Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.OCHSR.08L.SI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy: Geodezja, 6 sem,stacj,inż.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot zbliża studenta do problematyki ochrony i kształtowania środowiska, z którymi zetknie się m.in. w pracach z zakresu gospodarki przestrzenią (projektowanie urządzenioworolne), czy przy wycenie nieruchomości.

Pełny opis:

a). Wykłady

• Wiadomości wprowadzające:

Pojęcia podstawowe i definicje; scenariusze zagrożeń środowiska; efekt cieplarniany.

Historia ochrony środowiska w Polsce; ochrona środowiska w Polsce na tle UE; ogólne zasady prawa ochrony środowiska.

• Problematyka ochrony środowiska:

(organy i instytucje ochrony środowiska, ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym, ochrona kopalin, ochrona powierzchni ziemi, ochrona wód, ochrona zwierząt i roślin, ochrona powietrza, ochrona przyrody, odpady i ich zagospodarowanie, utrzymanie czystości w gminach).

• Polityka rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju); ład przestrzenny.

Gospodarka obszarami chronionymi. Przyrodnicze bariery rozwoju. Konflikty środowiskowe.

• Antropopresja:

Wpływ działalności gospodarczej na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego; progi zniszczeń i zaburzeń środowiska.

• Grunty nieprodukcyjne i ich restytucja:

Cechy gruntów nieproduktywnych.

Transformacja użytków gruntowych.

Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów. Efekty rekultywacji.

• Metody podnoszenia wartości użytkowej gruntów.

Substancje stosowane w ochronie i rekultywacji gruntów.

• Ochronna funkcja szaty roślinnej; przykłady techniczno-biologicznych zabiegów sanacji gruntów.

• Ochrona środowiska w pracach urządzenioworolnych.

• Źródla informacji o środowisku: rola geodezji, kartografii i teledetekcji, systemy informacji przestrzennej. Państwowy Monitoring Środowiska.

b). Ćwiczenia

• Podstawowe akty prawne związane z kształtowaniem i ochroną przestrzeni rolniczej.

• Ogólna charakterystyka warunków przyrodniczo-rolniczych gminy.

• Studia dla potrzeb programowania ochrony gruntów we wsi

(użytkowanie gruntów; waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej; studium morfologii terenu; zagrożenie erozją wodną powierzchniową; analiza trudności uprawy gruntów; analiza stosunków wodnych, grunty wymagające melioracji; wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej; obszary nieproduktywne i rekultywacja gruntów).

• Program ochrony i kształtowania gruntów we wsi (erozja gleb, trudności uprawy roli, melioracje wodne, transformacja gruntów – dolesienia, zadrzewienia).

• Podstawy rachunku ekonomicznego ochrony środowiska.

Forma zaliczenia:

Wykłady – egzamin

Ćwiczenia – zaliczenie na oceną

Literatura:

Koreleski K. Przyrodnicze podstawy użytkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wyd. II, AR Kraków 1993

Koreleski K. et al.: Ochrona i kształtowanie środowiska, Skrypt AR, Kraków 1998.

Mierzwiński A. 1000 słów o ekologii i ochronie środowiska, wyd. Bellona, 1991.

Siuta J. (red.) Ochrona i rekultywacja gleb. PWRiL, Warszawa 1978.

Wiatr I. Inżynieria ekologiczna. Warszawa – Lublin, 1995.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.