Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka nieruchomościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GOSPNIERU.NM.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka nieruchomościami
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawnymi uwarunkowaniami gospodarki nieruchomościami dla wykonywania zawodu z zakresu geodezji.

Pełny opis:

Definicja nieruchomości, rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe), wieczystoksięgowe ujęcie nieruchomości, pojęcie części składowych nieruchomości, pojęcie przynależności i pożytków.

Gospodarka nieruchomościami publicznymi (kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania nieruchomościami, zasady obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, pojęcie trwałego zarządu), Opłaty adiacenckie, Wywłaszczanie nieruchomości.

Gospodarowanie nieruchomościami mieszkalnymi Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego (ochrona praw lokatorów, towarzystwo budownictwa społecznego).

Gospodarowanie nieruchomościami lokalowymi (odrębna własność lokali, pojęcie nieruchomości wspólnej, wspólnota mieszkaniowa, prawa i obowiązki zarządu, uprawnienia właścicieli lokali względem zarządu).

Gospodarowanie nieruchomościami spółdzielczymi (spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze prawa do lokali, przekształcanie spółdzielczych praw do lokali).

Zasób nieruchomościami, prawo pierwokupu nieruchomości, prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, zbycie nieruchomości w drodze bez przetargowej i w drodze przetargu.

Omówienie zasad opracowania uproszczonego planu gospodarowania nieruchomością. Regulacja stanu prawnego.

Wybór nieruchomości do sporządzenia uproszczonego planu gospodarowania (zasady podejścia wyboru).

Weryfikacja materiałów źródłowych do sporządzenia uproszczonego planu gospodarowania.

Opracowanie uproszczonego planu gospodarowania nieruchomością (opis nieruchomości według: księgi wieczystej, katastru, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; inwentaryzacja nieruchomości, regulacja stanu prawnego (własności); szacunkowy koszt generalnego remontu; plan użytkowania; plan administrowania; zyskowność; uwagi końcowe).

Literatura:

Banaszczuk-Bąk A., Hernik J. 2009. Rozgraniczanie nieruchomości. Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgoszcz – Kraków.

Bieniek G., Kalus S., Marmaj Z., Mzyk E. Ustawa o gospodarce nieruchomościami –komentarz. Wyd. Prawnicze Lewis Nexis, Warszawa.

Hernik J. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wybrane przepisy dla studentów Akademii Rolniczej. Wyd. Szkoła Wiedzy o Terenie, Kraków, 2000.

Hernik J., Olejniczak G. 2006. Planowanie przestrzenne w RFN. Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgoszcz – Kraków.

Stefańczyk M., Węglowski M., Wspólnota mieszkaniowa, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa 2000.

Śmiałowska-Uberman Z. Kompendium wiedzy prawnej dla geodetów. Wyd. Gall, Katowice, 2003.

Ustawa o gospodarce nieruchomości.

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie wykonane zadanie.

Potrafi działać i myśleć w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z wiedzy teoretycznej w formie pisemnej, ograniczony czasowo, bez dostępu do podręczników.

Zaliczenie ćwiczeń po pozytywnej pisemnej ocenie sprawdzianu umiejętności, oraz po wykonaniu projektu o charakterze zadania problemowego.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)