Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Melioracje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.MELIORAC.NI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Melioracje
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o systemach melioracyjnych stosowanych w rolnictwie i ich roli w podwyższaniu produkcji roślinnej, ulepszaniu gleby, kształtowaniu i ochronie środowiska rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz nauczenie studentów projektowania, wykonywania, nadzoru oraz utrzymania systemów odwadniających stosowanych na użytkach rolnych. Zapoznanie studentów z warunkami działania, eksploatacji i konserwacji obiektów wodno-melioracyjnych.

Pełny opis:

WYKŁAD - Treści kształcenia

MELIORAC_W01: Definicja melioracji, podział, zakres działań. Klimatyczne i siedliskowe (lokalne) wskaźniki nadmiaru wilgoci; przyczyny, objawy i skutki nadmiernego uwilgotnienia gleb rolniczo użytkowanych, środki zaradcze nadmiernego uwilgotnienia.

MELIORAC_W01; MELIORAC_W02: Odwadnianie rowami otwartymi - warunki stosowania, elementy składowe systemu odwadniającego, działanie rowów, normy odwodnienia, głębokość rowów, układ i rozstawa rowów.

MELIORAC_W02 Przepływy miarodajne do obliczenia przekroju poprzecznego rowów głównych, wymiarowanie przekroju poprzecznego rowów, prędkości i spadki graniczne. Sposoby umocnienia skarp i dna rowów.

MELIORAC_W02: Budowle na rowach - podział ze względu na funkcje, cechy konstrukcyjne, materiały, obliczenia hydrauliczne budowli na rowach. Roboty wykonawcze, konserwacja i renowacja rowów.

MELIORAC_W02: Drenowanie - cel i warunki stosowania, sposoby i skutki drenowania. Rozwój techniki drenowania, rodzaje materiałów drenujących. Hydrologiczne podstawy działania drenów, odpływy jednostkowe, głębokość i rozstawa drenowania.

MELIORAC_W02: Obliczanie rozstawy drenów na podstawie miernika zwięzłości gleby. Reżim odpływu z drenów, okresy i częstotliwość występowania odpływu w zależności od warunków meteorologicznych i lokalnych warunków zasilania drenów, odpływy rzeczywiste i normatywne. Obliczanie odpływu miarodajnego z drenów i średnic zbieraczy (kalibrowanie), prędkości i spadki graniczne sączków i zbieraczy.

MELIORAC_W02: Zamulanie drenów - wskaźnik nierównomierności uziarnienia gleby jako kryterium zagrożenia zamulaniem; zarastanie drenów; środki ochronne i zabezpieczające przed zamulaniem. Układy sieci drenarskiej - aspekt techniczny i ekonomiczny, długości i połączenia rurociągów; budowle drenarskie; zasady projektowania układu drenów.

MELIORAC_W02; MELIORAC_K01: Roboty wykonawcze przy drenowaniu, konserwacja i renowacja drenowania. Wpływ systemów odwadniających stosowanych w rolnictwie na środowisko przyrodnicze.

ĆWICZENIA - Treści kształcenia

MELIORAC_U01; MELIORAC_U02: Omówienie zakresu projektu drenowania. Projektowanie trasy rowu głównego; Obliczanie przepływów miarodajnych; Ustalenie głębokości rowu głównego (kryteria).

MELIORAC_U02: Wykonanie profilu terenu w osi rowu głównego; Projektowanie niwelety dna rowu głównego.

MELIORAC_U01; MELIORAC_U02: Obliczanie przekroju poprzecznego i spadku dna rowu w oparciu o kryterium prędkości granicznej dla przyjętego umocnienia skarp.

MELIORAC_U02: Rysowanie przekroi poprzecznych i obliczanie objętości wykopu; Projekt umocnienia przekroju poprzecznego; Rozplanowanie przepustów, obliczenia średnicy przepustu i strat ciśnienia wg. formuły Weissbacha.

MELIORAC_U02: Ustalenie układu sieci drenarskiej i budowli na zbieraczach; Ustalenie głębokości i rozstawy sączków na podstawie kryterium glebowo-rolniczego; Projektowanie profilu zbieracza.

MELIORAC_U02: Ustalenie normy odpływu jednostkowego „q”, obliczanie średnic zbieraczy (kalibrowanie); Zestawienia sączków i zbieraczy; zestawienia budowli drenarskich

MELIORAC_U02: Omówienie graficznych symboli stosowanych przy opracowywaniu planów sytuacyjno-wysokościowych drenowania i profili podłużnych; opracowanie sprawozdania technicznego.

