Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika inżynierska i geometria wykreślna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GRAFIKA.SI.IGWX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska i geometria wykreślna
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.wisig.ur.krakow.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykształcenie u studentów wyobraźni przestrzennej, zapoznanie z jednoznacznymi metodami przedstawiania trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie rysunku oraz jego odczytywanie, a także nabycie umiejętności (w oparciu o podstawy teoretyczne) wykonywania i wykorzystywania rysunków technicznych i planów, co jest również podbudową przy wykorzystywaniu graficznych programów komputerowych.

Pełny opis:

Wykłady 15 godz. (Grafinz_W01, Grafinz_W02, Grafinz_K01)

Zasady ogólne rzutowania i rodzaje rzutów. Przybory kreślarskie. Konstrukcje geometryczne połączeń łukami stycznymi przy trasowaniu.

Aksonometria (zasady i rodzaje rzutów wykorzystywanych

w rysunku technicznym). Aksonometria. Omówienie projektu krzyża św. Andrzeja (dimetria ukośna).

Rzuty cechowane – konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość – transformacja układów, kłady) i podstawowe wiadomości o bryłach – przekroje, widoczność i siatki brył.

Rzuty Monge’a – konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość). Transformacja układów. Podstawowe wiadomości o bryłach w rzutach Monge`a.

Wykorzystanie rzutów Monge’a w rysunku technicznym maszynowym, budowlanym i architektoniczno-budowlanym – rzuty (widoki), przekroje, półwidoki-półprzekroje oraz wymiarowanie przykładowych brył, obiektów budowlanych w tym budynku mieszkalnego.

Ćwiczenia 30 godz. (Grafinz_U01, Grafinz_U02)

Zasady wykonywania arkuszy, przybory kreślarskie, techniki kreślenia. Konstrukcje podstawowe (wybrane geometryczne), omówienie arkusza nr 1 do wykonania w domu. Konstrukcje geometryczne połączeń łukami stycznymi w trasowaniu – omówienie arkusza nr 2 (trasa rowerowa) do wykonania w domu. Konstrukcje podstawowe – połączenia łukami przy projektowaniu trasy rowerowej, wykonanie na ćwiczeniach arkusza kolokwialnego nr 1.

Aksonometria. Zasady wykonywania oraz analizowania rzutów izometrycznych i dimetrycznych. Rysunki przykładowe do skończenia w domu. Aksonometria (dimetria ukośna). Wykonanie rysunku krzyża św.Andrzeja (arkusz kolokwialny nr 2).

Rzuty Monge’a. Konstrukcje podstawowe Rozwinięcie tematyki wykładów oraz sprawdzenie osiągnięć poprzez zadania i rysunki przykładowe do skończenia w domu.

Rzuty cechowane. Konstrukcje podstawowe. Rozwinięcie tematyki wykładów konstrukcje odwzorowań. Kłady i transformacja układów. Sprawdzenie osiągnięć poprzez zadania i rysunki przykładowe do skończenia w domu.

Trzy rzuty prostokątne (rzuty Monge’a) układu brył na podstawie rzutu aksonometrycznego (powiązanie rzutów) i wymiarowanie, omówienie arkusza do wykonania w domu. Arkusz sprawdzający na sali.

Projekt geometryczny budowli wodno-melioracyjnej; tematy indywidualne, praca na planie sytuacyjno-wysokościowym, przekrój podłużny i przekroje poprzeczne – wykonanie na ćwiczeniach oraz dokończenie projektu w domu.

Projekt domku jednorodzinnego – wykonanie na sali rzutu parteru i elewacji oraz aksonometrycznego budynku do skończenia w domu.

Rysunek odręczny budowli i szczegółów budowlanych – przykładowe rysunki na bazie wykonanych projektów.

Literatura:

podstawowa

1. Grochowski B. 2002. Elementy geometrii wykreślnej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

2. Otto F., Otto E. 1980. Podręcznik geometrii wykreślnej. PWN, Warszawa

3. Skowroński W., Miśniakiewicz E. 2004. Rysunek techniczny, budowlany. Wyd. Arkady

uzupełniająca

1. Dobrzański T. 2005. Rysunek techniczny maszynowy. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa

2. Pałasiński Z. Zasady odwzorowań utworów przestrzennych na płaszczyźnie rysunku. Cz. I i II. Wydawnictwo PK w Krakowie (różne wydania)

3. Przewłocki. S. Geometria wykreślna w budownictwie. Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : Arkady, 1997.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

Grafinz_W01 metody przedstawiania trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie rysunku oraz jego odczytywanie, a także rodzaje rzutowania ich podział i klasyfikację. IGW1_W01 R

Grafinz_W02 oznaczenia i sposoby wykonywania planów i rysunków stosowanych w praktyce inżynierskiej związanej z budownictwem architektonicznym, wodno-melioracyjnym i drogowym, IGW1_W06 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Grafinz_U01 przedstawić odwzorowanie trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie rysunku oraz jego odczytywanie za pomocą rzutów równoległych. IGW1_U07 R, T, T

Grafinz_U02 wykonywać rysunki techniczne. IGW1_U07 R, T, T

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

Grafinz_K01rozwijania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania wcześniej uzyskanych efektów w kolejnych etapach kształcenia i praktyki zawodowej. IGW1_K01 R

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne ograniczone czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane zadania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zaliczenie sprawdzianów, projektów i arkuszy rysunkowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)