Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geomorfologia fluwialna dla inżynierów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GEOFL.10Z.SI.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geomorfologia fluwialna dla inżynierów
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy: Gospodarka Przestrzenna, 3 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Status modułu: obligatoryjny

Wymagania wstępne wiedza i umiejętności z zakresu hydraulika, hydrologia, geologia inżynierska i hydrogeologia, inżynieria rzeczna, fizyka.

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Kod formy studiów i poziomu kształcenia: SI

Semestr studiów: 3

Język kształcenia: polski

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ:

WYKŁADY:

Podstawowe pojęcia i definicje geomorfologii.

Rzeźba fluwialna – morfogenetyczna działalność rzek.

Rzeźba fluwialno-denudacyjna: doliny rzeczne, terasy rzeczne, formy międzydolinne, powierzchnie zrównane.

Teorie rozwoju rzeźby fluwialno-denudacyjnej.

Rzeźba krasowa. Formy sufozyjne.

Morfogenetyczna działalność wód lodowcowych – rzeźba glacjalna.

Geomorfologia koryt rzek nizinnych i potoków górskich. Procesy fluwialne kształtujące zlewnię rzek i potoków.

Formy fluwialne w korytach rzecznych: formy denne rzek nizinnych i formy korytowe potoku górskiego. Powiązanie geomorfologii fluwialnej z hydromorfologią i hydrogeomorfolegią a także ekohydrologią.

Podstawy inżynierii rzecznej i hydrauliki koryt rzecznych w kontekście utrzymania tychże koryt. Wybrane budowle wodne pracujące jak naturalne elementy koryt rzecznych (np. w kontekście przemiałów i plos).

Przepływy brzegowe i dominujące.

ĆWICZENIA:

Analiza wybranego procesu hydrogeomorfologicznego w korycie rzecznym lub dolinie rzecznej. Opis zjawisk, procesów oraz charakterystyk i ich prezentacja.

Analiza wybranych parametrów hydrogeomorfologicznych – obliczenia, opis, prezentacja.

Obliczenia i analiza przepływów brzegowych jako kształtujących koryto cieku w sensie geomorfologicznym.

Literatura:

1. Radecki-Pawlik A. 2014. Hydromorfologia rzek i potoków górskich – działy wybrane. Podręcznik Akademicki. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, s. 280.

2. Klimaszewski M. 1973. Geomorfologia. Wa-wa.

3. Radecki-Pawlik A., Hernik J. 2010. Cultural Landscapes of River Valleys. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Eds., monografia, ss. 260.

4. Colin R. Thorne, Richard David Hey, Malcolm David Newson. 1997. Applied fluvial geomorphology for river engineering and management. John Wiley, s. 376

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

- rodzaje wszelkich koryt rzecznych. Zna formy korytowe rzek i potoków górskich oraz formy denne rzek nizinnych. Zna formy fluwialne związane z wszelką działalnością wody na świecie.

- właściwe metody dla sprawdzenia obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych obiektów utrzymania rzek i potoków górskich w dobrym stanie zgodnie z Ramową Dyrektywa Wodną (RDW).

- podstawową wiedzę inżynierską oraz geomorfologiczną stosowaną w ocenie prawidłowego aplikowania rozwiązań inżynierskich dla rzek i potoków górskich w odniesieniu do RDW.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

- obliczać charakterystyki hydrogeomorfologiczne, sedymentologiczne, przepływy brzegowe i korytotwórcze oraz hydrauliki koryta potoku górskiego, a także potrafi interpretować uzyskane wyniki przy ocenach istniejących urządzeń utrzymania rzek i potoków górskich symulujących pracę naturalnych form fluwialnych.

- posługiwać się podstawowymi aplikacjami komputerowymi oraz wykonywanie obliczeń hydrodynamicznych i hydromorfologicznych. Potrafi opisać zjawiska i procesy korytotwórcze przydatne do rozwiązywania zagadnień projektowych w utrzymaniu koryt rzek i potoków górskich.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

- kreatywnego rozwiązywania nietypowych problemów z zakresu hydromorfologii, hydrogeomorfologii i inżynierii rzecznej.

- wzięcia odpowiedzialności, oraz ważności i skutków dla środowiska i społeczności stosowania poznanych metod analiz hydromorfologicznych i geohydromorflologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁADY:

Zaliczenie w formie ustnej. Udział w ocenie końcowej modułu 50%

ĆWICZENIA:

Zaliczenie na podstawie projektu technicznego. Udział w ocenie końcowej modułu 50%

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Plesiński
Prowadzący grup: Karol Plesiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Plesiński
Prowadzący grup: Karol Plesiński, Kamil Suder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Plesiński
Prowadzący grup: Karol Plesiński, Kamil Suder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.