Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gleboznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GLEBY.07L.SI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gleboznawstwo
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi procesami i zjawiskami zachodzącymi w środowisku glebowym, zaznajomienie z polowymi i laboratoryjnymi metodami ich analizy, systematyką gleb Polski i ich bonitacją oraz treścią map glebowo-rolniczych.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Gleba jako element środowiska przyrodniczego. Definicja gleby, funkcje gleby w biotopie, praktyczne aspekty gleboznawstwa w inżynierii środowiska. Powstawanie i kształtowanie się gleb w Polsce. Czynniki glebotwórcze, procesy glebotwórcze.

2. Metody badania gleb i oceny ich jakości. Morfologia gleby, dokumentacja odkrywki glebowej.

3. Właściwości fizyczne, wodne i powietrzno-wodne gleb.

4. Właściwości sorpcyjne i chemiczne gleb. Rodzaje sorpcji, znaczenie sorpcji dla roślin, wpływ właściwości sorpcyjnych na jakość gleby. Właściwości buforowe gleb. Pierwiastki występujące w glebach (makro i mikroelementy).

5. Materia organiczna gleby i organizmy glebowe. Powstawanie próchnicy. Rola i znaczenie próchnicy glebowej.

6. Jakość gleby. Definicje zasobności, żyzności i produkcyjności gleby. Ocena jakości gleby (klasy bonitacyjne, kompleksy przydatności rolniczej).Zasady ochrony gleb.

7. Mapy glebowo-rolnicze.

Ćwiczenia:

1-2. Skład granulometryczny gleby. Metody oznaczania i graficznego odwzorowania. Oznaczanie składu granulometrycznego metodą Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego i metodą organoleptyczną.

3. Gęstość objętościowa i gęstość fazy stałej gleb.

4. Odczyn gleby i metody jego oznaczania. Rodzaje kwasowości gleby. Zawartość węglanów.

5-6. Systematyka gleb Polski. Procesy glebotwórcze. Przegląd podstawowych typów gleb.

7. Treść mapy glebowo-rolniczej. Ćwiczenie dotyczące odczytania informacji zawartych na wybranych konturach na mapie glebowo-rolniczej.

Literatura:

Komornicki T., Oleksynowa K., Jakubiec J., Miechówka A. 1998. Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. III. Systematyka gleb i gleboznawstwo terenowe. AR Kraków.

Komornicki T., Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec J. 1991. Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. II. Metody laboratoryjne analizy gleb. AR Kraków.

Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Janowska E. 1999. Systematyka i kartografia gleb. SGGW, Warszawa.

Kowalik P. 2001. Ochrona środowiska glebowego. PWN, Warszawa.

Mocek A., Drzymała S. 2010. Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Zawadzki S. 2000. Gleboznawstwo. PWRiL Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna definicję i funkcje gleby w biotopie. Zna wpływ czynników glebotwórczych i procesów glebotwórczych na powstawanie i kształtowanie się gleb.

2. Zna metody badania gleb i oceny ich jakości, cechy morfologiczne gleb oraz zakres dokumentacji odkrywki glebowej.

3. Zna podstawowe właściwości fizyczne, wodne i powietrzno-wodne gleb. Zna podstawowe właściwości chemiczne gleb oraz rodzaje sorpcji i jej wpływ na jakość gleby. Zna makro i mikroelementy występujące w glebach. Zna proces powstawania próchnicy oraz jej rolę i znaczenie w glebie.

4. Definiuje zasobność, żyzność i produkcyjność gleby. Zna zasady oceny jakości gleby (klasy bonitacyjne, kompleksy przydatności rolniczej) oraz zasady ochrony gleb.

5. Posiada wiedzę na temat systematyki gleb Polski. Charakteryzuje podstawowe procesy glebotwórcze, typy i podtypy gleb.

6. Zna treść map glebowo-rolniczych.

Umiejętności:

1. Potrafi oznaczyć skład granulometryczny gleby metodą terenową i laboratoryjną. Potrafi zaklasyfikować glebę do odpowiedniej grupy i podgrupy granulometrycznej.

2. Potrafi wykonać oznaczanie gęstości fazy stałej gleby.

2. Potrafi wykonać oznaczenie odczynu gleb metodą polową i laboratoryjną oraz zawartości węglanów.

2. Potrafi zaklasyfikować glebę do odpowiedniej jednostki systematycznej.

3. Posiada umiejętność odczytania i interpretacji treści zawartych na mapie glebowo-rolniczej.

Kompetencje społeczne:

1. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się.

2. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, przyjmując w nim różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Ocena podsumowująca: pozytywnie zaliczony test z całości materiału omawianego w ramach wykładów.

Ćwiczenia: Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne ograniczone czasowo z całości materiału omawianego w ramach ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)