Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy wiedzy ekonomicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PODWIEEKO.NM.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy ekonomicznej
Jednostka: Instytut Ekonomiczno-Społeczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych prawidłowości rządzących procesem gospodarowania w oparciu o dorobek teorii ekonomii, w podziale na zagadnienia mikro i makroekonomiczne. Studenci poznają również podstawowe zagadnienia z zakresu finansów oraz uproszczonych form rachunkowości. Tematyka dostosowana jest w swym zakresie i formie do potrzeb studentów kierunku nieekonomicznego.

Pełny opis:

Problematyka wykładów:

1. Polityka finansowa i jej rodzaje (fiskalna i pieniężna) (1 godz.)

2. Pieniądz w teorii finansów. Kreacja, funkcje i rodzaje pieniądza(1 godz.)

3. Istota nauki ekonomii. Definicje ekonomii oraz jej interdyscyplinarny charakter (1 godz.),

4. Podstawowe problemy gospodarki w ujęciu makroekonomicznym (2 godziny).

5. Zasoby majątkowe oraz źródła ich finansowania - i klasyfikacja i wycena (2 godz.)

6. Zasady i podstawy prawne uproszczonych form rachunkowości (2 godz.)

7. Podatek od towarów i usług (VAT)- podstawowe informacje (1 godz.)

Problematyka ćwiczeń:

1. Obliczanie wartości pieniądza w czasie (2 godz.)

2. Obliczanie elastyczności popytu i podaży (2 godz.)

3. Wycena majątku oraz sporządzanie bilansu przedsiębiorstwa (3 godz.)

4. Ewidencja w księdze przychodów i rozchodów – praktyczne przykłady wraz z ustaleniem zobowiązania podatkowego (4 godz.)

5. Ewidencja podatku VAT – praktyczne przykłady, wypełnianie formularzy VAT (4 godz.)

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 75; ECTS: 3

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 10; ECTS: 0,5

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15 ; ECTS: 0,5

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 50; ECTS: 2,0

Literatura:

Dach Z. 2000: Podstawy mikroekonomii; Wyd. Nauk. Synaba, Kraków

Begg D., Fischer S., Dornbusch R. 2000: Ekonomia – Makroekonomia; PWE, Warszawa

Owsiak S, Podstawy nauki finansów, Warszawa 2002, Wydawnictwo PWE.

Podstawka M. Finanse. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Gierusz B, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Gdańsk 2007, ODDiK

Tokarski A., Tokarski M., Voss G. 2012. Księgowość w małej i średniej firmie. Uproszczone formy ewidencji. Wydawnictwo CEDEWU. Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

A/ wiedza:

- definiuje podstawowe pojęcia makro i mikroekonomiczne,

- identyfikuje złożone problemy społeczno-ekonomiczne współczesnego świata przez wyjaśnienie mechanizmów, działających praw i występujących teorii ekonomicznych,

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady stosowane w rachunkowości. Rozumie treść sprawozdań finansowych.

B/ umiejętności:

- ilustruje graficznie kluczowe zależności poszczególnych wielkości ekonomicznych (podaż - cena-popyt, dochód-popyt, wielkość konsumpcji - użyteczność, nakłady-produkcja, sprzedaż – utarg - zysk)

- wyjaśnia zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej poprzez zastosowanie podstawowych mierników makroekonomicznych (Dochód Narodowy, Produkt Narodowy Netto, Produkt Narodowy Brutto, Produkt Krajowy Brutto, Dochody Osobiste),

- opisuje zasady funkcjonowania współczesnego systemu bankowego (struktura i funkcje banku centralnego oraz rodzaje banków komercyjnych),

- prawidłowo definiuje budżet oraz zjawisko deficytu budżetowego i długu publicznego,

- w ramach sprawozdawczości sporządza Bilans oraz Rachunek zysków i strat z ustaleniem wyniku finansowego

C/ kompetencje społeczne:

- docenia znaczenie mechanizmów i praw ekonomicznych w kreowaniu rzeczywistości gospodarczej,

- ma świadomość występowania ciągłych zmian zachodzących w gospodarce i wynikającej z nich konieczności nieustannej obserwacji procesów zachodzących w ramach rzeczywistości gospodarczej,

- Student potrafi działać w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin pisemny w formie testowej (test jednokrotnego wyboru), który sprawdza znajomość zaprezentowanego materiału (kryterium ocen obejmuje: dostateczny (50-60% punktów), ponad dostateczny (60-70%), dobry (70-80%), ponad dobry (80-90%), bardzo dobry (90-100%).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Sroka
Prowadzący grup: Wojciech Sroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Sroka
Prowadzący grup: Wojciech Sroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Sroka
Prowadzący grup: Wojciech Sroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.