Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika płynów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.MCHPL.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika płynów
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Mechanika płynów jest jednym z podstawowych przedmiotów, na których bazuje inżynieria środowiska. Jej nauczanie ma na celu przybliżenie słuchaczom praw rządzących zachowaniem się ośrodków ciągłych, do których należą ciecze i gazy. Znajomość tych praw jest konieczna nie tylko do zrozumienia wielu zagadnień związanych z szeroko pojętą aero- i hydrodynamiką lecz również do prawidłowego ich wykorzystania w rozwiązywaniu różnych problemów hydraulicznych bądź w projektowaniu hydrotechnicznym.

Pełny opis:

Treść programu składa się z dwóch zasadniczych części tj. z hydrostatyki i hydrodynamiki. Pierwsza z nich obejmuje podstawowe prawa, parcie na powierzchnie płaskie i zakrzywione oraz równowagę ciał zanurzonych w cieczy. Druga część, oprócz podstawowych praw hydrodynamiki dotyczy ruchu cieczy i gazów w przewodach zamkniętych. Program obejmuje także hydraulikę koryt otwartych i wybrane zagadnienia z przepływu gazów.

Wykłady:

1. Wiadomości wprowadzające, właściwości cieczy, ciecze nienewtonowskie 2

2. Hydrostatyka - ciśnienie, równanie równowagi płynów, pływanie ciał 2

3. Parcie na powierzchnie płaskie i zakrzywione 3

4. Definicje i pojęcia hydrodynamiki, prawo ciągłości ruchu cieczy 2

5. Równanie Bernoulliego dla cieczy idealnej i rzeczywistej 4

6. Opory ruchu 3

7. Ruch płynów w przewodach pod ciśnieniem 2

8 Wypływ cieczy przez otwory i przystawki, przelewy 3

9. Ruch cieczy w kanałach otwartych - podstawowe równania 3

10. Ruch wód gruntowych, studnia zwykła, artezyjska 2

11. Obliczenia wypływu i przepływu gazów 2

12. Podobieństwo hydromechaniczne 2

Ćwiczenia:

1. Ciśnienie hydrostatyczne 2

2. Parcie na powierzchnie płaskie, podział wykresu parcia na części o jednakowej powierzchni 2

3. Parcie na powierzchnie zakrzywione. Wypór hydrostatyczny 2

4. Kolokwium 2

5. Doświadczenie Reynoldsa 2

6. Równanie Bernouliego dla cieczy idealnej i rzeczywistej 2

7. Wykorzystanie równania Bernouliego do obliczeń oporów ruchu w przewodach zamkniętych, współczynnik oporów liniowych 2

8. Opory ruchu w przewodach zamkniętych, współczynnik strat miejscowych . 2

9. Przepływ w przewodach pod ciśnieniem, przewód wydatkujący po drodze; obliczenie sieci otwartej 2

10. Przepływ w korytach otwartych - wypływ przez otwory 2

11. Przepływ w korytach otwartych - przelewy 2

12. Przepływ w korytach otwartych. Prędkość średnia przepływu. Obliczenie parametrów przepływu - metoda kolejnych przybliżeń 2

13 Odskok hydrauliczny. Krytyczne parametry ruchu cieczy. 2

14. Kolokwium 2

15. Zaliczenie. 2

Literatura:

Troskolański A.T., 1969, Hydromechanika, WNT, Warszawa

Sobota J., 1994, Hydraulika, t. I i II, AR Wrocław

Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki R., 1997, Mechanika płynów w inżynierii środowiska, WNT, Warszawa

Kubrak J.,1998, Hydraulika techniczna, Wyd. SGGW, Warszawa

Lewandowski J.B., 2006, Mechanika płynów, Wyd. AR w Poznaniu

Kubrak E., Kubrak J.,2004, Hydraulika techniczna, przykłady obliczeń, Wyd. SGGW, Warszawa

Burka E.S, Nałęcz T.J., 1994, Mechanika płynów w przykładach, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki R., 2001, Zadania z mechaniki płynów w inżynierii środowiska, WNT, Warszawa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)