Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydraulika koryt otwartych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.HYDRA.NM.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydraulika koryt otwartych
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Najczęściej spotykane w przyrodzie przepływy wody są przepływami ze swobodnym układem zwierciadła. Umiejętność opisu zjawiska przepływu wody w ruchu ustalonym i nieustalonym, w ruchu nad- lub pod-krytycznym jest nieodzowna do wyznaczania przepustowości koryt i dolin rzecznych, kształtowaniu się oporów ruchu, wyznaczaniu warunków stabilności dna lub interpretacji wyników modelowaniu numerycznego dynamiki cieczy.

Pełny opis:

Treść programu obejmuje przepływy w korytach otwartych (cieki naturalne, sztuczne kanały, rzeki). W pierwszej części omawiane są rodzaje ruchu wody w korytach otwartych, kształtowanie się oporów ruchu oraz obliczanie przepustowości koryt naturalnych w różnych okresach wegetacji i warunkach utrzymania. Jako kolejne analizowane są wyniki obliczeń dynamiki cieczy w modelach jednowymiarowych.

Wykłady:

Definicje i pojęcia, ruch ustalony i nieustalony, prawo ciągłości ruchu cieczy, opory ruchu.

Ruch laminarny i turbulentny w korytach otwartych, równanie Bernoulliego dla cieczy idealnej i rzeczywistej, ruch podkrytyczny, krytyczny i nadkrytyczny.

Obliczanie przepustowości koryt naturalnych, przekroje wielodzielne, przekrój hydraulicznie najkorzystniejszy.

Wolnozmienny ustalony przepływ w korycie, badanie przebiegu krzywej zwierciadła wody, szybkozmienny przepływ w korycie, odskok hydrauliczny.

Ćwiczenia:

Obliczenie przepustowości odcinka cieku w różnych warunkach utrzymania koryta – metoda kolejnych przybliżeń na podstawie wyników pomiarów terenowych.

Literatura:

1. Kubrak J.,1998, Hydraulika techniczna, Wyd. SGGW, Warszawa,

2. Lewandowski J.B., 2006, Mechanika płynów, AR w Poznaniu,

3. Szymkiewicz R., 2000, Modelowanie matematyczne przepływów w rzekach i kanałach, Wyd. Nauk. PWN.

Uzupełniająca:

4. Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki R., 2001, Mechanika płynów w inżynierii środowiska, WNT, Warszawa

5. Książek L., materiał dydaktyczny www.matrix.ar.krakow.pl/~lksiazek

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie prawa i zjawiska związane z ruchem wody w korytach otwartych, parametry hydrauliczne potrzebne w praktyce inżynierskiej związane z bezpiecznym przepuszczeniem fali powodziowej, zasady zaprojektowania parametrów budowli hydrotechnicznych, potrafi obliczyć parametry przepływu wody oraz opory ruchu w korytach otwartych, obliczyć podstawowe parametry budowli hydrotechnicznych oraz układ zwierciadła na długości cieku, obliczyć przepływ wody w przekroju poprzecznym w zależności od okresu wegetacyjnego z zastosowaniem różnych metod obliczania szorstkości zastępczej i przeprowadzić obliczenia w kilku wariantach, wykazuje znajomość słabych i mocnych stron przyjętych metod obliczeniowych oraz potrafi pracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin ograniczony czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia:

Wykonanie projektu; na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać projekt, odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących jego wykonania; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)