Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geoinżynieria środowiskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GEOINZ.SM.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geoinżynieria środowiskowa
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program nauczania przedmiotu obejmuje wybrane zagadnienia z geoinżynierii środowiska. Dotyczą one oceny oddziaływania substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne, rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pochodzących z składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych w ośrodku gruntowym oraz metod zabezpieczeń. Omawiane są również wybrane metody modernizacji i odbudowy wałów przeciwpowodziowych. Posadowienia obiektów budownictwa ziemnego na słabonośnym podłożu. Zastosowanie geosyntetyków w geoinżynierii środowiska. Utylizacja i zagospodarowanie odpadów przemysłowych do budowy ziemnych obiektów hydrotechnicznych i komunikacyjnych.

Pełny opis:

W ramach wykładów studenci otrzymują wiedzę z rozwiązań technicznych, tak materiałowych, jak i konstrukcyjnych, stosowanych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Duży nacisk położony jest na omówienie stosowania nowych materiałów filtracyjnych i uszczelniających, zarówno mineralnych jak i syntetycznych przy modernizacji obwałowań rzecznych. Oddzielnym zagadnieniem jest ocena wpływu zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych, a zwłaszcza substancji ropopochodnych, na zmiany właściwości geotechnicznych gruntów budowlanych. Ważnym zagadnieniem są warunki geotechniczne i technologiczne wykorzystania odpadów przemysłowych, a głównie pogórniczych w budownictwie ziemnym, co stanowi formę ich utylizacji. W ramach ćwiczeń wykonywana jest dokumentacja projektowa obejmująca ocenę rozprzestrzeniania się substancji ropopochodnych w ośrodku gruntowym, określenie osiadania obiektów budownictwa ziemnego na gruntach nienośnych.

W ramach ćwiczeń przedstawiona jest metoda obliczeń infiltracji wody opadowej w strefie nienasyonej profilu gruntowego w warunkach opadu ustalonego z wykorzystaniem modelu Greena i Ampt'a, wykonywane są obliczenia przepływu substancji ropopochodnych w strefie aeracji i saturacji w warunkach swobodnego przepływu wód gruntowych oraz obliczenia stężenia zanieczyszczeń w ujęciu wody znajdującego się w warstwie wodonośnej pod ciśnieniem. Kolejną część ćwiczeń stanowią obliczenie konsolidacji podłoża słabonośnego.

Literatura:

Ochrona środowiska. 1999. Zbiór przepisów. Wyd. Prawnicze. Sopot.

Wiłun Z. 2002. Zarys geotechniki. Wyd. PWN, W-wa.

Zadroga B., Olańczuk-Neyman K. 2001. Ochrona i rekultywacja podłoża gruntowego. Wyd. Politechniki Gdańskiej

Roboty i budowle ziemne. Praca zbiorowa. 1999. Wyd. Kom. i Łączn. W-wa.

Kołodziejczyk U. 2002. Geologiczno-inżynierskie badania wałów przeciwpowodziowych i ich podłoża. Wydawnictwo: Uniwersytet Zielonogórki,

Kowalów M. 2000. Wpływ zabezpieczeń inżynierskich na zmianę hydraulicznych warunków filtracji ze składowisk odpadów. Politechnika Szczecińska

PN-EN 12715:2003. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Iniekcja.

PN-EN 12716:2002. Wykonawstwo specjalnych robót geotechniczych – Iniekcja strumieniowa.

PN-EN 14679:2005 (U). Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych - Wgłębne mieszanie gruntu.

PN-G-07800:2002 Górnictwo odkrywkowe - Rekultywacja - Ogólne wytyczne projektowania.

Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – (z późniejszymi zmianami.)

Dz.U.2001.62.627 Prawo ochrony środowiska

Dz.U.97.133.885 Zmiana ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw

Dz.U. 2003.5.58 Poważne awarie objęte obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Dz.U.2008.25.150 Prawo ochrony środowiska (z późniejszymi zmianami)

Dz.U.2007.44.287 Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska (z późniejszymi zmianami)

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.

Efekty uczenia się:

Na podstawie wykladów student uzyskuje wiedzę potrzebna do prowadzenia monitoringu stanu składowisk odpadów. Poznaje metody zabezpieczeń przed migrującymi zanieczyszczeniami.

Nabywa umiejętności rozpoznawania przyczyn uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych oraz metody ich modernizacji i odbudowy, a także metody budowy nasypów na słabym bagnistym podłożu. Potrafi również dokonać geotechnicznej oceny możliwości wykorzystania odpadów pogórniczych do celów budownictwa ziemnego. Przedmiot stanowi znaczące uzupełnienie wiedzy dotyczącej problemów fundamentowania, geotechniki i budownictwa ziemnego.

Na podstawie cwiczeń student zdobywa umiejętność wykonania obliczeń rozprzestrzeniania się substancji ropopochodnych w podłożu gruntowym w wybranych warunkach hydrogeologicznych , obliczeń przepływu wody w strefie nienasyconej z wykorzystaniem uproszczonego modelu fizycznego infiltracji, potrafi wykonań obliczenia projektowe dotyczące przebiegu osiadań słabego podłoża w warunkach konsolidacji jedno- i trójwymiarowej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - egzamin pisemny.

Ćwiczenia - indywidualne zaliczenie projektu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.