Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.OWK.SI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka czynników kształtujących mikroklimat w budynkach mieszkalnych i do produkcji rolniczej. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła ciepła i wilgoci oraz emisja zanieczyszczeń gazowych. Wyznaczenie ilości powietrza wentylacyjnego z bilansu masy pary wodnej i zanieczyszczeń gazowych. Bilans cieplny budynku ogrzewanego, wyznaczenie strat ciepła przez przegrody zewnętrzne i strat wentylacyjnych. Obliczenie normowego zapotrzebowania na moc cieplną oraz ilości ciepła do ogrzewania budynku. Nośniki energii, wytwarzanie i przesyłanie ciepła, systemy grzewcze, emisja szkodliwych gazów do atmosfery. Wentylacja naturalna i mechaniczna. Odzysk ciepła wentylacyjnego, rekuperacja. Systemy wentylacji, obliczanie przewodów wentylacyjnych. Dobór urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. System solarny wspomagający wytwarzanie cwu.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

Projektowany i rzeczywisty mikroklimat budynków o różnym przeznaczeniu.

Wyznaczenie stacjonarnych przepływów ciepła przez przegrody zewnętrzne (ściany, okna, drzwi, stropy). Bilans cieplny budynku.

Obciążenie cieplne pomieszczeń i budynku wg PN 12831:2006

„Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”.

Jakość powietrza (wilgotność, stężenie szkodliwych gazów). Wymagania normowe. Bilans powietrza wentylacyjnego.

Systemy grzewcze. Centralne ogrzewanie wodne. System otwarty i zamknięty. Obieg grawitacyjny i wymuszony. Rozdział górny i dolny. Układy jedno- i dwururowe. Schematy instalacyjne. Sterowanie.

Obliczenia cieplne i hydrauliczne c. o. Dobór pomp obiegowych i elementów instalacji.

Ciepło spalania i wartość opałowa. Wytwarzanie ciepła, rodzaje kotłów, nośniki energii. Bilans cieplny kotła. Straty przesyłowe. Energia użyteczna i końcowa.

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. Minimalne przekroje kanałów, wymagania normowe.

Urządzenia i systemy klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych i rolniczych. Urządzenia typu compact i splitt. Budowa i zasada działania.

System solarny wspomagający wytwarzanie c.w.u. Budowa i zasada działania.

Ćwiczenia (30 godz.)

Sposoby obliczenia strat i zysków ciepła przez poszczególne rodzaje przegród (ściana, strop, okno, dach, stropodach, mostek cieplny).

Omówienie norm PN- EN 12831: 2006 oraz PN-EN ISO 6946.

Obliczenia strat transmisyjnych i wentylacyjnych budynku (współczynniki HT, HV). Wyznaczenie całkowitych strat ciepła.

Obliczenie obciążenia cieplnego poszczególnych pomieszczeń i budynku.

Zapoznanie z typowym systemem c.o. i omówienie jego elementów. Uruchomienie i regulacja demonstracyjnego systemu c.o. z kondensacyjnym kotłem gazowym.

Obliczenia cieplne systemu c.o. Przyjęcie temperatury zasilania i powrotu. Określenie rozdziału ciepła oraz rozkładu temperatury w elementach instalacji.

Obliczenia hydrauliczne systemu c.o. Określenie prędkości przepływu i dobranie średnic rur rozprowadzających. Określenie oporu działek i poszczególnych obiegów.

Dobór i rozmieszczenie grzejników w poszczególnych pomieszczeniach. Dobór kotła i pozostałych elementów instalacji. Dobór pompy obiegowej.

Bilans powietrza wentylacyjnego. Obliczenie zapotrzebowania na powietrze wentylacyjne.

Projekt wentylacji grawitacyjnej budynku mieszkalnego i inwentarskiego (dobór i rozmieszczenie kanałów).

Bilans cieplny w lecie. Obliczenie zapotrzebowania na chłód.

Dobór urządzeń klimatyzacyjnych na podstawie ich charakterystyki.

Literatura:

1. Recknagel-Sprengel. Ogrzewanie i klimatyzcja. Arkady, Warszawa, 1976 i wznowienia.

2. Marian Rubik i inni. Centralne ogrzewanie, wentylacja, ciepła i zimna woda oraz instalacje gazowe w budynkach jednorodzinnych. Poradnik. Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”. Warszawa 2000.

3. W., P. Jones. Klimatyzacja. Arkady, Warszawa 2001.

4. Wolski L.: Mikroklimat w budynkach inwentarskich. PWN, Warszawa, 1988.

Normy:

1. PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń

w budynkach.

2. PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

3. EN ISO 13790, 2004. Cieplne właściwości budynków. Obliczenie zużycia energii do ogrzewania.

4. PN-B-02025: 2001. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

5. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

6. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

7. PN-EN ISO 6946. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawy teoretyczne metod wyznaczenia zapotrzebowania budynku i pomieszczeń na ciepło, chłód i powietrze wentylacyjne. Zna techniczne sposoby ogrzewania, wentylacji i chłodzenia. Zna metody obliczeń cieplnych i hydraulicznych systemów c.o. i wytwarzania c.w.u. Zna zasady działania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny sprawdzian wiedzy. Zaliczenie projektu na ocenę. Egzamin pisemny ograniczony czasowo. Kryteria oceny zgodnie z modułem przedmiotu opracowanego wg wytycznych krk.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.