Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikowanie społeczne i trening interpersonalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.KOMTR.NM.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie społeczne i trening interpersonalny
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z umiejętnościami miękkimi. Szczególna uwaga zwrócona jest na komunikację społeczną oraz trening osobisty.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Komunikowanie społeczne i trening interpersonalny – wprowadzenie do zagadnienia.

Paradygmaty – znaczenie w komunikacji i zrozumieniu drugiej strony.

Proaktywność – przedsiębiorcze podejście do życia.

Zaczynaj z wizją końca oraz najpierw rzeczy najważniejsze – podstawy w wyznaczaniu celów i ich realizacji.

Myśl w kategoriach wygrana-wygrana oraz staraj się najpierw zrozumieć, później być zrozumianym – podstawy komunikacji, której celem jest wygrana i zadowolenie stron negocjacji.

Synergia – integracja i wykorzystywanie przewagi pracy zespołowej nad indywidualną.

Współczesne sposoby komunikacji – media społecznościowe.

Autoprezentacja i promocja własnej osoby – rozmowa kwalifikacyjna – CV – portale branżowe – prezentacje.

Literatura:

Podstawowa:

1. Covey Stephen R. 2007. 7 nawyków skutecznego działania, Wyd. Rebis, Warszawa

2. Cialdini Robert B. 2013. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka,Wyd. GWP

3. Dryden G., Vos J. 2000. Rewolucja w uczeniu,Wyd. Moderski i S-ka

Uzupełniająca:

1. Kawasaki G., Fitzpatrick P. 2014. The Art of Social Media: Power Tips for Power Users, Wyd. Penguin, New York

2. Mendelson B. J. 2012. Social Media Is Bullshit. Wyd. Earth's Temporary Solution, New York

3. Hunt Jason, 2014. Bloger i social media, Wyd. JasonHunt Books

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Zagadnienia i metody wykorzystywane w komunikacji społecznej oraz zagadnienia z zakresu treningu interpersonalnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

ciągłego samokształcenia oraz współdziałania i pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne; na ocenę pozytywną należy zrealizować co najmniej 51% zadań przy określonych wytycznych; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100%.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)