Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geodezyjne Urządzanie Terenów Rolnych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GUTR1.16Z.SI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezyjne Urządzanie Terenów Rolnych I
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy: Geodezja, 5 sem,stacj.inż.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci poznają podstawowe definicje, pojęcia, akty prawne oraz zakres działań przy tworzeniu nowoczesnych Planów urządzeniowo-rolnych gmin oraz Założeń do projektu scalenia gruntów. Przedmiot stanowi wprowadzenie do dalszego etapu kształcenia dotyczącego opracowania projektu scalenia gruntów.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do przedmiotu GUTR: geodezja i geodeci polscy na początku XXI wieku; zakres działań geodezji urządzeń rolnych w kolejnych etapach jej rozwoju; interdyscyplinarna wiedza geodety rolnego (jego biblioteka).

2. Geodezyjne urządzanie terenów rolnych jako nauka i zawód: cechy geodezji rolnej jako dyscypliny naukowej i specjalistycznej działalności zawodowej; problematyka badawcza, która wchodzi w zakres geodezji urządzeń rolnych; biosystem urbanistyczny w krajobrazie rolniczym.

3. Kryteria podziału powierzchni ziemi i obiekty powstałe w wyniku tego podziału: podział użytkowo-jakościowy; podział własnościowo-gospodarczy; podział administracyjny.

4. Struktura przestrzenna (terenowa) wsi i jej przeobrażenia: elementy struktury przestrzennej wsi; typy i podtypy układów gruntowych; "kształty" wsi.

5. Specyfika gospodarki przestrzennej na obszarach wiejskich.

6. Postępowanie scaleniowe.

7. Planowanie urządzeniowo-rolne w gminach oraz Założenia do projektu scalenia gruntów.

8. Odnowa i rozwój wsi a prace urządzeniowo-rolne.

9. Aspekty gospodarki wodnej i melioracji w ramach prac urządzeniowo-rolnych, w kontekście zmian klimatycznych.

10. Aspekty przyrodnicze prac urządzeniowo-rolnych.

Literatura:

1. Przegon W. 2016. Geodezja rolna i architektura krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni rurystycznej: teoria, badania, aplikacje. Wydawnictwo UR w Krakowie.

2. Pijanowski J.M., Przegon W., Szewczyk R. 2017. Podstawy zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. Wydawnictwo UR w Krakowie.

3. Pijanowski J.M., Woch F. 2017. Kompleksowe urządzanie obszarów wiejskich jako aktualne wyzwanie rozwojowe Polski. Przegląd Geodezyjny 9/2017 (s. 22-27).

4. Współczesne scalenia gruntów w kształtowaniu granic rolniczej przestrzeni produkcyjnej 2015, praca zbiorowa pod red. Katarzyny Sobolewskiej-Mikulskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

5. Banat J., Przegon W., Sanek A., Schilbach J. 1989. Metody geodezyjnego projektowania działek w urządzaniu obszarów wiejskich, Kraków.

6. Hopfer A., Urban M. 1975. Geodezyjne urządzanie terenów rolnych. PWN, Warszawa-Wrocław.

7. Praca zbiorowa. 2006. Kompleksowe scalania gruntów rolnych i leśnych oraz jego wpływ na środowisko. Materiały szkoleniowe nr 93, JUNG-PIB, Puławy.

8. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. 1982 nr 11 poz. 80 z późn. zm.).

9. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z późn. zm.).

