Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obszary wiejskie i ich funkcje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.OBWIF.SI.IGPRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obszary wiejskie i ich funkcje
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z wielofunkcyjnością obszarów wiejskich w kontekście gospodarki przestrzennej.

Pełny opis:

Wykłady:

Znaczenie oraz główne funkcje obszarów wiejskich. Historia rozwoju obszarów wiejskich. Rolnictwo jako nierozłączny element polskiej wsi.

Relacje peryferii do centrów. Konsekwencje marginalizacji terenów wiejskich.

Obszary wiejskie wobec procesu globalizacji - pojęcie globalizacji; rolnictwo - polskie i globalne wyzwania.

Aktywizacja społeczna na terenach wiejskich.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) na obszarach niezurbanizowanych.

Ćwiczenia:

Analiza stanu polskiego rolnictwa i terenów wiejskich na podstawie powszechnego spisu rolnego - zapoznanie się ze sposobem pozyskiwania danych oraz ich prezentacji i przetwarzania.

Zapoznanie się ze sposobem przetwarzania i prezentacji danych w programach GIS. Relacje peryferii do centrów - Wykonanie mapy gminy wiejskiej na tle województwa z przedstawieniem odległości i czasu przejazdu z wybranej gminy do stolicy województwa.

Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach niezurbanizowanych - na przykładzie energii słonecznej.

Warsztaty aktywizacji społeczności na obszarach wiejskich.

Literatura:

Podstawowa:

1. Chylik P. 2008. Aby na wsi było ładniej. Wyd. Fundacja wspomagani wsi, Warszawa

2. Kowicki M. 2007. Mieszkać w mieście wśród wiejskich krajobrazów. Czasopismo Techniczne A, Wyd. PK, Kraków s. 143-147. 3. Iwańczyk B. 2013. Quantum GIS. Tworzenie i analiza map. Wyd. Helion.

Uzupełniająca:

1. Kowicki M. 1997. Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza miasta. Wyd. PK, Kraków.

2. Czarnecki W., Proniewski M. (red.). 2002. Gospodarka przestrzenna polskich miast i wsi. Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

znaczenie wielofunkcyjności obszarów wiejskich, zróżnicowanie regionalne

gospodarstw rolnych w Polsce oraz ich wpływ na gospodarkę przestrzenną.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- zaplanować, wykonać i zaprezentować temat związany z wielofunkcyjnością obszarów wiejskich, potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych realizowanych w formie warsztatowej,

- samodzielnie planować naukę i zadania do wykonania ze świadomością potrzeby uczenia się przez całe życie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny informacji przekazywanej przez media, uznania znaczenia wiedzy, którą może wykorzystać do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych,

- podejmowania inicjatywy we współorganizowaniu działalności na rzecz środowiska lokalnego.

stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy związanej z zagadnieniami gospodarki przestrzennej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin w formie ustnej. Na ocenę pozytywną należy odpowiedzieć na co najmniej 51% pytań; udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 50%

Ćwiczenia:

Zaliczenie na podstawie wykonanych zadań i przedstawionych prezentacji na ćwiczeniach, na ocenę pozytywną należy zrealizować 51% zadań przy określonych wytycznych. Udział w ocenie końcowej modułu wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stachura
Prowadzący grup: Tomasz Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stachura
Prowadzący grup: Tomasz Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)