Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy gospodarki przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PODSGP.NI.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy gospodarki przestrzennej
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania w ramach tego przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje dot. istoty oraz mechanizmów funkcjonowania gospodarki regionalnej i przestrzennej; stosowania podstawowych teorii wyjaśniających zróżnicowanie zagospodarowania przestrzennego; oceny stanu komponentów warunkujących ład i równowagę przestrzenną; identyfikacja czynników rozwoju regionalnego; rozumienia instrumentów polityki regionalnej i przestrzennej w zakresie rozwoju regionów.

Do egzaminu obowiązują wykłady oraz książka: R. Domański, Podstawy Gospodarki Przestrzennej (Rozdział X - nie obowiązuje do egzaminu).

Pełny opis:

Zakres tematyczny

1 Gospodarka przestrzenna jako: dziedzina wiedzy, dyscyplina naukowa, praktyczna działalność, przestrzenna rzeczywistość gospodarki, gospodarka przestrzenna jako nauka - tradycje urbanistyczne i ekonomiczne, przedmiot badań, problematyka badawcza, gospodarka przestrzenna jako działalność praktyczna, cele i treści kształcenia w zakresie "podstaw gospodarki przestrzennej”.

2 Zarys problematyki badawczej gospodarki przestrzennej (przestrzenne zróżnicowanie popytu i podaży, cen, warunków przyrodniczych, kosztów produkcji).

3 Innowacyjność regionalna

4 Miasto innowacyjne

5 Użyteczność miejsc (Odległość i koszty transportu, pojęcie "użyteczność miejsca", wybór miejsca lokalizacji prowadzenia działalności gospodarczej; warianty lokalizacyjne, koszty transportu a odległość; koszty stale, koszty zmienne, taryfy transportowe; ich zróżnicowanie, lokalizacyjne implikacje przestrzennego zróżnicowania kosztów transportu, innowacje techniczne w transporcie).

6 Przestrzenna równowaga gospodarki (ogólna równowaga ekonomiczna, czynnik przestrzeni, formy równowagi przestrzennej, warunki równowagi przestrzennej, ogólna równowaga przestrzenna, Równowaga dynamiczna).

7 Teorie lokalizacji działalności gospodarczej - wprowadzenie (znaczenie teorii, wymiar mikro- i makroekonomiczny teorii, ich poziom analityczny, lokalizacja działalności gospodarczej, przedsiębiorstwo jako podstawowy podmiot działalności gospodarczej).

8 Teorie gospodarki przestrzennej (teorie tradycyjne, system osadniczy Christallera, ogólna teoria gospodarki przestrzennej Losch, regionalistyka Isard, nowe próby integracji Wilson, Nijkamp, samoorganizacja systemów przestrzenno – gospodarczych, zwrot ku ekonomii Krugman).

9 Modele gospodarki przestrzennej - typy modeli, przykłady modeli przestrzennego zagospodarowania miast i przestrzennych interakcji.

10 Zjawiska i procesy dynamiczne w gospodarce przestrzennej.

11 Prawidłowości i mechanizmy występujące w gospodarce przestrzennej.

12 Sposoby budowania teorii w gospodarce przestrzennej.

13. Negocjacje i mediacje w gospodarce przestrzennej. Definicje, Przygotowanie do negocjacji, Siła negocjacyjna, Style negocjacyjne, Elementy przebiegu negocjacji.

14. Rozwój strefy podmiejskiej. Suburbanizacja a Urban sprawl. Przyczyny i skutki ekspansji przestrzennej miast,

Definicje suburbanizacji, suburbanizacja a Urban sprawl – przegląd zjawiska.

15 Racjonalna urbanizacja, smart growth. Racjonalne zasady rozwoju – priorytety, trudne i konieczne zmiany,Miasto rozwoju zrównoważonego, Racjonalna polityka przestrzenna na obszarach wiejskich, Smart growth – wyjaśnienie pojęcia, główne cele, studium przypadków, Korzyści środowiskowe smart growth.

16 Konflikty przestrzenne. Konflikty przestrzenne związane z osadnictwem, Konflikty związane z ochroną przyrody

Konflikty związane z funkcją transportową, Pozostałe konflikty, Konflikty przestrzenne związane z transportem

Konflikty przestrzenne związane z turystyką

17 Kryzys małych miast. Definicja pojęcia, Tradycyjne i współczesne funkcje małych miast, Typy obszarów problemowych, Sposoby rozwiązywania problemów.

Ćwiczenia: Gospodarka przestrzenna gminy - (projekt)

Kolejność wykładów może ulec zmianie. Rozdział 10: Wybrane metody badania gospodarki przestrzennej (R. Domański, Podstawy Gospodarki Przestrzennej) - nie obowiązuje do egzaminu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Brol R. (red.), Ekonomika i zarządzane miastem, Wyd. AE, Wrocław 2004.

Szymla Z., Determinanty rozwoju regionalnego, Wyd. AE, Kraków 2000.

Efekty uczenia się:

Student ma ogólną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk oraz posiada wiedzę potrzebną do rozumienia ekonomicznych uwarunkowań dot. działalności inżynierskiej.

Student zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla kierunku studiów: Gospodarka Przestrzenna, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.

Student potrafi dokonywać analiz czynników ekonomicznych, interpretować ich wyniki oraz wyciągać wnioski, ponadto potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania procesów i zjawisk społecznych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku GP.

Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie Gospodarki przestrzennej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł.

