Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odwodnienia terenów rolniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.ODWOD.SI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odwodnienia terenów rolniczych
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy o systemach odwadniających stosowanych w rolnictwie i ich roli w podwyższaniu produkcji roślinnej, ulepszaniu gleby, kształtowaniu i ochronie środowiska rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz nauczenie studentów projektowania, wykonywania, nadzoru oraz utrzymania systemów odwadniających stosowanych na użytkach rolnych. Zapoznanie studentów z warunkami działania, eksploatacji i konserwacji obiektów wodno-melioracyjnych.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Klimatyczne i siedliskowe (lokalne) wskaźniki nadmiaru wilgoci; przyczyny, objawy i skutki nadmiernego uwilgotnienia gleb rolniczo użytkowanych, środki zaradcze nadmiernego uwilgotnienia.

2. Odwadnianie rowami otwartymi - warunki stosowania, elementy składowe systemu odwadniającego, działanie rowów, normy odwodnienia, głębokość rowów, układ i rozstawa rowów. Budowle na rowach.

3. Przepływy miarodajne do obliczenia przekroju poprzecznego rowów głównych, wymiarowanie przekroju poprzecznego rowów, prędkości i spadki graniczne. Umocnienia skarp i dna rowów.

4. Drenowanie - cel i warunki stosowania, sposoby i skutki drenowania. Rozwój techniki drenowania, rodzaje materiałów drenujących.

5. Hydrologiczne podstawy działania drenów, odpływy jednostkowe, głębokość i rozstawa drenowania. Obliczanie rozstawy drenów na podstawie miernika zwięzłości gleby.

6. Reżim odpływu z drenów, okresy i częstotliwość występowania odpływu w zależności od warunków meteorologicznych i lokalnych warunków zasilania drenów, odpływy rzeczywiste i normatywne. Obliczanie odpływu miarodajnego z drenów i średnic zbieraczy (kalibrowanie), prędkości i spadki graniczne sączków i zbieraczy.

7. Układy sieci drenarskiej - aspekt techniczny i ekonomiczny, długości i połączenia rurociągów; budowle drenarskie; zasady projektowania układu drenów. Zamulanie drenów - wskaźnik nierównomierności uziarnienia gleby jako kryterium zagrożenia zamulaniem; zarastanie drenów; środki ochronne i zabezpieczające przed zamulaniem.

8. Roboty wykonawcze przy drenowaniu, konserwacja i renowacja rowów i drenowania. Wpływ systemów odwadniających stosowanych w rolnictwie na środowisko przyrodnicze.

ĆWICZENIA:

1. Omówienie zakresu projektu drenowania. Projektowanie trasy rowu głównego.

2. Obliczanie przepływów miarodajnych. Ustalenie głębokości rowu głównego (kryteria).

3. Wykonanie profilu terenu w osi rowu głównego. Projektowanie niwelety dna rowu głównego.

4. Obliczanie przekroju poprzecznego i spadku dna rowu w oparciu o kryterium prędkości granicznej dla przyjętego umocnienia skarp.

5. Rysowanie przekroi poprzecznych i obliczanie objętości wykopu. Projekt umocnienia przekroju poprzecznego.

6. Rozplanowanie przepustów, obliczenia średnicy przepustu i strat ciśnienia wg. formuły Weissbacha.

7. Ustalenie układu sieci drenarskiej i budowli na zbieraczach. Ustalenie głębokości i rozstawy sączków na podstawie kryterium glebowo-rolniczego. Projektowanie profilu zbieracza.

8. Ustalenie normy odpływu jednostkowego „q”, obliczanie średnic zbieraczy (kalibrowanie). Ustalenie normy odpływu jednostkowego „q”, obliczanie średnic zbieraczy (kalibrowanie). Zestawienia sączków i zbieraczy; zestawienia budowli drenarskich.

9. Omówienie graficznych symboli stosowanych przy opracowywaniu planów sytuacyjno-wysokościowych drenowania i profili podłużnych; opracowanie sprawozdania technicznego.

