Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inwentaryzacja obiektów budowlanych technikami cyfrowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.INOBT.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inwentaryzacja obiektów budowlanych technikami cyfrowymi
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zakres przedmiotu obejmuje:

- techniki pozyskiwania danych przestrzennych dla obiektów budowlanych;

- fotogrametria cyfrowa bliskiego zasięgu, naziemny skaning laserowy, geodezyjne pomiary uzupełniające, charakterystyka obiektów budowlanych i dostosowanie technik pomiarowych do obiektu i specyfikacji technicznej zamawiającego;

- rodzaje inwentaryzacji, przetwarzanie danych przestrzennych dla potrzeb inwentaryzacji obiektu;

- integracja danych przestrzennych pozyskiwanych różnymi technikami, wymagania techniczne jakie musi spełniać dokumentacja;

- wykonanie inwentaryzacji polichromii z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego i wysokorozdzielczych zdjęć cyfrowych, wykonanie inwentaryzacji fragmentu obiektu budowlanego z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmuje:

Problematyka inwentaryzacji obiektów budowlanych. Techniki pozyskiwania danych przestrzennych dla obiektów budowlanych. Fotogrametria cyfrowa bliskiego zasięgu. Naziemny skaning laserowy. Geodezyjne pomiary uzupełniające. Charakterystyka i zastosowania poszczególnych technik pozyskiwania danych.

Charakterystyka obiektów budowlanych pod kątem inwentaryzacji. Dostosowanie technik pomiarowych do obiektu i specyfikacji technicznej zamawiającego - rodzaje inwentaryzacji. Opracowanie projektu inwentaryzacji obiektu budowlanego

Przetwarzanie danych przestrzennych na potrzeby potrzeb inwentaryzacji obiektu budowlanego. Przetwarzanie danych fotogrametrycznych i danych z naziemnego skaningu laserowego. Problemy integracji danych przestrzennych pozyskiwanych różnymi technikami. Wymagania techniczne jakie musi spełniać dokumentacja inwentaryzacji. Formaty danych wyjściowych..

Ortofotoplany jako dokumentacja obiektu. Ortofotoplany obszarów płaskich i rozpiętych na różnych powierzchniach. Rozwijanie powierzchni walcowych i stożkowych. Generowanie ortoplanów z chmur punktów. Wykorzystanie danych z chmur punktów do wygenerowania fotoplanu polichromii z wysokorozdzielczych zdjęć cyfrowych.

Rejestracja i analiza deformacji obiektu budowlanego technikami fotogrametrii cyfrowej i naziemnego skaningu laserowego. Wymagania formalne dla dokumentacji będącej wynikiem inwentaryzacji. Podstawowe wymagania dla rysunków architektoniczno-budowlanych – rzuty, przekroje, widoki elewacji – warstwy, symbole i opisy. Sposób przygotowania raportu. Podsumowanie. Przykładowe realizacje prac inwentaryzacyjnych.

Literatura:

Podstawowa:

"Polskie Normy z zakresu tworzenia dokumentacji obiektu budowlanego

B. Mitka „Możliwości zastosowania naziemnych skanerów laserowych w procesie dokumentacji i modelowania obiektów zabytkowych” – Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17,2007; ISBN 978-83-920594-9-2

B. Mitka a, A. Rzonca a „Integration of photogrammetric and 3D laser scanning data as a flexible and effective approach for heritage documentation” 3rd ISPRS International Workshop 3D-ARCH 2009: ""3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures"" Trento, Italy, 25-28 February 2009, International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XXXVIII-5/W1, ISSN 1682-1777"

Uzupełniająca:

Dostępne artykuły i publikacje z zakresu inwentarycacji obiektów budowlanych technikami skaningu laserowego i fotogrametrii bliskiego zasięgu

Efekty uczenia się:

[WIEDZA]

Student zna i rozumie:

-tematykę z zakresu realizacji pomiarów dla potrzeb inwentaryzacji obiektów budowlanych z wykorzystaniem narzędzi geodezyjnych

-tematykę z zakresu nowoczesnych technik pomiarowych.

sposoby zastosowania metod, technik, narzędzi i materiałów przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu inwentaryzacji obiektów budowlanych

-tematykę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

obecny stan oraz najnowsze trendy rozwojowe w inwentaryzacji obiektów budowlanych.

[UMIEJĘTNOŚCI]

Student potrafi:

-pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie właściwych dla kierunku GiK.

-pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania. Potrafi opracować i zrealizować cykl pomiarowy i ma umiejętność samokształcenia się.

-opracować dokumentację dot. realizacji zadania w zakresie inwentaryzacji obiektów budowlanych i przygotować tekst zawierający omówienie wyników.

-przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania w zakresie inwentaryzacji obiektów budowlanych

-samokształcić się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.

stosować podstawowe techniki i narzędzia w zakresie przetwarzania informacji przydanej w inwentaryzacji obiektów budowlanych

-dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania systemów informatycznych i ocenić proces pomiarowy, istniejące rozwiązania techniczne, w zakresie inwentaryzacji obiektów budowlanych

-dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań w zakresie inwentaryzacji obiektów budowlanych o charakterze praktycznym.

-ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla zagadnień inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia.

[KOMPETENCJE SPOŁECZNE]

Student jest gotów do:

-zrozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji), podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.

-zrozumienia ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera geodety w tym jej wpływu na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

-zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej

-ponoszenia odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie wykonane zadanie.

-działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Pisemne zaliczenie na ocenę ograniczone czasowo. Minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0. (udział w ocenie końcowej 30%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 3.0 z wykładów

Ćwiczenia

Zaliczenie projektu inwentaryzacji. Warunkiem zaliczenia na minimum 3,0 jest wykonanie kompletu dokumentacji przewidzianego w projekcie. Oceniana jest poprawność merytoryczna wykonanego opracowania, zgodność z obowiązującymi normami technicznymi, kompletność i estetyka (udział w ocenie końcowej 70%). W celu zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie oceny minimum 3.0 z ćwiczeń

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Mitka
Prowadzący grup: Bartosz Mitka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Mitka
Prowadzący grup: Bartosz Mitka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Mitka
Prowadzący grup: Bartosz Mitka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Mitka
Prowadzący grup: Bartosz Mitka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.