Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrologia dynamiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.HYDRO.SM.IGW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0588) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące nauki przyrodnicze, matematykę i statystykę
Nazwa przedmiotu: Hydrologia dynamiczna
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi modelowania matematycznego oraz z aplikacjami stosowanymi w analizach hydrologicznych, szczegółową charakterystyką, uwzgledniającą opis fizyczny i matematyczny, składowych obiegu wody

w zlewni a wiec opadu, parowania, intercepcji, infiltracji i odpływu.

Pełny opis:

Wykłady:

Hydrologiczne modele zlewni – podstawowe pojęcia, klasyfikacja hydrologicznych modeli matematycznych. Identyfikacja parametrów modeli i ich klasyfikacja.

Atmosferyczna faza obiegu wody. Przemiany fazowe w atmosferze. Transport pary wodnej. Struktura przestrzenna i czasowa opadów.

Procesy parowania i ewapotranspiracji w systemie gleba–roślina–atmosfera. Modele procesów ewapotranspiracji i parowania terenowego. Matematyczny opis procesu intercepcji, infiltracji, spływu powierzchniowego, odpływu podziemnego. Przedstawienie badań nad formowaniem się odpływu powierzchniowego w zlewni, prezentacja symulatora odpływu.

Struktura modelu w zlewni rolniczej i leśnej. Specyfika zlewni rolniczej i leśnej, matematyczny opis procesów i powiązań strukturalnych, modelowanie odpływu.

Identyfikacja parametrów modeli. Kalibracja i weryfikacja modeli. Niepewność wyników modelowania. Metodyka badań nad kalibracją parametrów modeli hydrologicznych Specjalistyczne aplikacje stosowane w modelowaniu hydrologicznym.

Modelowanie obiegu wody w zlewni zurbanizowanej. Specyfika zlewni zurbanizowanej, charakterystyka elementów bilansu wodnego zlewni zurbanizowanej. Identyfikacja parametrów modelu. Charakterystyka stosowanych modeli. Opis badań związanych z modelowaniem odpływu ze zlewni zurbanizowanych.

Liczba godzin: 30

Ćwiczenia:

Modelowanie odpływu wody ze zlewni naturalnej. Identyfikacja struktury modelu. Ustalenie parametrów modelu. Przeprowadzenie symulacji odpływu z wykorzystaniem programu HEC-HMS.

Modelowanie odpływu wody ze zlewni o znacznym stopniu uszczelnienia. Ustalenie parametrów modelu i jego struktury. Przeprowadzenie symulacji odpływu z wykorzystaniem programu SWMM.

Liczba godzin: 30

Literatura:

"1. Soczyńska U. (red.). 1997. Hydrologia dynamiczna. PWN, Warszawa.

2. Szymkiewicz R., Gąsiorowski D. 2010. Podstawy hydrologii dynamicznej. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

"

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

podstawy fizyczne procesów ewapotranspiracji, intercepcji, infiltracji oraz odpływu powierzchniowego, metody matematycznego modelowania procesu odpływu powierzchniowego wody w zlewniach rolniczych, leśnych i zurbanizowanych.

Umiejętności - potrafi :

modelować skomplikowane systemy rzeczne oraz interpretuje uzyskane wyniki.

posługiwać się specjalistycznymi aplikacjami stosowanymi w modelowaniu obiegu wody w skomplikowanych systemach rzecznych.

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

identyfikowania i kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z modelowaniem systemów hydrologicznych..

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Test wielokrotnego wyboru, na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% - niedostateczny (2,0),

51¸60 - dostateczny (3,0),

61¸70 - dostateczny plus (3,5),

71¸80 - dobry (4,0),

81¸90 - dobry plus (4,5),

91¸100 - bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%.

ćwiczenia:

Zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń (warunkiem zaliczenia jest oddanie dwóch sprawozdań, które muszą być ocenione na co najmiej 3.0); ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną z obu pozytywnie zaliczonych ćwiczeń, udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wałęga
Prowadzący grup: Piotr Bugajski, Agnieszka Cupak, Dariusz Młyński, Andrzej Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wałęga
Prowadzący grup: Agnieszka Cupak, Dariusz Młyński, Andrzej Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.