Literatura:

1. Szymański J., Kostrzewa S. 1986. Odwodnienie użytków rolnych [w:] Podstawy melioracji rolnych, pod red.: Prochal P., PWRiL Warszawa, t. I, s. 222 – 408.

2. Stryjewski F. 1978. Drenowanie. PWN, Warszawa.

3. Ostromęcki J. 1960. Odwodnienia w melioracjach użytków zielonych. Wiad. IMUZ, t.II, z.1.

4. Schroeder G. 1972. Melioracje wodne w rolnictwie, Arkady, Warszawa

5. Eggelsmann R. 1973. Dränanleitung. Verlag Wasser und Boden, Axel Lindow & Co, Hamburg.

6. Zakaszewski Cz. 1964-65. Melioracje rolne, t. I, PWRiL, Warszawa.

7. POLSKA NORMA – PN-B-12096, 12081, 12045, 12083, 12082, 12088, 12086, 12087, 12085,12042, 12075 oraz PN-C- 89221

Efekty uczenia się:

WIEDZA – zna i rozumie:

[OTR_W1] - zjawiska i procesy zachodzące w środowisku gruntowo-wodnym i glebowym oraz rozumie potrzeby i celowość odwadniania nadmiernie wilgotnych gleb użytkowanych rolniczo.

[OTR_W2] - podstawowe metody obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych w budownictwie wodnomelioracyjnym oraz metody samodzielnego projektowania urządzeń odwadniających – rowów otwartych, systemów drenarskich i sposoby ich konserwacji i renowacji.

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

[OTR_U1] - obliczać przepływy wody w korytach otwartych oraz prawidłowo dobierać parametry hydrauliczne budowli wodno-melioracyjnych.

[OTR_U2] - projektować proste systemy i budowle odwadniające, właściwie dobierając metody i procedury obliczeniowe, wykorzystując techniki analityczne i komputerowe; ocenić poprawność działania oraz wykonawstwa i konserwacji urządzeń wodnomelioracyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – jest gotów do:

[OTR_K1] - świadomego definiowania ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków prowadzenia zabiegów melioracyjnych w środowisku.

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

WYKŁADY: [OTR_W1; OTR_W2; OTR_K1]

Egzamin pisemny ograniczony czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; < 50% – niedostateczny (2,0), 50–60% – dostateczny (3,0), 61–70% – dostateczny plus (3,5), 71–80% – dobry (4,0), 81–90% – dobry plus (4,5), 91–100% – bardzo dobry (5,0). Udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej wynosi 50%.

ĆWICZENIA: [OTR_U1; OTR_U2]

Zaliczenie projektu technicznego dotyczącego odwodnienia rowami otwartymi i drenowania gruntów ornych; na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać projekt i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących jego wykonania. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kowalik
Prowadzący grup: Wioletta Fudała, Tomasz Kowalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kowalik
Prowadzący grup: Andrzej Bogdał, Tomasz Kowalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kowalik
Prowadzący grup: Andrzej Bogdał, Tomasz Kowalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kowalik
Prowadzący grup: Tomasz Kowalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy o systemach odwadniających stosowanych w rolnictwie i ich roli w podwyższaniu produkcji roślinnej, ulepszaniu gleby, kształtowaniu i ochronie środowiska rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz nauczenie studentów projektowania, wykonywania, nadzoru oraz utrzymania systemów odwadniających stosowanych na użytkach rolnych. Zapoznanie studentów z warunkami działania, eksploatacji i konserwacji obiektów wodno-melioracyjnych.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Klimatyczne i siedliskowe (lokalne) wskaźniki nadmiaru wilgoci; przyczyny, objawy i skutki nadmiernego uwilgotnienia gleb rolniczo użytkowanych, środki zaradcze nadmiernego uwilgotnienia.

2. Odwadnianie rowami otwartymi - warunki stosowania, elementy składowe systemu odwadniającego, działanie rowów, normy odwodnienia, głębokość rowów, układ i rozstawa rowów. Budowle na rowach.

