Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwencja klimatyczna - handel emisjami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.KONKLIM.SM.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwencja klimatyczna - handel emisjami
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią zmian klimatu i problematyką i mechanizmami ochrony klimatu. Tematyka zajęć obejmuje: efekt cieplarniany, możliwości występowania globalnych i lokalnych zagrożeń klimatycznych, polityka globalna i lokalna w zakresie ochrony klimatu, międzynarodowe konferencje i konwencje klimatyczne, działanie zmierzające do osiągnięcia stabilizacji stężenia w atmosferze gazów cieplarnianych, handel emisjami g.c..

Pełny opis:

Wykłady (15 godzin)

1. Zmiany klimatu. Anomalie pogodowe i ich skutki w skali globalnej i regionalnej. Zdarzenia klimatyczne w dziejach Ziemi. 2 godz.

2. Rola CO2 i gazów szklarniowych w kształtowaniu reżimu termicznego Ziemia-atmosfera. Efekt cieplarniany. Dotychczasowe i przewidywane zwiększanie emisji gazów cieplarnianych. 2 godz.

3. Struktura emisji gazów cieplarnianych w Polsce i na świecie. Skutki efektu cieplarnianego. Skutki społeczno ekonomiczne. Scenariusze zmian klimatu. 2godz.

4. Konwencja Klimatyczna. Przyczyny powstania i historia Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu. Struktura, organy Konwencji i zobowiązania. 2 godz.

5. Protokół z Kioto. Cele i najważniejsze założenia. Konwencja Klimatyczna – wpływ na gospodarkę Polski. Możliwości adaptacji gospodarki do zmian klimatycznych. 1 godz.

6. Europejskie Dyrektywy dotyczące ograniczenia w emisji gazów cieplarnianych. Kryteria przyznawania uprawnień do emisji g.c.. 2 godz.

7. Handel emisjami. Europejskie Dyrektywy dotyczące handlu emisjami. Procesy audytowania i weryfikacji zakładowych systemów monitorowania i raportowania emisji CO2, zgodnie z wytycznymi UE. 2 godz.

8. Wdrażanie i kontrola różnych strategii. Scenariusze długookresowe redukcji emisji gazów cieplarnianych. Polityka klimatyczna - akty prawne. Zobowiązania międzynarodowe Polski. 1 godz.

9. Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Plan Rozdziału uprawnień emisji gazów cieplarnianych. 1 godz.

Ćwiczenia (15 godzin)

1. Analiza występowania zagrożeń klimatycznych występujących na obszarze Polski. 1 godz

2. Wyznaczanie obszarów potencjalnie zagrożonych zmianami reżimu opadowego, występowaniem susz i wzrostem temperatury powietrza (projekt). 5 godz.

3. Wyznaczanie zmian rejonów upraw rolniczych, wyznaczanie obszarów najbardziej zagrożonych zmianami wynikającymi ze zmian klimatu. (projekt) 4 godz.

4. Obliczanie wielkości emisji gazów szklarniowych – jako emisji punktowej i powierzchniowej (projekt indywidualny). 1 godz.

5. Handel emisjami. Europejskie Dyrektywy dotyczące handlu emisjami (prezentacja referatów - praca zespołowa) 4 godz.

Literatura:

1. Kundzewicz Z.W., Kowalczak P.2008: Zmiany klimatu i ich skutki. Wydawnictwo Kurpisz. S.A

2. Kożuchowski K., 2005: Meteorologia i klimatologia. Wydawnictwo Naukowe PWN

3. Wołoszyn E.,2009: Meteorologia i klimatologia w zarysie. Wydawnictwo Politech-niki Gdańskiej

4. Akty Prawne – ustawy i rozporządzenia

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student ma poszerzoną wiedzę odnośnie funkcjonowania systemu klimatycznego, zmian klimatycznych, przyczyn występowania anomalii klimatycznych

2. Student zna mechanizmy prawne dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

UMIEJĘTNOŚCI

1 Student potrafi na podstawie zdobytej wiedzy wykorzystać poznane tendencje zmian warunków klimatycznych w planowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

2. Potrafi ocenić emisję CO2 i gazów szklarniowych w go-spodarstwie, przedsiębiorstwie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

2. Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem.

3. Ma nawyk korzystania z obiektywnych źródeł naukowych i stosuje zasady krytycznego wnioskowania.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁADY:

1. Ocena podsumowująca: egzamin; test wielokrotnego wyboru ograniczony czasowo z całości materiału omawianego w ramach wykładów i ćwiczeń.

ĆWICZENIA:

1. Ocena podsumowująca - średnia ocen z wykonanych projektów, referatu i aktywności na ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Skowera, Zbigniew Zuśka
Prowadzący grup: Barbara Skowera, Zbigniew Zuśka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Skowera, Zbigniew Zuśka
Prowadzący grup: Barbara Skowera, Marek Tarnawski, Zbigniew Zuśka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Skowera, Zbigniew Zuśka
Prowadzący grup: Joanna Krużel, Zbigniew Zuśka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.