Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GFIGG.NM.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawa przedmiotu jest prawo powszechnego ciążenia, i związane z nim wartości przyspieszenia siły ciężkości na powierzchni Ziemi, które jest mierzone na powierzchni Ziemi oraz z przestrzeni okołoziemskiej. Student dowiaduje się o potencjale grawitacyjnym rotującej i nie rotującej Ziemi. Poznaje co to jest geoida i czym równi się od elipsoidy obrotowej. Poznaje przyspieszenie normalne i potencjał normalny na elipsoidzie, a także przyspieszenie siły ciężkości na geoidzie oraz potrafi wyznaczyć potencjał zakłócający i anomalię grawimetryczną. Student wie jakie stosować redukcje i poprawki do pomiarów grawimetrycznych względnych i absolutnych. Przedmiot omawia rodzaje instrumentów do pomiaru przyspieszenia siły ciężkości oraz związane z tymi pomiarami osnowy grawimetryczne światowe i krajowe. Poznaje teoria dotyczącą modelu pola grawitacyjnego Ziemi i poznaje pomiary grawimetriii satelitarnej: misje CHAMP, GRACE i GOCE.

Pełny opis:

Dynamika skorupy Ziemskiej i jej odkształcanie. Kształt figury Ziemi i jej grawitacja. Cechy grawitacji. Prawo powszechnego ciążenia, przyspieszenie grawitacyjne Ziemi nad i pod powierzchnia Ziemi oraz jej potencjał, a także jego własności. Stała grawitacyjna i jej wyznaczanie. Energia potencjalna pola grawitacyjnego Ziemi i powierzchnie ekwipotencjalne rotującej i nie rotującej Ziemi. Niejednorodne pole grawitacyjne Ziemi. Powierzchnie odniesienia dla Ziemi, elipsoida, geoida, quasigeoida. Zmiana grawitacji z szerokością geograficzna i wysokością. Przyspieszenie normalne i potencjał normalny na elipsoidzie. Przyspieszenie sily ciężkości na geoidzie. Potencjał zakłócający i anomalia grawimetryczna. Wysokość normalna i ortometryczna, ondulacje geoidy i odchylenia pionu. Wzór Brunsa oraz podstawowe równanie geodezji fizycznej. Momenty bezwładności Ziemi. Redukcje pomiarów geodezyjnych na elipsoidę ziemska. Przedstawienie problematyki związanej z wpływem ziemskiego pola siły ciężkości na wyniki pomiarów geodezyjnych (kąty, odległości, różnice wysokości, współrzędne astronomiczne, azymuty itd.). Przebieg i zastosowanie pomiarów grawimetrycznych w geodezji. Pomiary grawimetryczne dynamiczne i statyczne oraz absolutne i względne. Omawiane są grawimetry nadprzewodnikowe oraz ich zastosowań. Metody pomiarów w grawimetrii. Kalibracja grawimetrów. Poprawki i redukcje grawimetryczne. Osnowy grawimetryczne światowe i krajowe. Teoria modelu pola grawitacyjnego Ziemi, harmoniki sferyczne i ich własności. Grawimetria satelitarna: misje CHAMP, GRACE i GOCE oraz ich zastosowanie w badaniach geofizycznych.

Literatura:

1. Barlik M.: „Pomiary grawimetryczne w geodezji”, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2001.

2. Barlik M., Pachuta A.: „Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, teoria i praktyka”, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2007.

Efekty uczenia się:

Na ocenę 2,0 Nie jest świadomy odpowiedzialności zawodowej za poprawność prowadzonych obliczeń i wykonuje je niestarannie (popełnia błędy rachunkowe w obliczeniach, prowadząc je w sposób niejasny i nieczytelny)

Na ocenę 3,0 Nie jest świadomy odpowiedzialności zawodowej za poprawność prowadzonych obliczeń, ale próbuje wykonywać je poprawnie

Na ocenę 3,5 Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej za poprawność prowadzonych obliczeń i próbuje wykonywać je poprawnie

Na ocenę 4,0 Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej za poprawność prowadzonych obliczeń i wykonuje je poprawnie

Na ocenę 4,5 Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej za poprawność wykonanych obliczeń z czego wynika dbałość i staranność w wykonywanych czynnościach

Na ocenę 5,0 Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej za poprawność wykonanych obliczeń w związku z powyższym wykonuje swoje czynności z wielką dbałością i starannością, wykazując jasność i konsekwencje w prowadzonych analizach i toku obliczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2,0 Nie potrafi rozwiązać poprawnie zadań . Opanowanie poniżej 51 % umiejętności właściwych dla przedmiotu

Na ocenę 3,0 Rozwiązuje jedynie niektóre zadania Opanowanie od 51 % do 65 % umiejętności właściwych dla przedmiotu

Na ocenę 3,5 Opanowanie od 65 % do 70 % umiejętności właściwych dla przedmiotu

Na ocenę 4,0 Rozwiązuje większość zadań. Opanowanie od 70 % do 80 % umiejętności właściwych dla przedmiotu

Na ocenę 4,5 Opanowanie od 80 % do 85 % umiejętności właściwych dla przedmiotu

Na ocenę 5,0 Rozwiązuje wszystkie/prawie wszystkie zadania Opanowanie od 85 % do 100 % umiejętności właściwych dla przedmiotu

Praktyki zawodowe:

brak praktyk

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)