Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy fotogrametrii i fotointerpretacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.POFIF.09L.IGPRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy fotogrametrii i fotointerpretacji
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy: Gospodarka Przestrzenna, 2 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Fotogrametria to dziedzina nauk technicznych zajmująca się pozyskiwaniem wiarygodnych informacji o obiektach fizycznych i ich otoczeniu drogą rejestracji, pomiaru i interpretacji obrazów. Fotogrametria dostarcza danych metrycznych zarówno płaskich jak i przestrzennych. Zajmuje się podstawowymi zasadami wykonywania i opracowywania zdjęć sporządzonych kamerami naziemnymi i lotniczymi, a także pozyskiwaniem na ich podstawie różnorodnych map.

Pełny opis:

Treści programowe przedmiotu:

Przedmiot fotogrametria, podział fotogrametrii. Rys historyczny. Teoretyczne podstawy fotogrametrii. Zastosowania fotogrametrii. Podstawy prawne prac fotolotniczych w Polsce.

Fotointerpretacja zdjęć lotniczych. Cechy pośrednie i bezposrednie. Proces fotointepretacji zdjęć lotniczych. Jakość i rozdzielczość zdjęcia, a jego przydatność fotointepretacyjna.

"Optyczne podstawy fotografii. Konstrukcja obrazów: graficzna, matematyczna. Błędy optyczne i ich korekcja. Głębia ostrości i odległość hiperfokalna. Fotografia analogowa i cyfrowa

Budowa oka ludzkiego. Widzenie stereoskopowe. Metody uzyskiwania sztucznego efektu stereoskopowego."

Układy współrzędnych stosowane w fotogrametrii. Elementy orientacji wewnętrznej, wzajemnej, absolutnej. Warunki i kalibracja kamer pomiarowych. Główne zależności matematyczne między punktami obiektu i zdjęcia. Obliczenie elementów orientacji wzajemnej i bezwzględnej. Stereogram. Pojęcie paralaksy podłużnej i poprzecznej. Fotogrametryczne wcięcie w przód. Fotogrametryczne wcięcie wstecz.

Współczesny sprzęt fotogrametryczny: samoloty, kamery lotnicze. Zdjęcia cyfrowe – charakterystyka obrazowania. Podział kamer lotniczych i ich charakterystyki. Tworzenie obrazu wielkoformatowego we współczesnych kamerach fotogrametrycznych.

Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) i Numeryczny Model Terenu (NMT): pozyskiwanie i przetwarzanie danych, technologia, warunki techniczne. Dane wysokościowe dostępne w CODGiK - charakterystyka. Ortofotomapa – definicja, proces ortorektyfikacji zdjęć, mozaikowanie, produkt finalny, kontrola jakości.

"LIDAR - omówienie technologii. Definicje, charakterystyka danych, pozyskiwanie danych.

Lotniczy skaning laserowy (ALS). Idea blokowego wyrównania szeregów ALS. Klasyfikacja chmur punktów, standardy i formaty wymiany danych.

Mobilny skaning laserowy (MLS). Charakterystyka, problematyka wyrównania trajektorii, zastosowania.

Naziemny skaning laserowy (TLS). Charakterystyka, zastosowania."

"Współczesne technologie fotogrametryczne. Algorytmy Structure from Motion (SfM), omówienie technologii, oprogramowanie, zastosowania. Wykorzystanie kamer niemetrycznych w opracowaniach fotogrametrycznych.

Zastosowania bezzałogowych statków powietrznych (UAV) w opracowaniach fotogrametrycznych."

Aktualna problematyka badań naukowych w zakresie fotogrametrii

Literatura:

Podstawowa:

1. Dorozhynskyy O., 2002. Fotogrametria analityczna i cyfrowa. Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej. Kraków – Lwów.

2. Kurczyński Z., 2006. Lotnicze i satelitarne obrazowania Ziemi 2. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

3. Kurczyński Z., 2014. Fotogrametria. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Nita J., 1999. Analiza wybranych elementów środowiska przyrodniczego z

wykorzystaniem map cyfrowych i interpretacji zdjęć lotniczych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.9. Kraków.

Efekty uczenia się:

[WIEDZA]

Student zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu, pojęcia, metody wyjaśniające złożone zależności, obiekty i zjawiska z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, takich jak matematyka, fizyka, niezbędnych do zrozumienia zagadnień z uwzględnieniem fotogrametrii.

-w zaawansowanym stopniu narzędzia informatyczne stosowane w gospodarce przestrzennej, w tym narzędzia do analiz fotogrametrycznych.

-w zaawansowanym stopniu metody, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich niezbędnych do rozwiązywania zadań fotogrametrycznych

[UMIEJĘTNOŚCI]

Student potrafi:

- stosować i dobierać właściwe metody i narzędzia badawcze w zakresie fotogrametrii i fotointerpretacji

-rozwiązywać złożone i nietypowe problemy związane z fotogrametrią i fotointerpretacją poprzez właściwy dobór źródeł informacji.

-samodzielnie planować i realizować własne uczenie się w zakresie fotogrametrii i fotointerpretacji.

[KOMPETENCJE SPOŁECZNE]

Student jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i rozwiązywaniu problemów praktycznych z fotogrametrii .

-do myślenia i działania.

- do zasięgania opinii ekspertów w razie pojawienia się trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu fotogrametrii i fotointerpretacji.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej 40%

Ćwiczenia

Zaliczenie projektu, prawidłowe wykonanie i oddanie ćwiczeń (warunkiem zaliczenia jest oddanie wszystkich ćwiczeń, które muszą być zaliczone na ocenę co najmniej 3.0), zaliczenie kolokwium

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Mitka
Prowadzący grup: Bogusława Kwoczyńska, Bartosz Mitka, Izabela Piech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Mitka
Prowadzący grup: Bogusława Kwoczyńska, Bartosz Mitka, Izabela Piech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Mitka
Prowadzący grup: Bogusława Kwoczyńska, Bartosz Mitka, Izabela Piech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Mitka
Prowadzący grup: Bogusława Kwoczyńska, Bartosz Mitka, Izabela Piech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)