Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania krajobrazu kulturowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.KRAJKULT.KD.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania krajobrazu kulturowego
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą służącą do oceny i zapobiegania zagrożeniom antropogenicznym w krajobrazie. Zdobycie praktycznych umiejętności potrzebnych do kompetentnego uczestniczenia w procesach projektowania, analizowania i zarządzania krajobrazem kulturowym. Przygotowanie studentów do wykonywania analiz waloryzacji i zagrożeń krajobrazu, a także projektowania rozwiązań z zakresu kształtowania i zarządzania krajobrazem.

Pełny opis:

Pojęcie krajobrazu. Rodzaje i struktura krajobrazu. Główne elementy antropogenicznych i przyrodniczych przekształceń krajobrazu naturalnego w krajobraz kulturowy. Krajobraz kulturowy a geokompleks i region.

Współczesne przekształcenia krajobrazu kulturowego. Percepcja krajobrazu i jej wpływ na rozpoznanie i ocenę jego wartości. Multisensoryczna percepcja krajobrazu na przykładzie zmysłu słuchu. Przestrzeń turystyczna i jej wpływ na środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy na przykładzie obszarów górskich. Rola zadrzewień w krajobrazie kulturowym.

Reakcje gatunków na antropogeniczne przekształcenia krajobrazu – synantropizacja, synurbizacja fauny. Ekologia miasta. Metody waloryzacji przyrodniczo-krajobrazowej. Opracowanie waloryzacji przyrodniczo-krajobrazowej dla wybranego terenu. Podstawy prawne ochrony zasobów przyrodniczych, wartości kulturowych i kształtowania krajobrazu w Polsce. Planowanie przestrzenne jako narzędzie kształtowania zrównoważonego krajobrazu kulturowego.

Literatura:

1. Chmielowski T.J., 2001: System planowania przestrzennego harmonizujący przyrodę i gospodarkę. Tom 1 i 2. Politechnika Lubelska, Lublin.

2. Giedych R., Szumański M. 1998. Zarys prawnych uwarunkowań kształtowania krajobrazu w Polsce. Seria „Krajobraz z paragrafem”. Wyd. SGGW

3. Korzeniak G. (red.), 1998: Prognozowanie skutków przyrodniczych planów zagospodarowania przestrzennego: poradnik metodyczny. IGPiK Oddział Kraków.

4. Kowalczyk R., Szulczewska B., 2003: Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko do planów zagospodarowania przestrzennego. EKO-KONSULT, Gdańsk.

5. Kozłowski S., 1983: Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Polski. Ossolineum, Wrocław.

6. Myga-Piątek U. (redaktor). 2007. Krajobrazy przemysłowe i poeksploatacyjne (Indystrial and post-exploitation landscapes). Prace komisji krajobrazu Kulturowego PTG nr 6.

7. Richling A., Solon J. 1998. Ekologia krajobrazu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

8. Ratyńska H., Kaczmarek S., Cierzniak T., Behnhe M. 2002. Ekologia, ochrona i kształtowanie krajobrazu. Skrypt do zajęć terenowych w Wielkopolsce Środkowej dla studentów biologii. Akademia Bydgoska. Bydgoszcz.

9. Szczepanowska H.B. 2001. Drzewa w mieście. Hortpress sp. z o.o.

10. Wolski P. 2002. Przyrodnicze podstawy kształtowania krajobrazu, słownik pojęć. Wyd. SGGW. Warszawa.

11. Zimny H. 2005. Ekologia miasta. Warszawa 2005.

12. Żarska B. 2005. Ochrona krajobrazu. Wydawnictwo SGGW, wyd. III.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student posiada wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i definicji dotyczących krajobrazu, jego typologii oraz struktury krajobrazu. Student rozumie pojęcie percepcji, jest w stanie wymienić i omówić trzy podstawowe teorie dotyczące percepcji krajobrazu.

- Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu przepisów prawnych dotyczących ochrony zasobów przyrodniczych, wartości kulturowych i kształtowania krajobrazu w Polsce.

- Rozumie rolę działań planistycznych w takim gospodarowaniu przestrzenią, aby zachować równowagę pomiędzy wymogami ochrony krajobrazu a interesami państwa i lokalnych społeczności. Definiuje skutki nieprzemyślanych działań planistycznych w krajobrazie kulturowym. Potrafi wymienić instrumenty służące do zarządzania krajobrazem oraz przykładowe działania prokrajobrazowe (tzw. dobre praktyki).

- Student rozumie istotę zmian jakie zachodzą w krajobrazie pod wpływem czynników środowiskowych i antropogenicznych. Student zna strukturę i funkcjonowanie ekosystemów miejskich. Rozumie wpływ procesu urbanizacji, zagęszczenia populacji ludzi na gleby, klimat, hydrologię oraz faunę i florę. Potrafi scharakteryzować podstawowe typy reakcji organizmów żywych na antropogeniczne przekształcenia krajobrazu. Student definiuje funkcje drzew w miastach, alejach przydrożnych itp.

Umiejętności:

- Student potrafi wykonać waloryzację przyrodniczo – krajobrazową wybranego obszaru mokradłowego.

Kompetencje społeczne:

- Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

- Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywna ocena z testu wiedzy i projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Malec
Prowadzący grup: Magdalena Malec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Malec
Prowadzący grup: Magdalena Malec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.