3. Przepływy miarodajne do obliczenia przekroju poprzecznego rowów głównych, wymiarowanie przekroju poprzecznego rowów, prędkości i spadki graniczne. Umocnienia skarp i dna rowów.

4. Drenowanie - cel i warunki stosowania, sposoby i skutki drenowania. Rozwój techniki drenowania, rodzaje materiałów drenujących.

5. Hydrologiczne podstawy działania drenów, odpływy jednostkowe, głębokość i rozstawa drenowania. Obliczanie rozstawy drenów na podstawie miernika zwięzłości gleby.

6. Reżim odpływu z drenów, okresy i częstotliwość występowania odpływu w zależności od warunków meteorologicznych i lokalnych warunków zasilania drenów, odpływy rzeczywiste i normatywne. Obliczanie odpływu miarodajnego z drenów i średnic zbieraczy (kalibrowanie), prędkości i spadki graniczne sączków i zbieraczy.

7. Układy sieci drenarskiej - aspekt techniczny i ekonomiczny, długości i połączenia rurociągów; budowle drenarskie; zasady projektowania układu drenów. Zamulanie drenów - wskaźnik nierównomierności uziarnienia gleby jako kryterium zagrożenia zamulaniem; zarastanie drenów; środki ochronne i zabezpieczające przed zamulaniem.

8. Roboty wykonawcze przy drenowaniu, konserwacja i renowacja rowów i drenowania. Wpływ systemów odwadniających stosowanych w rolnictwie na środowisko przyrodnicze.

ĆWICZENIA:

1. Omówienie zakresu projektu drenowania. Projektowanie trasy rowu głównego.

2. Obliczanie przepływów miarodajnych. Ustalenie głębokości rowu głównego (kryteria).

3. Wykonanie profilu terenu w osi rowu głównego. Projektowanie niwelety dna rowu głównego.

4. Obliczanie przekroju poprzecznego i spadku dna rowu w oparciu o kryterium prędkości granicznej dla przyjętego umocnienia skarp.

5. Rysowanie przekroi poprzecznych i obliczanie objętości wykopu. Projekt umocnienia przekroju poprzecznego.

6. Rozplanowanie przepustów, obliczenia średnicy przepustu i strat ciśnienia wg. formuły Weissbacha.

7. Ustalenie układu sieci drenarskiej i budowli na zbieraczach. Ustalenie głębokości i rozstawy sączków na podstawie kryterium glebowo-rolniczego. Projektowanie profilu zbieracza.

8. Ustalenie normy odpływu jednostkowego „q”, obliczanie średnic zbieraczy (kalibrowanie). Ustalenie normy odpływu jednostkowego „q”, obliczanie średnic zbieraczy (kalibrowanie). Zestawienia sączków i zbieraczy; zestawienia budowli drenarskich.

9. Omówienie graficznych symboli stosowanych przy opracowywaniu planów sytuacyjno-wysokościowych drenowania i profili podłużnych; opracowanie sprawozdania technicznego.

Literatura:

1. Szymański J., Kostrzewa S. 1986. Odwodnienie użytków rolnych [w:] Podstawy melioracji rolnych, pod red.: Prochal P., PWRiL Warszawa, t. I, s. 222 – 408.

2. Stryjewski F. 1978. Drenowanie. PWN, Warszawa.

3. Ostromęcki J. 1960. Odwodnienia w melioracjach użytków zielonych. Wiad. IMUZ, t.II, z.1.

4. Schroeder G. 1972. Melioracje wodne w rolnictwie, Arkady, Warszawa

5. Eggelsmann R. 1973. Dränanleitung. Verlag Wasser und Boden, Axel Lindow & Co, Hamburg.

6. Zakaszewski Cz. 1964-65. Melioracje rolne, t. I, PWRiL, Warszawa.

7. POLSKA NORMA – PN-B-12096, 12081, 12045, 12083, 12082, 12088, 12086, 12087, 12085,12042, 12075 oraz PN-C- 89221

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.