Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy nauk o Ziemi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PNOZI.07Z.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy nauk o Ziemi
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy: Geodezja, 1 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot wyposaża studenta w niezbędny zasób wiedzy z zakresu nauk o Ziemi obejmujący takie zagadnienia, jak: Ziemia we Wszechświecie, oraz elementy geologii, geofizyki, geomorfologii, meteorologii, klimatologii, hydrologii i ekologii.

Gleboznawstwo wyodrębnione jest jako odrębny przedmiot.

Pełny opis:

Przedmiot: Podstawy nauk o Ziemi

Imię i nazwisko prowadzącego:

Prof. dr hab. Krzysztof Koreleski, prof. zwycz.,

Dr inż. Grażyna Magiera – Braś, starszy wykładowca.

Kierunek: Geodezja i Kartografia

Specjalność: geodezja rolna i wycena nieruchomości

Studia niestacjonarne I stopnia

Rok I, semestr 1

Godzin wykładów 14

Godzin ćwiczeń .15

Ćwiczeń terenowych 4 godz. (1 dzień)

I. Cel nauczania

Przedmiot wyposaża studenta w niezbędny zasób wiedzy z zakresu nauk o Ziemi (geologia, geofizyka, geomorfologia, meteorologia, hydrologia, ekologia), do których zalicza się geodezja. Gleboznawstwo stanowi odrębny przedmiot.

II. Treść nauczania

a) wykłady

• Ziemia we Wszechświecie(system nauk o Ziemi, geosfery, ewolucja Wszechświata)– 2 godziny.

• Elementy geologii i geofizyki(powstanie i budowa Ziemi, izostazja; tektonika, stratygrafia, ciśnienie i temperatura w skorupie ziemskiej; grawitacja, magnetyzm ziemski; siły wewnętrzne: procesy diastroficzne, wulkanizm; plutonizm, metamorfizm) – 4 godziny.

• Elementy geomorfologii

(klasyfikacja form powierzchni Ziemi; siły zewnętrzne; wietrzenie; procesy denudacyjne; erozja gleb; działalność rzek; działalność lodowców, działalność wiatru; działalność mórz; procesy krasowe; procesy sufozyjne; formy organogeniczne i antropogeniczne)– 6 godzin.

• Elementy meteorologii i hydrologii

(budowa atmosfery, fronty atmosferyczne; obieg wody, pływy, prądy morskie, falowanie; wody powierzchniowe i podziemne).– 2 godziny.

b) ćwiczenia projektowe

• Zakres nauk o Ziemi; minerały i skały; tektonika, stratygrafia, mapa geologiczna tektonika – 2 godziny

• Zależność rzeźby od budowy geologicznej. Rekonstrukcja rozwoju rzeźby w oparciu o terasy rzeczne. Graficzne i liczbowe ujęcia rzeźby – 6 godzin.

• Studium spadków i jego praktyczne znaczenie (konstrukcja mapy nachyleń) )– 2 godziny.

• Konstrukcja, interpretacja treści i znaczenie praktyczne mapy geomorfologicznej. Określenie parametrów topoklimatu danego terenu – 2 godziny

• Charakterystyka hydrograficzna zlewni, mapa hydrograficzna. Analiza ekosystemów rolniczo-leśnych na mapach wielkoskalowych – 3 godziny

c) ćwiczenia terenowe (polowe)

• Zapoznanie studentów z budową geologiczną, geomorfologią, klimatem, stosunkami wodnymi oraz terenami chronionymi okolic Krakowa (trasa: Salwator – Kopiec Kościuszki – Sikornik – Las Wolski – Kopiec Piłsudskiego) – 4 godziny.

III. Forma zaliczenia:

Wykłady – egzamin

Ćwiczenia – zaliczenie z oceną

Literatura:

T.H. van Andel: Nowe spojrzenie na starą planetę – zmienne oblicze Ziemi. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001.

M. Książkiewicz: Geologia dynamiczna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1968.

M. Klimaszewski: Geomorfologia, PWN, Warszawa 1978.

K. Koreleski: Podstawy nauk o Ziemi, Wyd. AR Kraków 2004.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.