Literatura:

1. Szymański J., Kostrzewa S. 1986. Odwodnienie użytków rolnych [w:] Podstawy melioracji rolnych, pod red.: Prochal P., PWRiL Warszawa, t. I, s. 222 - 408.

2. Stryjewski F. 1978. Drenowanie. PWN, Warszawa.

3. Ostromęcki J. 1960. Odwodnienia w melioracjach użytków zielonych. Wiad. IMUZ, t.II, z.1.

4. Schroeder G. 1972. Melioracje wodne w rolnictwie, Arkady, Warszawa

5. Eggelsmann R. 1973. Dränanleitung. Verlag Wasser und Boden, Axel Lindow & Co, Hamburg.

6. Zakaszewski Cz. 1964-65. Melioracje rolne, t. I, PWRiL, Warszawa.

7. POLSKA NORMA - PN-B-12096, 12081, 12045, 12083, 12082, 12088, 12086, 12087, 12085,12042, 12075 oraz PN-C- 89221

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

MELIORAC_W01: Ma wiedzę o zjawiskach i procesach zachodzących w środowisku gruntowo-wodnym i glebowym oraz rozumie potrzeby i celowość odwadniania nadmiernie wilgotnych gleb użytkowanych rolniczo.

MELIORAC_W02: Zna podstawowe metody obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych w budownictwie wodno-melioracyjnym. Ma wiedzę o systemach melioracyjnych. Zna metody samodzielnego projektowania urządzeń odwadniających – rowów otwartych i systemów drenarskich oraz sposoby ich konserwacji i renowacji.

UMIEJĘTNOŚCI:

MELIORAC_U01: Posiada umiejętności obliczania przepływu wody w korytach otwartych oraz prawidłowego dobierania parametrów hydraulicznych budowli wodno-melioracyjnych.

MELIORAC_U02: Posiada zdolność projektowania systemów i budowli odwadniających, właściwe dobierając metody i procedury obliczeniowe, wykorzystując techniki analityczne i komputerowe. Posiada umiejętność oceniania poprawność działania oraz wykonawstwa i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

MELIORAC_K01: Rozumie ważność podejmowanych decyzji i jej wpływu na środowisko.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁADY - (KRK-701) - egzamin pisemny ograniczony czasowo.

Kryteria ocen – MELIORAC_W01:

Na ocenę 2,0 Nie definiuje melioracji, nie zna podziału, nie wymienia klimatycznych i siedliskowych wskaźników nadmiaru wilgoci. Nie zna przyczyn, objawów i skutków nadmiernego uwilgotnienia gleb rolniczo użytkowanych. Nie wymienia, jakie stosuje się środki zaradcze na glebach nadmiernie uwilgotnionych. Na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo student udzielił mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 3,0 Definiuje i zna podział melioracji. Wymienia klimatyczne i siedliskowe wskaźniki nadmiaru wilgoci, lecz nie zna przyczyn, objawów i skutków nadmiernego uwilgotnienia gleb rolniczo użytkowanych. Nie potrafi wymienić, jakie stosuje się środki zaradcze na glebach nadmiernie uwilgotnionych. Na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo student udzielił 51 do 60% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 3,5 Definiuje i zna podział melioracji. Wymienia klimatyczne i siedliskowe wskaźniki nadmiaru wilgoci. Zna przyczyny, objawy i skutków nadmiernego uwilgotnienia gleb rolniczo użytkowanych, nie potrafi wymienić, jakie stosuje się środki zaradcze na glebach nadmiernie uwilgotnionych bez ich opisu i analizy. Na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo student udzielił 61 do 70% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 4,0 Definiuje i zna podział melioracji. Wymienia klimatyczne i siedliskowe wskaźniki nadmiaru wilgoci. Zna przyczyny, objawy i skutków nadmiernego uwilgotnienia gleb rolniczo użytkowanych. Potrafi wymienić, jakie stosuje się środki zaradcze na glebach nadmiernie uwilgotnionych bez ich opisu i analizy. Na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo student udzielił 71 do 80% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 4,5 Definiuje i zna podział melioracji. Wymienia klimatyczne i siedliskowe wskaźniki nadmiaru wilgoci. Zna przyczyny, objawy i skutków nadmiernego uwilgotnienia gleb rolniczo użytkowanych. Potrafi wymienić, jakie stosuje się środki zaradcze na glebach nadmiernie uwilgotnionych oraz dokonuje ich opisu i analizy. Na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo student udzielił 81 do 90% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 5,0 Definiuje i zna podział melioracji. Wymienia klimatyczne i siedliskowe wskaźniki nadmiaru wilgoci. Zna przyczyny, objawy i skutków nadmiernego uwilgotnienia gleb rolniczo użytkowanych. Potrafi wymienić, jakie stosuje się środki zaradcze na glebach nadmiernie uwilgotnionych oraz dokonuje szczegółowego ich opisu i analizy oraz oceny i interpretacji. Na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo student udzielił 91 do 100% poprawnych odpowiedzi.

