Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie 3D

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.MODEL3D.NM.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie 3D
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zakres przedmiotu obejmuje: teorię modelowania 3D, podstawowe i złożone techniki modelowania, podstawy grafiki 3D, opis podstawowych obiektów 3D: modele szkieletowe, modele bryłowe, siatki wielokątów, pozyskanie danych do modelowania technikami fotogrametrycznymi i naziemnego skaningu laserowego. Przetwarzanie danych, przygotowanie optymalnego materiału do modelowania 3D. Modelowanie obiektów geometrycznych na podstawie chmur punktów, modelowanie obiektów geometrycznych na podstawie zdjęć. Teksturowanie - pojęcia podstawowe, wektor normalny do powierzchni, tekstury sztuczne i naturalne, mapy przemieszczeń i mapy wysokości. Podstawy animacji komputerowej.

Pełny opis:

ematyka przedmiotu:

Wprowadzenie. Podstawy modelowania. Grafika 3D. Modele szkieletowe, modele bryłowe, siatki wielokątów. Modelowanie obiektu 3D podstawowe funkcje i operacje. Modelowanie powierzchni. Modelowanie brył, operacje na bryłach, modyfikacja obiektów. Jednostki i wymiarowanie, skala modelu.

Teksturowanie - pojęcia podstawowe, wektor normalny do powierzchni, tekstury sztuczne i naturalne, mapy przemieszczeń i mapy wysokości. Teksturowanie obiektu. Sposoby wizualizacji. Oprogramowanie

Źródła danych dla modelowania 3D. Dane satelitarne, zdjęcia lotnicze, lotniczy skaning laserowy, naziemny skaning laserowy, skanery submilimetrowe, dense matching.

Modelowanie 3D w postaci siatek wielokątów na podstawie chmur punktów. Reprezentacja powierzchni a niepewność pomiaru. Algorytmy triangulacji dla obitków 3D. Optumalizacja i decymacja siatek wielokątów. Problematyka zachowania krawędzi. Tworzenie modelu typu "waterproof". Przygotowanie modelu na potrzeby druku 3D

Modelowanie architektury i modelowanie miast. Poziomy CityGML. Problematyka modelowania pojedynczych obiektów architektonicznych i rozbudowanych założeń przestrzennych

Modelowanie 3D zbiorów muzealnych. Wirtualne muzea. Programy digitalizacji zbiorów muzealnych. Standardy NIMOZ. Technologia - możliwości i ograniczenia. Przykłady projektów realizowanych na świecie w zakresie modelowania, wizualizacji i publikacji obiektów 3D

Modelowanie Informacji o Budynku (BIM). Rola BIM w projektowaniu, realizacji i zarządzaniui budynkiem. Chmura punktów jako źródło danych dla BIM - korzyści i ograniczenia. Poziomy szczegółowości modelowania obiektów (LoD). Oprogramowanie.

Literatura:

Publikacje artykułów z zakresu modelowania 3D i wizualizacji, internetowe podręczniki modelowania.

Efekty uczenia się:

[WIEDZA]

Student:

- ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami

z zakresu modelowania 3D;

- ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla Geodezji i Kartografii;

- zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu modelowania 3D;

zna typowe technologie inżynierskie w zakresie kierunku studiów GIK.

[UMIEJĘTNOŚCI]

Student:

- potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim

lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji

międzynarodowej w zakresie kierunku studiów GIK; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;

- potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla GIK, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu modelowania 3D;

- potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku

obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień

z zakresu modelowania 3D;

- ma umiejętność samokształcenia się;

- potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej;

- potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla modelowania 3D obiektów budowlanych;

- potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla modelowania 3D obiektów budowlanych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia;

- potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla modelowania 3D, używając właściwych metod, technik i narzędzi.

[KOMPETENCJE SPOŁECZNE]

Student:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować

i organizować proces uczenia się innych osób;

- ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty

i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko,

i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje;

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej

różne role;

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego

przez siebie lub innych zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzeniu i ocenie podlegają wykonane samodzielnie na zajęciach projekty.

Ocena podsumowująca z wykładu wystawiana jest na podstawie egzaminu pisemnego.

Ocena podsumowująca z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie zaliczenia projektu.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)