Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagospodarowanie wód opadowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.OPAD.NM.IISXX2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagospodarowanie wód opadowych
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemami związanymi z urbanizacją zlewni i skutkami dla środowiska przyrodniczego, głównie wodnego. Studenci zdobędą podstawowe informacje o gospodarowaniu wodami opadowymi w zlewniach zurbanizowanych, sposobami bezpiecznego odwodnienia obszarów zabudowanych i naturalnego zagospodarowania wód deszczowych

Pełny opis:

Wykłady:

Aspekty prawne związane z projektowaniem systemów odwodnienia obszarów zurbanizowanych

Skutki uszczelniania zlewni. Ocena wpływu uszczelnienia zlewni na środowisko

Meteorologiczne aspekty projektowania systemów odwodnienia

Hydrologiczne i hydrauliczne aspekty projektowania systemów odwodnienia oraz zagospodarowania wód opadowych. Wytyczne, metody obliczeń. Aplikacje wspomagające proces projektowania systemów odwodnienia

Urządzenia do retencji wód opadowych

Urządzenia do infiltracji powierzchniowej i podziemnej wód opadowych

Urządzenia do podczyszczania wód opadowych

Ćwiczenia:

Określenie charakterystyk deszczy miarodajnych

Obliczenie wielkości odpływu ze zlewni metodą racjonalną

Określenie parametrów urządzeń do retencji wód opadowych

Określenie parametrów urządzeń do infiltracji powierzchniowej i podziemnej wód opadowych

Określenie parametrów urządzeń do podczyszczania wód opadowych

Łączna liczba godzin , którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim wynosi 20

Łączna liczba godzin , którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych (projektowe) wynosi 10

Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu wynosi 56

Literatura:

1. Banasik K. 2009. Wyznaczanie wezbrań powodziowych w małych zlewniach zurbanizowanych. Wyd. AGGW, Warszawa

2. Błaszczyk P., Roman M., Stamatello H. 1974. Kanalizacja. T. 1. Arkady, Warszawa.

3. Bogdanowicz E., Stachỳ J. 1998. Maksymalne opady deszczu w Polsce. Charakterystyki projektowe. Materiały Badawcze, Hydrologia i Oceanologia, 23. IMGW, Warszawa.

4. Edel R. 2000. Odwodnienie dróg. Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa, 310.

5. EPA. 2007. Urban stormwater retrofit practices. Urban Subwatershed Restoration Manual Series, Manual 3, Washington.

6. Geiger W., Dreseitl H. 1999. Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Poradnik retencjonowania i infiltracji wód deszczowych do gruntu na terenie zabudowanym. Oficyna Wydawnicza Projprzem – EKO, Bydgoszcz.

7. Kotowski A. 2011. Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnieni terenów. Wyd. Seidel-Przywecki Sp. Z o.o., Warszawa

8. Słyś D. 2008. Retencja i infiltracja wód deszczowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.

9. Urban drainage design manual. 2008. Hydraulic Engineering Circular 22, wyd. 2, Amerykański Departament Transportu.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wymogów prawnych związanych z odwodnieniem obszarów zurbanizowanych

Zna niekorzystne skutki wzrostu uszczelnienia zlewni. Posiada wiedzę na temat rozwiązań technicznych ograniczających niekorzystne skutki związane ze wzrostem uszczelnienia zlewni. Ma wiedzę o systemach odwodnienia terenów zurbanizowanych - zna ich ograniczenia i zalety. Zna hydrologiczne i hydrauliczne podstawy projektowania systemów odwodnienia i obiektów do retencji i infiltracji wód opadowych. Posiada wiedzę o aplikacjach służących do symulacji odpływu z terenów zurbanizowanych i projektowania urządzeń do zagospodarowania spływów opadowych

Umiejętności:

Potrafi zastosować właściwą dla danej sytuacji metodę określenia deszczu miarodajnego i wielkości odpływu wody.

Potrafi dobrać oraz zaprojektować rozwiązania do retencji i infiltracji wód opadowych.

Kompetencje społeczne:

Jest świadomy zagrożeń związanych z nadmiernym uszczelnia-niem zlewni a także posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia skutków tych zmian dla środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza i kompetencje społeczne będą oceniane na podstawie rozwiązania zadania problemowego i testu wielokrotnego wyboru. Jeżeli student uzyska mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi z testu otrzyma ocenę negatywną. Oceniana także będzie umiejętność samodzielnego rozwiązania zadania problemowego –potrafi sam zinterpretować zapis prawny, umie go zastosować do rozwiązania problemu danego zapisu prawnego, swobodnie po-sługuje się w prawnych problemach związanych z poruszaną tematyką.

Umiejętności będą oceniane w oparciu o wykonane sprawozdania z ćwiczeń i sprawdzian umiejętności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wałęga
Prowadzący grup: Dariusz Młyński, Andrzej Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wałęga
Prowadzący grup: Andrzej Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.