Kryteria ocen – MELIORAC_W02:

Na ocenę 2,0 Nie wymienia podstawowych metod, warunków stosowania, elementów składowych systemów odwadniających. Nie zna parametrów obliczeniowych i technicznych rowów. Nie umie zwymiarować przekroju poprzecznego rowu oraz dokonać obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych. Nie potrafi dokonać podziału i klasyfikacji drenowań. Nie zna celów i warunków stosowania oraz sposobów i skutków drenowania. Nie zna zasad projektowania budowli drenarskich oraz układów sieci drenarskiej ze względu na aspekt techniczny i ekonomiczny. Nie zna zasad konserwacji i renowacji urządzeń wodno-melioracyjnych. Na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo student udzielił mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 3,0 Wymienia podstawowe metody, warunki stosowania, elementów składowych systemów odwadniających. Zna parametry obliczeniowe i techniczne rowów. Jednak nie potrafi zwymiarować przekroju poprzecznego rowu oraz dokonać obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych. Nie do końca potrafi dokonać podziału i klasyfikacji drenowań, choć zna cele i warunki stosowania oraz sposoby i skutki drenowania. Nie zna zasad projektowania budowli drenarskich oraz układów sieci drenarskiej ze względu na aspekt techniczny i ekonomiczny. Nie zna zasad konserwacji i renowacji urządzeń wodno-melioracyjnych. Na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo student udzielił 51 do 60% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 3,5 Wymienia podstawowe metody, warunki stosowania, elementów składowych systemów odwadniających. Zna parametry obliczeniowe i techniczne rowów. Potrafi zwymiarować przekrój poprzeczny rowu oraz potrafi dokonać obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych. Nie do końca potrafi dokonać podziału i klasyfikacji drenowań, choć zna cele i warunki stosowania oraz sposoby i skutki drenowania. Zna zasady projektowania budowli drenarskich oraz układów sieci drenarskiej ze względu na aspekt techniczny i ekonomiczny. Nie zna zasad konserwacji i renowacji urządzeń wodno-melioracyjnych. Na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo student udzielił 61 do 70% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 4,0 Wymienia podstawowe metody, warunki stosowania, elementów składowych systemów odwadniających. Zna parametry obliczeniowe i techniczne rowów. Potrafi zwymiarować przekrój poprzeczny rowu oraz potrafi dokonać obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych. Potrafi dokonać podziału i klasyfikacji drenowań, zna cele i warunki stosowania oraz sposoby i skutki drenowania. Zna zasady projektowania budowli drenarskich oraz układów sieci drenarskiej ze względu na aspekt techniczny i ekonomiczny. Nie zna zasad konserwacji i renowacji urządzeń wodno-melioracyjnych. Na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo student udzielił 71 do 80% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 4,5 Wymienia podstawowe metody, warunki stosowania, elementów składowych systemów odwadniających. Zna parametry obliczeniowe i techniczne rowów. Potrafi zwymiarować przekrój poprzeczny rowu oraz potrafi dokonać obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych. Potrafi dokonać podziału i klasyfikacji drenowań, zna cele i warunki stosowania oraz sposoby i skutki drenowania. Zna zasady projektowania budowli drenarskich oraz układów sieci drenarskiej ze względu na aspekt techniczny i ekonomiczny. Zna zasady konserwacji i renowacji urządzeń wodno-melioracyjnych. Na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo student udzielił 81 do 90% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 5,0 Dokonuje szczegółowego opisu i wymienia podstawowe metody, warunki stosowania, elementy składowe systemów odwadniających. Zna parametry obliczeniowe i techniczne rowów. Potrafi zwymiarować przekrój poprzeczny rowu oraz potrafi dokonać obliczeń hydrologicznych, hydraulicznych i dokonać interpretacji. Potrafi dokonać podziału i klasyfikacji drenowań, zna cele i warunki stosowania oraz sposoby i skutki drenowania. Zna zasady projektowania budowli drenarskich oraz układów sieci drenarskiej ze względu na aspekt techniczny i ekonomiczny. Zna zasady konserwacji i renowacji urządzeń wodno-melioracyjnych. Na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo student udzielił 91 do 100% poprawnych odpowiedzi.

