Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształtowanie i rozwój obszarów wiejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.KiROW.06L.NI.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie i rozwój obszarów wiejskich
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z problematyką inżynieryjnego kształtowania środowiska dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Pełny opis:

WYKŁAD (10 h)

Wprowadzenie w problematykę kształtowania środowiska - definicje podstawowych pojęć dotyczących kształtowania i ochrony środowiska. Kształtowanie środowiska - zakres dyscypliny naukowej, cele, metody i sposoby kształtowania.

Funkcje obszarów wiejskich - planistyczne i inwestycyjne kierunki przeobrażeń przestrzeni wiejskiej. Polityka rolna.

Wiadomości ogólne z planowania przestrzennego - wprowadzenie w zasady ładu przestrzennego, istota planowania przestrzennego, jego cele i zadania; środowisko a planowanie przestrzenne; akty prawne i ustawodawstwo w planowaniu przestrzennym. Planowanie miejscowe na obszarach wiejskich - plany gminne; materiały wejściowe do planu ogólnego gminy; etapy i zasady powstawania oraz pragmatyka zatwierdzania planów ogólnych gmin; realizacja planów miejscowych.

Inżynieria systemowa. Schematyczny tok postępowania: analiza sytuacji, problemy, cele, środki realizacji celów, studium wariantów rozwiązań, ocena wariantów rozwiązań, opracowanie najlepszego wariantu. Budowa systemu celów. Matryca konfliktów.

Ziemia i jej podział na podstawowe obiekty powierzchniowe – użytki gruntowe, definicje i ich podział; ewidencja gruntów; oznaczania użytków na mapach ewidencyjnych; definicja działki, parceli, nieruchomości, gospodarstwa rolnego, obrębu, jednostki ewidencyjnej; oznaczenie na mapach ewidencyjnych.

ĆWICZENIA PROJEKTOWE (17 h)

Zapoznanie z problematyką kartografii w pracach planistycznych. Pozyskanie map topograficznych oraz numerycznego modelu terenu wsi objętego projektem.

Pozyskanie i wykorzystanie informacji o warunkach fizjograficznych. Opracowanie danych dotyczących użytkowania. Wykreślenie mapy użytkowania.

Charakterystyka warunków przyrodniczych. Opracowanie danych dotyczących topografii i morfologii. Opracowanie mapy spadków powierzchni terenu. Charakterystyka warunków przyrodniczych. Pozyskanie i opracowanie danych dotyczących charakterystyki gleb, klimatu, stosunków wodnych. Opracowanie mapy glebowo-rolniczej.

Inwentaryzacja erozji wodnej powierzchniowej na obszarze wsi. Opracowanie mapy zagrożenia gleb erozji wodną powierzchniową.

Na podstawie analizy parametrów fizjograficznych oraz zebranych danych opracowanie koncepcji zabezpieczeń przeciwerozyjnych.

Charakterystyka warunków gospodarczych. Pozyskanie danych statystycznych dla opracowania warunków przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych danego obiektu. Układ własnościowy powierzchni opracowywanego terenu, rozłóg gospodarstw. Analiza układu komunikacyjnego z podziałem na drogi bezpośredniej i pośredniej obsługi terenów rolniczych. Graficzne opracowanie sieci dróg na terenie wsi oraz zestawienie tabelaryczne. Pozyskanie mapy ewidencji terenu.

Zagospodarowanie wsi. Zapoznanie z problematyką kształtowania przestrzeni i z planem zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zasadami kształtowania głównych funkcji obszaru: rolnictwo i leśnictwo, turystyka i wypoczynek, usługi i drobny przemysł, mieszkalnictwo, obsługa społecznych potrzeb ludności.

Wyznaczenie kierunków rozwoju wsi. Opracowanie systemu celów w zakresie gospodarki, osadnictwa oraz ochrony środowiska analizowanej wsi. Wykonanie matrycy konfliktów.

Wykonanie projektu kształtowania, zagospodarowania i rozwoju wsi. Wyznaczenie na terenie wsi obszarów o różnym przeznaczeniu i zagospodarowaniu, w tym: tereny zabudowane, nowe tereny budowlane, tereny dla rolnictwa i leśnictwa, tereny przeznaczone do transformacji użytków gruntowych, tereny i obiekty ochrony przyrody i kultu. Opracowanie koncepcji nowego układu działek i dróg rolniczych.

Omówienie wykonania części opisowej do projektu oraz sprawozdania technicznego. Zestawienie wykonanych prac w opracowanie dotyczące koncepcji zagospodarowania i rozwoju obszarów wiejskich wybranej miejscowości.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

KROW_W01

Ma uporządkowaną wiedzę obejmującą zagadnienia i uwarunkowania dotyczące procesu planowania przestrzennego.

KROW_W02

Zna metody analiz stanu i zmian zagospodarowania przestrzennego.

UMIEJĘTNOŚCI

KROW_U01

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, innych źródeł, dokonać inwentaryzacji i analizy wskaźników opisujących uwarunkowania rozwoju gminy, interpretuje wyniki analiz.

KROW_U02

Potrafi zaplanować kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz wykonać koncepcję zagospodarowania przestrzennego i rozwoju wsi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KROW_K01

Ma świadomość aspektów i skutków działalności planistycznej w kształtowaniu krajobrazu oraz zrównoważonego rozwoju.

KROW_K02

Potrafi pracować w grupie projektowej i kierować małym zespołem.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formułujące

WYKŁAD

Egzamin pisemny (ograniczony czasowo) sprawdzający wiedze.

ĆWICZENIA PROJEKTOWE

Zaliczenie projektu (grupowe) i sprawdzian pisemny umiejętności i kompetencji społecznych.

Ocena końcowa

55% oceny z ćwiczeń projektowych + 45% oceny z wykładów

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.