Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Melioracje terenów górskich i podgórskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.METEG.SM.IGW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Melioracje terenów górskich i podgórskich
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka terenów górskich i podgórskich (klimat, gleby, krajobraz), gospodarka wodna, źródliska i ich ujęcia, techniczne i biologiczne metody zabudowy zlewni, zbiorniki retencyjne do gromadzenia wód ze źródlisk, spływów powierzchniowych oraz zbiorniki z biofiltrami, torfowiska wysokogórskie, melioracje kompleksowe na terenach górskich i podgórskich.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Charakterystyka terenów podgórskich i górskich w Polsce, krajobrazy, gleby, zasoby wodne i gospodarka wodna. Klimat górski, mikroklimat kotlin górskich.

2. Środowisko obszarów górskich i jego wpływ na kształtowanie się stosunków wodnych. Źródliska i ich ujęcia. Agrotechniczne metody regulowania stosunków powietrzno wodnych na górskich użytkach rolnych.

3. Sposoby techniczne i biologiczne zabudowy zlewni i potoków górskich, zagrożenie powodziowe.

4. Melioracje w terenach o zróżnicowanej rzeźbie. Hydrologia górskich systemów drenarskich, retencja odpływów z sieci melioracyjnej, wykorzystanie oczek wodnych do gromadzenia wody.

5. Zabezpieczenie terenu przed napływem wód obcych, odwodnienie kotlin bezodpływowych. Usprawnienie działania systemów drenarskich w warunkach zmiennego urzeźbienia i gleb górskich.

6. Gospodarka wodna w obrębie torfowisk wysokogórskich, mokradeł oraz na terenach parków krajobrazowych. Potrzeby i metody nawodnień na terenach kotlin śródgórskich.

7. Wpływ gospodarki wodno-ściekowej oraz użytkowania rolniczego na zanieczyszczenie wód powierzchniowych w zlewniach górskich oraz możliwości zmniejszenia tych zagrożeń. Melioracje na terenach górskich w Polsce.

8. Przykłady i metody melioracji górskich na terenach alpejskich

w Szwajcarii. Wpływ systemów odwadniających na środowisko przyrodnicze na terenach górskich i podgórskich.

ĆWICZENIA:

1. Omówienie zakresu projektu. Wydanie materiałów dydaktycznych, map cyfrowych. Ocena potrzeb melioracji.

2. Wykonanie parametryzacji zlewni. Ustalenie elementów zagospodarowania terenów górzystych i wybór sposobu umocnień.

3. Wykonanie biologicznej obudowy, umocnień koryt rzek i potoków w terenach górskich i podgórskich.

4. Obudowa techniczna umocnień skarp i dna potoków górskich.

5. Oczka wodne, jako element małej retencji w terenach górskich i podgórskich (zbiorniki do gromadzenia wód drenarskich).

Literatura:

1. Fatyga J. 1993. Ocena przydatności rolniczej terenów górzystych. Wyd. IMUZ Falenty

2. Kosturkiewicz A., Szafrański Cz. 1988. Stosowanie drenowań niesystematycznych. Wyd. IMUZ Falenty

3. Kosturkiewicz A., Szafrański Cz. 1988. Wykorzystanie oczek wodnych w drenowaniu. Wyd. IMUZ Falenty

4. Eggelsmann R. 1973. Dränanleitung. Verlag Wasser und Boden, Axel Lindow & Co, Hamburg

5. Korg J.,Korlig B.,1993: Zadrzewienia na obszarach wiejskich. Wyd. AR Poznań

6. Szymański J., Kostrzewa S. 1986. Odwodnienie użytków rolnych [W:] Podstawy melioracji rolnych, tom. I, red.: Prochal P. PWRiL, Warszawa, 222–408

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

MelGor_W01- zjawiska i procesy zachodzące w środowisku gruntowo-wodnym i glebowym oraz rozumie potrzeby i celowość regulowania stosunków wodnych na terenach górskich i podgórskich.

MelGor _W02 - techniczne i biologiczne sposoby zabudowy zlewni i potoków górskich, metody samodzielnego projektowania urządzeń zabezpieczających przed napływem wód obcych oraz odwadnianiu kotlin bezodpływowych; działanie systemów drenarskich w warunkach zmiennego urzeźbienia; podstawowe metody obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych w budownictwie wodno-melioracyjnym.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

MelGor _U01 - samodzielnie, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować obiekt lub system urządzeń wodnych, wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia oraz posiada umiejętności prawidłowego dobierania parametrów hydraulicznych budowli wodno-melioracyjnych.

MelGor _U02 - stosować zasady racjonalnego regulowania stosunków powietrzno-wodnych gleb w terenach różnie użytkowanych oraz zaprojektować odpowiednie urządzenia lub systemy odwadniająco-nawadniający.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

MelGor _K01 - świadomego podejmowania decyzji w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej oraz właściwej oceny skutków działalności człowieka na środowisko.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zaliczenie projektu technicznego dotyczącego zabudowy zlewni górskiej, uwzględniającej specyfikę tych obszarów i ich roli w podwyższaniu produkcji roślinnej; na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać projekt i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących jego wykonania; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kowalik
Prowadzący grup: Łukasz Borek, Tomasz Kowalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kowalik
Prowadzący grup: Łukasz Borek, Tomasz Kowalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.