Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka nieruchomościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GOSNE.08Z.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka nieruchomościami
Jednostka: Katedra Planowania,Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych
Grupy: Geodezja, 5 sem., 6 sem., niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawnymi podstawami gospodarki nieruchomościami.

Pełny opis:

Pojęcie i rodzaje nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa

Nieruchomość budynkowa

Nieruchomość lokalowa

Zasób nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości z zasobu, prawo pierwokupu nieruchomości, prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, zbycie nieruchomości w drodze bez przetargowej i w drodze przetargu.

Wywłaszczanie nieruchomości: definicja, przyczyny wywłaszczenia, organ przeprowadzający wywłaszczenie, rokowania, wszczęcie postępowania, rozprawa administracyjna, wydanie decyzji, odszkodowania, zwrot nieruchomości wywłaszczonej

Opłaty adiacenckie (definicja, kiedy są naliczane, osoby zobowiązane do ich uiszczenia, decyzja, rola rady gminy przy ustalaniu opłaty),

Uwłaszczenie państwowych osób prawnych (cel uwłaszczenia, podmioty uprawnione do uwłaszczenia, przedmiot uwłaszczenia, zasady uwłaszczenia).

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (zakres podmiotowy ustawy, postępowanie o przekształcenie, decyzja, opłaty, bonifikaty, nieodpłatne przekształcenie).

Literatura:

Bieniek G., Kalus S., Marmaj Z., Mzyk E. Ustawa o gospodarce nieruchomościami – komentarz. Wyd. Prawnicze Lewis Nexis, Warszawa.

Hernik J. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wybrane przepisy dla studentów Akademii Rolniczej. Wyd. Szkoła Wiedzy o Terenie, Kraków, 2000.

Ustawa o gospodarce nieruchomości.

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się.

Potrafi działać i myśleć w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z wiedzy teoretycznej w formie pisemnej, ograniczony czasowo, bez dostępu do podręczników.

Zaliczenie ćwiczeń po pozytywnej pisemnej ocenie sprawdzianu umiejętności.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.