Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kraków i okolice jako centrum kulturotwórcze Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.KRKIOKOL.NM.IGKXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kraków i okolice jako centrum kulturotwórcze Polski
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przedstawić najważniejsze zabytki oraz rozwiązania urbanistyczne i wynikające z tego charakterystyczne podziały geodezyjne Krakowa historycznego. Wykłady dotyczą także okolic Krakowa - najsłynniejszych miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym Polski. Rozważania prowadzone są na tle historycznym rozwoju państwa i miasta, z uwypukleniem znaczenia Krakowa w Polsce na przestrzeni wieków.

Pełny opis:

Przedmiot ogólnouczelniany, który przyczynić się ma do zapoznania studentów z miastem – miejscem położenia Uniwersytetu Rolniczego. Celem przedmiotu jest omówienie wielopłaszczyznowej tematyki dotyczącej rozwoju przestrzennego oraz zagospodarowania Krakowa (i jego okolic) jako centrum kultury na przestrzeni wieków. Na wykładach audytoryjnych i terenowych przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat historii, kultury, architektury i urbanistyki dawnej stolicy Polski.

Przedmiot ma na celu przedstawić najważniejsze zabytki oraz rozwiązania urbanistyczne i wynikające z tego charakterystyczne podziały geodezyjne Krakowa historycznego. Przedstawione są przede wszystkim zabytki Krakowa przedlokacyjnego oraz lokacyjnego, układ urbanistyczny w obrębie Plant oraz podziały geodezyjne Starego Miasta. Uwaga poświęcona jest także XIX-wiecznym zmianom w architekturze, urbanistyce i geodezji Krakowa. Wykłady dotyczą także okolic Krakowa - najsłynniejszych miejsc związanych historycznie z Krakowem i stanowiących dziedzictwo kulturowe Polski. Rozważania prowadzone są na tle historycznym państwa i miasta, z uwypukleniem znaczenia Krakowa w Polsce na przestrzeni wieków.

W ramach przedmiotu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

a) historyczny układ urbanistyczny Krakowa oraz rozprzestrzenianie się tkanki miejskiej w XIX, XX i XXI wieku,

b) wybrane, słynne zabytki architektury Krakowa – ich lokalizacja, style, znaczenie historyczne,

c) wybrane współczesne realizacje oraz rezultat działań konserwatorskich w Krakowie i okolicach,

d) wybrane zagadnienia dotyczące systemu zieleni w Krakowie i jego okolicach na przestrzeni wieków,

e) najważniejsze wydarzenia w historii Krakowa i okolic na przestrzeni wieków (tło rozważań).

Tematyka szczegółowa:

1. Historyczny układ urbanistyczny centrum Krakowa (wewnątrz Plant).

2. Ważniejsze zabytki Krakowa – ich lokalizacja, style i znaczenie.

3. System zieleni Krakowa w powiązaniu z otaczającym krajobrazem.

Wybrane zagadnienia dotyczące zagospodarowania przestrzennego Krakowa poza centrum.

4. Fortyfikacje Krakowa i okolic.

Teoria systemów obrony oraz wybrane realizacje - zamki, fortyfikacje nowożytne, forty i inne dzieła obronne.

5. Krajobraz Ojcowskiego Parku Krajobrazowego oraz Pieskowa Skała. Architektura klasztorów Krakowa i okolic (Tyniec, Bielany)

Literatura:

1. J. Adamczewski, Kraków od A do Z, KAW, Kraków 1992.

2. J. Bogdanowski, Warownie i zieleń twierdzy Kraków, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979.

3. T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978.

4. Parki i ogrody Krakowa w obrębie plant z plantami i Wawelem, pod red. J. Bogdanowskiego, Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Potrafi scharakteryzować historyczny układ urbanistyczny Krakowa.

2. Umie zlokalizować i scharakteryzować najważniejsze – pod kątem dziedzictwa narodowego – obiekty oraz formy przestrzenne krajobrazu Krakowa i jego okolic, na tle uwarunkowań historycznych danej epoki.

3. Posiada podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego terenów położonych poza centrum Krakowa.

4. Rozumie ważność i konieczność poszanowania dziedzictwa kulturowego oraz wyjaśnia znaczenie kulturotwórcze obiektów z uwzględnieniem lokalizacji, stylu i uwarunkowań kulturowych, jak również wpływ działalności inżynierskiej na historyczne otoczenie (środowisko).

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie sprawdzianu pisemnego (ponad 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)