Efekty uczenia się:

Symbol efektu / Opis efektu kształcenia / Odniesienie do efektu kierunkowego / Symbol obszaru:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

GiKpzpur_W01 / Definicje i pojęcia z geodezji rolnej / GiK_W02, GiK_W04, GiK_W09 / T

GiKpzpur_W02 / Znaczenie obiektów gruntowych / GiK_W04, GiK_W05, GiK_W08, GiK_W09 / T

GiKpzpur_W03 / Metody projektowania działek w celu rozwiązania konkretnego zadania / GiK_W11 / T

GiKpzpur_W04 / Wiedzę niezbędną do rozwiązywania technicznych problemów, rozumie społeczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania swoich działań / GiK_W01, GiK_W06, GiK_W09 / T

GiKpzpur_W05 / Aspekty prawne, techniczne, społeczne i ekonomiczne scalenia gruntów; ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną / GiK_W07 / T

GiKpzpur_W06 / Poszczególne etapy prac scaleniowych i wybiera właściwe metody postępowania / GiK_W12 / T

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

GiKpzpur_U01 / Student potrafi pozyskiwać informacje z baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł oraz integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie / GiK_U01 / T

GiKpzpur_U02 / Student potrafi przygotować opracowanie naukowe oraz prezentację ustną w języku polskim przedstawiające wyniki własnych badań. / GiK_U03, GiK_U04 / T

GiKpzpur_U03 / Korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych metod projektowania działek / GiK_U07, GiK_U08, GiK_U09 / T

GiKpzpur_U04 / Student potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedze z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, oraz uwzględniać aspekty pozatechniczne / GiK_U01 / T

GiKpzpur_U05 / Analizować i oceniać elementy struktury przestrzennej wsi oraz umieć opracowywać projekty jej przebudowy / GiK_U15 / T

GiKpzpur_U06 / Student potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych technik i technologii do realizacji zadania / GiK_U08, GiK_U15 / T

GiKpzpur_U07 / Student ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz w zakresie analizy ekonomicznej podejmowania działań inżynierskich / GiK_U02 / T

GiKpzpur_U08 / Student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy i procesy oraz potrafi zaplanować ulepszenie istniejących rozwiązań technicznych / GiK_U15 / T

GiKpzpur_U09 / Student potrafi uwzględniając aspekty pozatechniczne, zaprojektować system urządzeń lub obiekt, oraz realizować ten projekt używając właściwych metod, technik i narzędzi w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia / GiK_U11, GiK_U12, GiK_U15 / T

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

GiKpzpur_KS01 / podejmowania decyzji i oceniania poza technicznych skutków działalności inżynierskiej / GiK_K03 / T

GiKpzpur_KS02 / rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu / GiK_K01 / T

GiKpzpur_KS03 / kreślenia priorytetów służących realizacji celu oraz działalności w sposób przedsiębiorczy / GiK_K01 / T

GiKpzpur_KS04 / myślenia i działania w sposób kreatywny / GiK_K02 / T

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie projektu semestralnego (OGÓLNA KONCEPCJA ROZWOJU SOŁECTWA):

1) Analiza stanu istniejącego sołectwa, obejmująca: charakterystykę ogólną obszaru opracowania; analizę ustaleń opracowań gminnych dla opracowywanego obszaru; wyniki inwentaryzacji terenowej.

2) Koncepcja ogólna urządzenia przestrzeni sołectwa, obejmująca określenie: wiodącej funkcji obszaru i stref funkcjonalno-przestrzennych obszaru; potrzeb w zakresie modernizacji sieci dróg oraz rowów i przepustów; terenów do regulacji stosunków wodnych w glebie (drenarka); potrzeb w zakresie scalania gruntów; propozycje zabiegów przeciwerozyjnych; potrzeb w zakresie odnowy i rozwoju wsi oraz kształtowania krajobrazu i ochrony środowiska; lokalizacji proponowanych zalesień oraz kształtowanie granicy rolno-leśnej.

Egzamin pisemny ograniczony czasowo. Minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Aneta Dacko, Jacek Gniadek, Jacek Pijanowski, Barbara Posiak, Wojciech Przegon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Aneta Dacko, Jacek Gniadek, Jacek Pijanowski, Barbara Posiak, Wojciech Przegon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Aneta Dacko, Jacek Pijanowski, Barbara Posiak, Wojciech Przegon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Aneta Dacko, Jacek Pijanowski, Wojciech Przegon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.