Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona wód podziemnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.OCHRW.04L.SI.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona wód podziemnych
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami ochrony wód podziemnych obejmującymi w szczególności zagadnienia związane z: procesami hydrogeochemicznymi kształtującymi chemizm wód podziemnych, rodzajami źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych i ich identyfikacją, podatnością zbiorowisk wód podziemnych na zanieczyszczenia, zasadami stosowania odpowiednich metod i technik w ochronie środowiska gruntowo-wodnego i jego rekultywacji.

Pełny opis:

Wykłady obejmują następujący zestaw zagadnień:

Problematyka ochrony wód podziemnych przeciw zubożeniu zasobów i degradacji jakości;

Czynniki powodujące zubożenie zasobów wód podziemnych;

Klasyfikacja czynników degradacji jakości wód podziemnych;

Substancje zagrażające jakości wód podziemnych – pochodzenie i oddziaływanie;

Podstawowe pojęcia związane z migracją zanieczyszczeń w wodach podziemnych;

Rodzaje i sposoby ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem;

Przepisy prawne w ochronie wód podziemnych

Ćwiczenia obejmują następujący zestaw zagadnień:

Wykorzystanie map glebowo-rolniczych w ocenie ochronnej roli gleb dla wód podziemnych;

Wpływ intensywnej eksploatacji wód podziemnych na wzrost zagrożenia ich jakości;

Antropogeniczne zagrożenia wód podziemnych przez odpady;

Wpływ ferm hodowlanych na zanieczyszczenie wód podziemnych;

Charakterystyka wybranych ognisk zanieczyszczeń (przecieki z systemu kanalizacyjnego, ścieki z fabryki papieru, ścieki z przemysłowej hodowli zwierząt, wpływ osadnictwa wiejskiego na jakość wód podziemnych;

Ustalenie zasięgu stref ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych na podstawie obliczenia czasu migracji zanieczyszczeń;

Metody oceny zagrożenia wód gruntowych przez pestycydy;

Mapy zagrożeń i ochrony wód podziemnych;

Przeliczanie składu wagowego analizy chemicznej na skład równoważnikowy wraz z oceną błędu analizy i sporządzenie wykresu składu jonowego wody;

Obliczanie podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia metodą DRASTIC.

Literatura:

Andrzejewski R. 1991. Ochrona wód podziemnych w Polsce. Stan i kierunki badań. AGH Kraków

Bulski T., Dojlido J. 2007. Technologie ochrony środowiska. Ćwiczenia audytoryjne ochrona wód przed zanieczyszczeniem. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania

Kleczkowski A.S. 1994. Metodyczne podstawy ochrony wód podziemnych AGH Kraków

Macioszczyk A., 2006, Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wyd. Nauk. PWN.

Macioszczyk A., Dobrzyński D., 2002. Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. Geol. Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Rozumie podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w środowisku skalnym i wód podziemnych, zwłaszcza związane z przepływem wody i transportem zanieczyszczeń. Ma wiedzę odnośnie potencjalnego wpływu zanieczyszczeń wód podziemnych na procesy rozwoju gospodarczego;

Ma wiedzę z zakresu interakcji geologicznych i hydrochemicznych związanych ze środowiskiem skalnym i wód podziemnych. Ma wiedzę odnośnie kształtowania zrównoważonego wykorzystania wód podziemnych w celu ochrony ich zasobów jakościowych.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Potrafi prawidłowo interpretować i wykorzystać podstawową wiedzę odnośnie procesów i zjawisk związanych z degradacją wód podziemnych oraz zubożeniem zasobów zbiorowisk wód podziemnych;

Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych dotyczących stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych oraz oceny podatności zbiorowisk wód podziemnych na zanieczyszczenia.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych oraz wykazuje aktywną postawę wobec problemów ochrony i właściwego wykorzystywania wód podziemnych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2,0 Student uzyskał mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 Student uzyskał od 50 do 65% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 Student uzyskał od 66 do 75% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 Student uzyskał od 76% do 85% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 Student uzyskał od 86% do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 2,0 Student uzyskał mniej niż 5 punktów ze sprawdzianu

Na ocenę 3,0 Student uzyskał od 5 do 6.5 punktów ze sprawdzianu

Na ocenę 3,5 Student uzyskał od 6.6 do 7.5 punktów ze sprawdzianu

Na ocenę 4,0 Student uzyskał od 7.6 do 8.5 punktów ze sprawdzianu

Na ocenę 4,5 Student uzyskał od 8.6 do 9.5 punktów ze sprawdzianu

Na ocenę 5,0 Student uzyskał powyżej 9.6 punktów ze sprawdzianu

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kotowski, Agnieszka Operacz, Stefan Satora
Prowadzący grup: Tomasz Kotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kotowski, Agnieszka Operacz, Stefan Satora
Prowadzący grup: Tomasz Kotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.