Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oceny oddziaływania na środowisko w gospodarce przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.OCENY.SI.IGPRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oceny oddziaływania na środowisko w gospodarce przestrzennej
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uregulowaniami prawnymi związanymi z zagadnieniami sporządzania ocen oddziaływania na środowisko przyrodnicze obiektów inżynierskich, procedurami administracyjnymi realizacji raportów oddziaływania planów zagospodarowania przestrzennego. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności sporządzania raportów oddziaływania na środowisko wybranych inwestycji oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

Pełny opis:

Wykłady:

Aspekty prawne związane z procedurami OOS w gospodarce przestrzennej (Polska i UE).

Cele przeprowadzania OOS. Oceny oddziaływania na środowisko wybranych inwestycji inżynierskich oraz skutków realizacji planów i programów.

Etapy i procedury raportów OOS w Polsce. Udział społeczeństwa. Uchwalenie dokumentu. Przekazanie przyjętego dokumentu wraz z podsumowaniem. Monitoring. Organy właściwe w sprawach opiniowania raportów. Przykłady raportów OOS.

Ćwiczenia:

Rodzaje i źródła informacji wykorzystywanych przy sporządzaniu raportów OOS.

Metodyka stosowana przy sporządzaniu raportów wybranej inwestycji inżynierskiej lub skutków realizacji planów i programów na środowisko. Modele matematyczne stosowane w raportach OOS. Procedury konstruowania macierzy przyczynowo-skutkowych i list kontrolnych wykorzystywanych w raportach OOS.

Sporządzenie raportu OOS wybranej inwestycji inżynierskiej lub projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Opis środowiska, które może podlegać oddziaływaniom ze strony planu lub inwestycji. Opis potencjalnych istotnych oddziaływań. Analiza wariantów. Łagodzenie oddziaływań.

Literatura:

1. Lenart W., Tyszecki A. 1998. Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. Ekokonsult-Gdańsk.

2. Pchałek M, Behnke M 2009. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE. Wydawnictwo C.H. Beck.

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna podstawowe akty prawne związane z procedurami sporządzania raportów OOS w gospodarce przestrzennej. Zna skutki oddziaływania na środowisko realizacji wybranych inwestycji inżynierskich, planów i programów polityki i strategii. Zna cele etapy i procedury sporządzania raportów OOS. Zna zakres raportu OOS i modele matematyczne stosowanych na etapie jego sporządzania w gospodarce przestrzennej.

Umiejętności:

Student potrafi na podstawie różnych źródeł uzyskać informacje wykorzystywanych na etapie sporządzania raportów OOŚ. Potrafi dokonać ich interpretacji, wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie. Zna metody analiz wykorzystywanych na etapie sporządzania raportów OOS.

Posiada umiejętność opracowywania raportu oddziaływania na środowisko wybranej inwestycji inżynierskiej oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zna rozwiązania rekompensujące negatywne oddziaływania inwestycji, projektów i planów lub programów na środowisko przyrodnicze.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: test wyboru

Na ocenę pozytywną student uzyskał więcej niż 50% punktów z testu jednokrotnego wyboru

Ćwiczenia: zaliczenie projektu:

Na ocenę pozytywną student prawidłowo wykonał raport oddziaływania na środowisko wybranej inwestycji inżynierskiej lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Praktyki zawodowe:

program przedmiotu nie przewiduje praktyki zawodowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)