Kryteria ocen – MELIORAC_K01:

Na ocenę 2,0 Nie posiada zdolności i nie rozumie ważność podejmowanych decyzji i jej wpływu na środowisko.

Na ocenę 3,0 Nie posiada zdolności i lecz w małym stopniu rozumie ważność podejmowanych decyzji i jej wpływu na środowisko.

Na ocenę 3,5 Posiada zdolności i lecz w małym stopniu rozumie ważność podejmowanych decyzji i jej wpływu na środowisko.

Na ocenę 4,0 Posiada zdolności i rozumie ważność podejmowanych decyzji i jej wpływu na środowisko.

Na ocenę 4,5 Rozumie ważność podejmowanych decyzji i jej wpływu na środowisko.

Na ocenę 5,0 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny podejmując decyzje, które decydują o wpływie na środowisko.

ĆWICZENIA - zaliczenie ćwiczeń - (KRK-202) - zaliczenie projektu (indywidualne)

Kryteria ocen – MELIORAC_U01

Na ocenę 2,0 Nie potrafi i nie posiada umiejętności obliczania przepływu wody w korytach otwartych oraz nie potrafi dobierać parametrów hydraulicznych budowli wodno-melioracyjnych.

Na ocenę 3,0 Potrafi pod opieką prowadzącego obliczać przepływy wody w korytach otwartych oraz wykonuje dużo prostych błędów przy doborze parametrów hydraulicznych budowli wodno-melioracyjnych.

Na ocenę 3,5 Potrafi pod opieką prowadzącego obliczać przepływy wody w korytach otwartych oraz wykonuje nieliczne błędy przy doborze parametrów hydraulicznych budowli wodno-melioracyjnych.

Na ocenę 4,0 Potrafi pod opieką prowadzącego obliczać przepływy wody w korytach otwartych oraz wykonuje drobne błędy przy doborze parametrów hydraulicznych budowli wodno-melioracyjnych.

Na ocenę 4,5 Potrafi samodzielnie obliczać przepływy wody w korytach otwartych oraz potrafi dobierać parametry hydrauliczne budowli wodno-melioracyjnych.

Na ocenę 5,0 Potrafi samodzielnie obliczać przepływy wody w korytach otwartych oraz potrafi dobierać i interpretować parametry hydrauliczne budowli wodno-melioracyjnych.

Kryteria ocen – MELIORAC_U02:

Na ocenę 2,0 Nie potrafi projektować systemów i budowli odwadniających, nie potrafi właściwe dobierać metod i procedur obliczeniowych, nie potrafi wykorzystać technik analitycznych i komputerowych.

Na ocenę 3,0 Potrafi pod opieką prowadzącego projektować systemy i budowle odwadniające, nie potrafi właściwe dobierać metody i procedury obliczeniowe, z licznymi błędami potrafi wykorzystać technik analityczne i komputerowe.

Na ocenę 3,5 Potrafi pod opieką prowadzącego projektować systemy i budowle odwadniające, z licznymi błędami potrafi właściwe dobierać metody i procedury obliczeniowe oraz słabo wykorzystać technik analityczne i komputerowe.

Na ocenę 4,0 Potrafi pod opieką prowadzącego projektować systemy i budowle odwadniające, z nie licznymi błędami potrafi właściwe dobierać metody i procedury obliczeniowe oraz wykorzystać technik analityczne i komputerowe.

Na ocenę 4,5 Potrafi pod opieką prowadzącego projektować systemy i budowle odwadniające, potrafi właściwe dobierać metody i procedury obliczeniowe oraz wykorzystać technik analityczne i komputerowe.

Na ocenę 5,0 Potrafi samodzielnie projektować systemy i budowle odwadniające, potrafi właściwe dobierać metody i procedury obliczeniowe oraz wykorzystać technik analityczne i komputerowe.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)