Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klimatyczne uwarunkowania bilansów wodnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.KLIMUW.SM.IGW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klimatyczne uwarunkowania bilansów wodnych
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z klimatycznymi uwarunkowaniami kształtowania się bilansów wodnych. Tematyka zajęć obejmuje rolę rzeźby, pokrycia

i użytkowania terenu w kształtowaniu się klimatu lokalnego, topoklimat obszarów zurbanizowanych i naturalnych (rolnych, leśnych, podmokłych). Studenci zaznajomią się z dynamiką oraz zróżnicowaniem czasowo-przestrzennym elementów dużego i małego obiegu wody w przyrodzie, wpływem warunków topoklimatycznych na bilans wodny, warunkami termiczno-wilgotnościowymi przygruntowych warstw powietrza

i gleby, oraz melioracjami warunków meteorologicznych w skali mikro.

Literatura:

1. Kossowska-Cezak U., Bajkiewicz-Grabowska E. 2009. Podstawy hydrometeorologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2. Kożuchowski K. 1998. Atmosfera, klimat, ekoklimat. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

3. Martyn D. 2000. Klimaty kuli ziemskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

1. Bonan B. 2016. Ecological climatology. Cambridge University Press, New York,USA

2. Koźmiński Cz., Michalska B. 2003. Agrometeorologia i klimatologia. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin

3. Wołoszyn E. 2009. Meteorologia i klimatologia w zarysie. Wyd. PK, Gdańsk

Efekty uczenia się:

Umiejętności

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu procesów determinujących obieg wody w przyrodzie oraz ich modelowania i prognozowania. Zna czynniki wpływające na elementy dużego i małego obiegu wody w przyrodzie.

Ma szczegółową wiedzę na temat roli pokrycia i użytkowania terenu w kształtowaniu się warunków mikroklimatycznych oraz zróżnicowania topoklimatycznego. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną o wpływie presji antropogenicznych na środowisko przyrodnicze i zasoby wodne.

Umiejętności

Posiada pogłębioną umiejętność opracowania, analizy, interpretacji i opisu danych meteorologicznych.

Posiada pogłębione umiejętność i kompetencje dotyczące procesów obiegu wody w środowisku oraz z zakresu zastosowania modeli w złożonych systemach hydrologicznych.

Posiada umiejętność samodzielnego opracowania prac pisemnych i wystąpień ustnych dotyczących specjalistycznych kwestii związanych z inżynierią i gospodarką wodną oraz potrafi komunikować się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej

i graficznej.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość i głęboką potrzebę ciągłego dokształcania

i samodoskonalenia w obliczu zmieniającego się klimatu.

Potrafi rozwiązać nietypowe problemy inżynierskie w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1) sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego i wypracowania decyzji,

2) zaliczenie raportu z ćwiczeń praktycznych wykonanych indywidualnie i w grupach.

Wykłady: zaliczenie pisemne na ocenę w formie testu wielokrotnego wyboru , ograniczone czasowo.

Ocena podsumowująca: średnia z ocen formujących.

---

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kołodziej
Prowadzący grup: Jan Kołodziej, Jakub Wojkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kołodziej
Prowadzący grup: Jan Kołodziej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.