezentacja została prawidłowo wykonana – zarówno układ, jak i treści merytoryczne; poprawny zakres analizy i wnioski końcowe prawidłowe; Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania, uzyskane wyniki oraz ich interpretacja są prawidłowe, wnioski prawidłowe i wyczerpujące

Efekty kształcenia dla przedmiotu – U03

Na ocenę 2,0 – Student nie zna podstawowych zasad, nie potrafi wyszukać informacji, i nie potrafi prawidłowo zadania problemowego z zakresu polityki rozwoju regionalnego.

Na ocenę 3,0 – Student częściowo zna zasady realizacji zadania problemowego z zakresu polityki rozwoju regionalnego, ale nie potrafi zastosować wiedzy w praktyce.

Na ocenę 3,5 – Student zna zasady realizacji zadania problemowego z zakresu polityki rozwoju regionalnego, ale nie potrafi samodzielnie wyszukać potrzebnych informacji, prezentacja jest niekompletna, brak prawidłowo wyciągniętych wniosków.

Na ocenę 4,0 – Student zna zasady realizacji zadania problemowego z zakresu polityki rozwoju regionalnego, potrafi samodzielnie wyszukać potrzebne informacje, lecz prezentacja posiada błędy, brak prawidłowych wniosków.

Na ocenę 4,5 – Student zna zasady, potrafi samodzielnie zrealizować zadanie problemowe z zakresu polityki rozwoju regionalnego, wnioski niekompletne.

Na ocenę 5,0 – Student zna zasady, potrafi samodzielnie zrealizować zadanie problemowe z zakresu polityki rozwoju regionalnego, wnioski prawidłowe i wyczerpujące.

Efekty kształcenia dla przedmiotu – K01

Na ocenę 2,0 – Nie potrafi pracować współdziałać z innymi specjalistami realizującymi zadanie problemowe z zakresu polityki rozwoju regionalnego, nie umie kierować zespołami i pracować w zespole

Na ocenę 3,0 – Opornie demonstruje niechęć do współpracy z innymi specjalistami realizującymi zadanie problemowe z zakresu polityki rozwoju regionalnego, nie chce przyjmować żadnych funkcji w zespole

Na ocenę 3,5 – Potrafi współpracować z innymi specjalistami realizującymi zadanie problemowe z zakresu polityki rozwoju regionalnego, lecz nie potrafi kierować małym zespołem

Na ocenę 4,0 – Potrafi współpracować z innymi specjalistami realizującymi zadanie problemowe z zakresu polityki rozwoju regionalnego i słabo kieruje małym zespołem

Na ocenę 4,5 – Potrafi z zapałem współpracować z innymi specjalistami realizującymi zadanie problemowe z zakresu polityki rozwoju regionalnego i potrafi kierować małym zespołem

Na ocenę 5,0 – Potrafi współpracować z innymi specjalistami realizującymi zadanie problemowe z zakresu polityki rozwoju regionalnego i potrafi kierować małym zespołem oraz wykazuje inwencję twórczą

Efekty kształcenia dla przedmiotu – K02

Na ocenę 2,0 – Nie potrafi interpretować wyników analizy materiałów wyjściowych

Na ocenę 3,0 – Opornie interpretuje wyniki analizy materiałów wyjściowych w sposób bierny

Na ocenę 3,5 – Potrafi w niepełny sposób zinterpretować wyniki analizy materiałów wyjściowych w sposób bierny

Na ocenę 4,0 – Potrafi zinterpretować wyniki analizy materiałów wyjściowych w sposób bierny

Na ocenę 4,5 – Potrafi niemal całkowicie prawidłowo zinterpretować wyniki analizy materiałów wyjściowych w sposób przedsiębiorczy

Na ocenę 5,0 – Potrafi zinterpretować wyniki analizy materiałów wyjściowych w sposób przedsiębiorczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.