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z przedmiotu jest realizowany w formie testu wielokrotnego wyboru. Za dobrą odpowiedź Student otrzymuje "1" punkt za błąd w odpowiedzi student otrzymuje "0"punktów. Do egzaminu obowiązuje książka: Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2006 (bez rozdziału X) ,treści prezentowane na wykładzie oraz materiały dodatkowe.

Ćwiczenia oceniane są na podstawie wykonywanego projektu.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GPpgp_W01

Na ocenę 2,0

Student uzyskał mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0

Student uzyskał od 50 do 65% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5

Student uzyskał od 66 do 75% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0

Student uzyskał od 76 do 85% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5

Student uzyskał od 86 do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0

Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GPpgp_W02

Na ocenę 2,0

Student nie zna metod i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych, pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.

Na ocenę 3,0

Student słabo zna metody pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne.

Na ocenę 3,5

Student słabo zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne.

Na ocenę 4,0

Student zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne w ograniczonym stopniu.

Na ocenę 4,5

Student zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne.

Na ocenę 5,0

Student zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GPpgp_U01

Na ocenę 2,0

Projekt w formie prezentacji został błędnie wykonany, student nie potrafi prawidłowo wykonać zadania, Student nie posiada umiejętności prawidłowej interpretacji zjawisk związanych z gospodarką przestrzenną. Nie potrafi wyciągać wniosków, analizować i wyrażać swoich opinii, nie bierze udziału w dyskusji.

Na ocenę 3,0

Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany, ale zawiera braki w treści. Student nie posiada umiejętności prawidłowej interpretacji zjawisk związanych z gp. Nie potrafi wyciągać wniosków, analizować i wyrażać swoich opinii, nie bierze udziału w dyskusji.

Na ocenę 3,5

Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany. Student posiada umiejętność prawidłowej interpretacji zjawisk związanych z gp, ale w ograniczonym stopniu. Nie potrafi analizować i wyrażać swoich opinii, nie bierze udziału w dyskusji. Wnioski wyciąga w bardzo ograniczonym stopniu.

Na ocenę 4,0

Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany. Student posiada umiejętność prawidło-wej interpretacji zjawisk związanych z gp. Potrafi analizować, ale nie wyraża swoich opinii, nie bierze udziału w dyskusji. Potrafi wyciągać poprawne wnioski.

Na ocenę 4,5

Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany. Student posiada umiejętność prawidło-wej interpretacji zjawisk związanych z gp. Potrafi wyciągać wnioski, analizować, i wyraża w ograniczonym stopniu swoje opinie, bierze udział w dyskusji w ograniczonym stopniu.

Na ocenę 5,0

Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany. Student posiada umiejętność prawidło-wej interpretacji zjawisk związanych z gp. Potrafi wyciągać wnioski, analizować, wyraża swoje opinie, bierze udział w dyskusji, potrafi zaproponować rozwiązania konkretnych problemów.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GPpgp_U02

Na ocenę 2,0

Student nie posiada umiejętności przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie Gospodarki przestrzennej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł.

Na ocenę 3,0

student posiada bardzo słabą umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie Gospodarki przestrzennej, z wykorzystaniem w bardzo ograniczonym stopniu podstawowych ujęć teoretycznych.

Na ocenę 3,5

Student posiada ograniczoną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie Gospodarki przestrzennej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych.

Na ocenę 4,0

Student posiada poprawną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie Gospodarki przestrzennej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych.

Na ocenę 4,5

Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie Gospodarki przestrzennej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także (w ograniczonym stopniu) innych źródeł.

Na ocenę 5,0

Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie Gospodarki przestrzennej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GPpgp_K01, GPpgp_K02

Na ocenę 2,0

Projekt w formie prezentacji został błędnie wykonany, student nie potrafi prawidłowo wykonać zadania, student nie potrafi odpowiednio określić priorytetów służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania, student nie potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różnych funkcji.

Na ocenę 3,0

Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany, ale student nie potrafi odpowiednio określić priorytetów służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania, student nie potrafi pracować w grupie i przyjmować w niej różnych funkcji.

Na ocenę 3,5

Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany, student potrafi w ograniczonym stopniu określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania, student potrafi pracować w grupie w ograniczonym stopniu, ale nie potrafi przyjmować w niej różnych funkcji.

Na ocenę 4,0

Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany, student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania, student potrafi pracować w grupie, ale nie potrafi przyjmować w niej różnych funkcji.

Na ocenę 4,5 Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany, student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania, student potrafi pracować w grupie i potrafi przyjmować w niej różne funkcje w ograniczonym stopniu.

Na ocenę 5,0

Projekt w formie prezentacji został poprawnie wykonany, student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania, student potrafi pracować w grupie i potrafi przyjmować w niej różne funkcje (w tym potrafi kierować zespołem)

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GPpgp_K03

Na ocenę 2,0

Student nie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytej wiedzy i umiejętności.

Na ocenę 3,0

Student wykazuje bardzo słabą umiejętność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Na ocenę 3,5

Student wykazuje słabą umiejętność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Na ocenę 4,0

Student wykazuje dobrą umiejętność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Na ocenę 4,5

Student wykazuje bardziej niż dobrą umiejętność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Na ocenę 5,0

Student wykazuje bardzo dobrą umiejętność uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – GPpgp_K04

Na ocenę 2,0

Student nie potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Na ocenę 3,0

Student słabo potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy

Na ocenę 3,5

Student potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy

Na ocenę 4,0

Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w poprawny sposób

Na ocenę 4,5

Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w niewyczerpujący sposób

Na ocenę 5,0

Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Gorzelany
Prowadzący grup: Renata Różycka-Czas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.