Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geographical information system in water management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GEOPH.SI.IGWX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geographical information system in water management
Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie możliwości wykorzystania systemów informacji geograficznej w inżynierii i gospodarce wodnej.

Pełny opis:

Treści nauczania

Wyklady (15 h):

Możliwości wykorzystania GIS w gospodarce wodnej.

Metody reprezentacji środowiska przyrodniczego.

Pozyskiwanie danych do analiz GIS.

Właściwości danych przestrzennych.

Modele danych przestrzennych.

Tworzenie i aktualizacja baz danych.

Zalety i ograniczenia systemów geoinformacyjnych.

Ćwiczenia projektowe na sali komputerowej (30 h):

Zapoznanie się z programem ArcGIS.

Pozyskanie danych przestrzennych do projektu.

Przekształcanie danych i dostosowanie ich do potrzeb projektu.

Sposoby na wykonanie i automatyzacje opracowań fizjograficznych zlewni.

Modelowanie procesów przyrodniczych dla zadanej zlewni.

Wizualizacja wykonanych analiz GIS.

Prezentacja i omówienie wykonanego projektu.

Literatura:

Podstawowa:

1. Bedford M. 2000. GIS for Water management in Europe. Wyd. Esri Press.

2. Law M., Collins A. 2013. Getting to Know ArcGIS for Desktop. Wyd. Esri Press.

3. Longley P.A. 2005. Geographical Information Systems: Principles, Techniques, Management and Applications. Wyd. John Wiley & Sons.

Uzupełniająca:

1. Schmidts M. 2013. Esri ArcGIS Desktop Associate Cert. Study Guide. Wyd. Esri Press.

2. USGS 1987. Map projections: A working manual, Wyd. U.S. Government Printing Office, https://pubs.er.usgs.gov/publication/pp1395.

3. Harder Ch., Ormsby T., Balstroem T. 2011. Understanding GIS. ArcGIS Project Workbook.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – zna i rozumie:

sposoby wykorzystania systemów informacji geograficznej (GIS) w gospodarce wodnej.

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

pozyskiwać dane o charakterze przestrzennym, przetwarzać informacje z wykorzystaniem oprogramowania GIS oraz wizualizować wyniki na mapach i modelach 3D.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – jest gotów do:

ciągłego podnoszenia swoich kompetencji związanych z możliwością wykorzystania systemów informacji geograficznej (GIS) w inżynierii i gospodarce wodnej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Zaliczenie ustne; na ocenę pozytywną należy odpowiedzieć na co najmniej 51% zadań przy określonych wytycznych. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%.

Ćwiczenia:

Zaliczenie projektu wykonanego na ćwiczeniach oraz wykonanie na sali komputerowej zadania związane z projektem; na ocenę pozytywną należy zrealizować co najmniej 51% zadań przy określonych wytycznych. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stachura
Prowadzący grup: Tomasz Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)