Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geodezja II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GEOINZ.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja II
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony w ramach 3 semestru studiów inżynierskich jest kontynuacją podobnego przedmiotu realizowanego wcześniej w semestrach 1 - 2. Tematyka przedmiotu dotyczy metod pomiarowo - obliczeniowych, stosowanych przy projektowaniu i realizacji osnów geodezyjnych oraz technik zdejmowania szczegółów sytuacyjno - wysokościowych wraz opracowaniem wyników pomiarów. Student powinien poznać m.in.: zasady stosowania metod niwelacji powierzchniowej, sposoby zagęszczania osnowy poziomej, istotę i zastosowanie transformacji współrzędnych na płaszczyźnie oraz procedury zakładania i opracowania numerycznego pomiarowych sieci geodezyjnych. Ćwiczenia projektowe z tego przedmiotu polegają głównie na przeprowadzeniu pomiarów terenowych i odpowiednim przetworzeniu wyników (prace kameralne).

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

- Powtórka wiadomości z pomiarów wysokościowych (metody niwelacji, typy niwelatorów stosowanych w niwelacji geometrycznej, sprzęt pomiarowy przy niwelacji trygonometrycznej itp.),

- Wprowadzenie do tematu niwelacji terenowej (istota, cel, metody),

- Niwelacja metodą siatkową (zastosowanie, prace terenowe i obliczeniowe, sporządzenie mapy warstwicowej),

- Niwelacja metodą punktów rozproszonych (jak wyżej),

- Zasady i metody kartowania pikiet, interpolacji warstwic oraz wykreślania warstwic,

- Powtórka wiadomości z osnów geodezyjnych (podział osnów ze względu na różne kryteria, metody wyznaczania, zastosowanie do realizacji zadań geodezyjnych, odnośne instrukcje techniczne itp.),

- Zasady ogólne zakładania poziomej osnowy geodezyjnej,

- Metody zagęszczania poziomej osnowy (poligonizacja, wcięcia pojedyncze i wielokrotne, zagadnienie Hansena, przeniesienie współrzędnych itp.),

- Szczegółowa charakterystyka każdej z w/w metod zagęszczania osnów (istota, zastosowanie, pomiar, wzory obliczeniowe itp.),

- Wiadomości ogólne z transformacji współrzędnych (istota, zastosowanie, podział transformacji itp.),

- Transformacja na płaszczyźnie (rodzaje transformacji, parametry transformacji, punkty dostosowania, wzory ogólne),

- Transformacja dla 2 punktów dostosowania (istota zagadnienia, kolejność czynności obliczeniowych),

- Przykład zastosowania transformacji do obliczenia ciągu poligonowego bez nawiązania kątowego (algorytm obliczeniowy),

- Obliczenie ciągu bez nawiązania kątowego metodą wliczeniową; porównanie z metodą transformacji,

- Transformacja dla n > 2 punktów dostosowania (istota zagadnienia, kolejność czynności obliczeniowych, ocena dokładności transformacji),

- Poligonizacja - informacje ogólne (definicja, zastosowanie, zalety i wady itp.),

- Budowa i nawiązanie sieci poligonowych,

- Obliczenie sieci poligonowych (metody, charakterystyka itp.),

- Wyrównanie sieci poligonowych metodą punktów węzłowych (kolejność obliczeń, wzory, ocena dokładności),

- Zastosowanie metody wyrównania obserwacji bezpośrednich przy obliczaniu sieci poligonowych.

* Technologie (klasyczne) zakładania osnów geodezyjnych;

* Geodezyjne układy i systemy odniesienia oraz układy współrzędnych;

* Standardy geodezyjne (akty prawne, instrukcje, wytyczne, normy techniczne);

Tematyka ćwiczeń:

- Niwelacja terenowa metodą siatki kwadratów - pomiar.

- Niwelacja terenowa metodą punktów rozproszonych - pomiar.

- Niwelacja terenowa – prace kameralne (obydwie metody).

- Wcięcie w przód, wcięcie liniowe (pomiar i obliczenia).

- Wcięcie wstecz, zadanie Hansena, przeniesienie współrzędnych (pomiar i obliczenia).

- Ciąg poligonowy bez nawiązania kątowego: metoda transformacji i metoda wliczeniowa (obliczenia).

- Transformacja współrzędnych dla n>2 punktów dostosowania (obliczenia),

- Wyrównanie sieci poligonowej metodą punktów węzłowych (obliczenia).

Literatura:

1) Jagielski A. 2007. Geodezja II – wykłady. Wyd. Geodpis, Kraków.

2) Jagielski A. 2006. Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji II . Wyd. Geodpis, Kraków.

3) Lazzarini T. i in. 1990. Geodezja. Geodezyjna osnowa szczegółowa. PPWK Warszawa.

4) Inne dostępne podręczniki geodezyjne obejmujące tematykę przedmiotu.

5) Dodatkowo: Instrukcje geodezyjne (np. G-1, G-2, G-3, G-4, K-1), Wytyczne techniczne.

6) Aktualne akty prawne (ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" oraz stosowne rozporządzenia ministerialne – zastępujące instrukcje i wytyczne po roku 2012).

Efekty uczenia się:

Student potrafi zdefiniować poznane zagadnienia oraz metody ich realizacji (pomiary, obliczenia).

Student potrafi wskazać źródło potrzebnych informacji (np. standardy techniczne w formie instrukcji i wytycznych).

Student potrafi zaplanować oraz zrealizować zadanie geodezyjne (prace polowe oraz kameralne).

Student zna cel i przeznaczenie dokumentacji wytworzonej w wyniku realizacji zadania geodezyjnego.

Metody i kryteria oceniania:

1. Sprawdziany pisemne wiedzy oraz umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy (obliczenia geodezyjne);

2. Zaliczenia indywidualne sprawozdań z ćwiczeń praktycznych;

3. Oceny indywidualne z zaangażowania w czasie zajęć;

4. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen ze sprawdzianów, sprawozdań oraz zaangażowania;

5. Test pisemny z tematyki wykładów w se. 3.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Gargula
Prowadzący grup: Tadeusz Gargula, Paweł Kotlarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Gargula
Prowadzący grup: Tadeusz Gargula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Gargula
Prowadzący grup: Tadeusz Gargula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.