Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie infrastruktury technicznej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PINT1.10L.SI.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie infrastruktury technicznej I
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy: Gospodarka Przestrzenna, 4 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym ich budowy i funkcjonowania oraz przestrzennego rozmieszczenia. Przedmiot obejmuje systemy zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, stacje i sieci gazowe oraz sieci elektryczne i ciepłownicze.

Pełny opis:

Wykłady:

Infrastruktura techniczna w jednostkach osadniczych i jej właściwości. Podstawowe pojęcia i cechy infrastruktury. Uwarunkowania rozmieszczenia infrastruktury technicznej. Podział infrastruktury technicznej. Infrastruktura i jej rola w gospodarce.

Woda, jej znaczenie i gospodarcze wykorzystanie. Obieg wody w przyrodzie. Zasoby wodne Polski. Wody opadowe, powierzchniowe i podziemne. Wykorzystanie gospodarcze wód.

Systemy wodociągowe. Podziały systemów wodociągowych. Zapotrzebowanie na wodę. Ujęcia wód. Zbiorniki wodociągowe. Sieci wodociągowe. Uzdatnianie wody.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Systemy usuwania ścieków. Ilość ścieków i ich charakterystyka jakościowa. Wymagania stawiane ściekom oczyszczonym. Oczyszczanie ścieków.

Sieci gazowe w planowaniu przestrzennym. Podstawowe definicje i określenia dotyczące sieci gazowej, podział paliw gazowych, podział sieci gazowych, materiały do budowy sieci gazowych.

Sieci elektroenergetyczne w planowaniu przestrzennym. Potrzeby energetyczne wsi, zasady przepływu energii elektrycznej na terenach wiejskich, wymogi techniczne prowadzenia linii elektroenergetycznych.

Sieci ciepłownicze jako element infrastruktury przestrzennej. Podział sieci ciepłowniczych, prowadzenie sieci ciepłowniczych, elementy sieci ciepłowniczej.

Ćwiczenia:

Plan projektu. Omówieni opisu technicznego. Wymagania prawne i zasady lokalizacji poszczególnych elementów systemu wodociągowego.

Wybór rodzaju ujęcia wody i jego lokalizacja. Wybór rodzaju zbiornika wyrównawczego i jego lokalizacja.

Trasowanie sieci wodociągowej i obliczenie długości przewodów tranzytowych, magistralnych i rozdzielczych.

Wytyczne projektowania kanalizacji oraz rozmieszczenie elementów sieci kanalizacyjnej na planie zagospodarowania przestrzennego.

Omówienie obiektów na sieci kanalizacyjnej i ich lokalizacji

w terenie. Obiekty infrastruktury wodno-kanalizacyjnej jako elementy krajobrazu.

Wybór rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków dla wybranych gospodarstw domowych z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.

Obliczenie efektu ekologicznego jaki zostanie uzyskany po zastosowaniu przydomowych oczyszczani na danym terenie.

Wytyczne i uwarunkowania prawne przy projektowaniu sieci i instalacji gazowych. Podział i klasyfikacja sieci gazowych.

Trasowanie sieci gazowej, lokalizacja obiektów towarzyszących jako elementów krajobrazu.

Literatura:

1. L. Kupiec, T. Truskolaski, A. Gołębiowska – „Gospodarka Przestrzenna”, T. VII – Infrastruktura techniczna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymsto-ku, Białystok 2005,

2. B. Łyp – „Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast”, Wydawnic-two Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008,

3. Praca zbiorowa pod redakcją K. Kusia Podstawy projektowania układów i obiektów wodociągowych. Wyd. Pol.Śląskiej, 1998,

4. R. Zarzycki – „Gospodarka komunalna w miastach”, Łódź 2001, praca zbio-rowa,

5. T. Basiewicz, A. Gołaszewski, L. Rudziński – „Infrastruktura transportu”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007,

6. D. Stawasz – „Infrastruktura techniczna a rozwój miast”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, praca zbiorowa,

7. B. Klepacka, A. Kicman – „Infrastruktura techniczna w planowaniu prze-strzennym”, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1991 – skrypty.

Efekty uczenia się:

1. Student posiada wiedzę w zakresie aktów i rozporządzeń prawnych potrzebnych do planowania infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej.

2. Student posiada wiedzę w zakresie planowania przestrzennego systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków, systemów gazowych, energetycznych i cieplnych.

3. Potrafi wyszukać, przeanalizować i zrozumieć normy, wytyczne i rozporządzenia dotyczące infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej, energetycznej i ciepłowniczej.

4. Potrafi przygotować dokumentację dotyczącą przestrzennego rozmieszczenia systemów zaopatrzenia w wodę, systemów odprowadzania i unieszkodliwia ścieków, systemów gazowych, energetycznych oraz cieplnych.

5. Potrafi znaleźć kompromis pomiędzy wymaganiami techniczny-mi, ekologicznymi i społecznymi na etapie planowania systemów wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2,0 - student wykazał się poniżej 50% wymaganej wiedzy

Na ocenę 3,0 - student wykazał się wymaganą wiedzą od 50% do 65%

Na ocenę 3,5 - student wykazał się wymaganą wiedzą od 66% do 75%

Na ocenę 4,0 - student wykazał się wymaganą wiedzą od 76% do 85%

Na ocenę 4,5 - student wykazał się wymaganą wiedzą od 86% do 95%

Na ocenę 5,0 - student wykazał się wymaganą widzą powyżej 95%

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Chmielowski
Prowadzący grup: Tomasz Bergel, Piotr Bugajski, Krzysztof Chmielowski, Grzegorz Kaczor, Jan Pawełek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Chmielowski
Prowadzący grup: Tomasz Bergel, Piotr Bugajski, Krzysztof Chmielowski, Grzegorz Kaczor, Jan Pawełek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Chmielowski
Prowadzący grup: Tomasz Bergel, Piotr Bugajski, Krzysztof Chmielowski, Ewa Dacewicz, Grzegorz Kaczor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.