Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obsługa opracowań geodezyjnych w programie EwMapa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GEOEWMAP.NM.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obsługa opracowań geodezyjnych w programie EwMapa
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z jednym z wiodących narzędzi informatycznych służących do graficznego opracowywania prac geodezyjnych. Ponadto wykształcenie oraz poszerzenie umiejętności pozwalających na stosowanie systemu EWMAPAdo wykonywania szerokiego zakresu kameralnych prac geodezyjnych. Poznanie zaawansowanych narzędzi programu, zakładanie baz danych, aktualizacja i eksport danych do zadanych formatów, definiowanie parametrów konfiguracyjnych.

Pełny opis:

Konfiguracja i tworzenie nowej bazy danych przestrzennych (Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT500, Ewidencja Gruntów i Budynków EGIB, Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu GESUT). Przetwarzanie i aktualizacja istniejącej bazy danych przestrzennych.

Operacje na obiektach - tworzenie, konfiguracja i modyfikacja obiektów. Łączenie i scalanie obiektów liniowych i powierzchniowych.

Praca z rastrem.

Import i eksport danych do zadanych formatów i układów współrzędnych.

Kreślenie mapy w środowisku EWMAPA.

Wykorzystanie map rastrowych udostępnionych za pomocą usług sieciowych Web Map Service.

Geodezyjna obsługa inwestycji. Praca z operatem geodezyjnym.

Możliwości wykorzystania zaawansowanych funkcji programu EWMAPA w pracach kameralnych -użyteczne narzędzia w opracowaniach geodezyjnych.

Przykłady praktycznych zastosowań.

Literatura:

Jagielski A. Geodezja II. P.W. Stabill Kraków 2007

Instrukcja obsługi Ewmapa 11. GEOBID. Katowice 2013

EWMAPA - podręcznik użytkownika programu cz. I. GEOBID. Katowice 2012 EWMAPA - podręcznik użytkownika programu cz.II. GEOBID. Katowice 2012

Efekty uczenia się:

Objaśnia metodykę realizacji zadań związanych z geodezyjną obsługą inwestycji oraz cyfrowymi mapami ewidencji gruntów i budynków z wykorzystaniem programu EWMAPA.

Objaśnia metodykę zakładania i aktualizacji baz danych, eksportu danych do zadanych formatów, definiowanie parametrów konfiguracyjnych

Opisuje procesy technologiczne tworzenia map wielkoskalowych do celów projektowych w programie EWMAPA.

Wykonuje zadania inżynierskie związanych z geodezyjną obsługą inwestycji oraz cyfrowymi mapami ewidencji gruntów i budynków z wykorzystaniem programu EWMAPA.

Przeprowadza transformację obrazów wektorowych i rastrowych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi programu EWMAPA.

Wykonuje praktyczne zadania tworzenia map wielkoskalowych do celów projektowych za pomocą zaawansowanych narzędzi programu EWMAPA.

Wykonuje obliczenia typowych pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi programu EWMAPA.

Metody i kryteria oceniania:

Test kontrolny sprawdzający praktyczne umiejętności tworzenia, aktualizacji geodezyjnych baz danych przestrzennych BDOT500, GESUT, EGiB.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)