Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geometria i grafika inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GEGRI.14Z.SI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geometria i grafika inżynierska
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy: Geodezja, 1 sem, stacj.inż.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem prowadzenia przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami odwzorowania i restytucji elementów przestrzeni na płaszczyźnie rysunku, a także pomiarem w oparciu o dane zawarte na rysunkach inżynierskich. Uzyskana w związku z tym wiedza i umiejętność rzutowania równoległego (aksonometria) prostokątnego na jedną (rzuty cechowane) i więcej rzutni (metoda Monge’a) .jak i nierównoległego (perspektywa - rzut środkowy), a także stosowania zasad rzutowania w grafice inżynierskiej są niezbędne w kształceniu inżynierów gospodarki przestrzennej i ich praktyce zawodowej.

Pełny opis:

zakres tematyczny

wykłady 10 godz. (GEGRI.L.SI.IGKGX_W1, GEGRI.L.SI.IGKGX_W2)

Organizacja i warunki zaliczenia przedmiotu. Zasady ogólne rzutowania i rodzaje rzutów. Rzuty aksonometryczne. Zasady połączeń łukiem Możliwości wykorzystywania oprogramowania CAD.

Rzuty Monge’a - konstrukcje podstawowe; trzecia rzutnia. Układ rzutów w praktyce inżynierskiej. Wymiarowanie.

Rzuty cechowane - konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość, kłady). transformacja układów, podstawowe wiadomości o bryłach. Przekroje. Widoczność. Siatki brył. Powierzchnie topograficzne. Zastosowanie rzutów cechowanych w rysunku map i praktyce inżynierskiej.

Rzuty środkowe: - konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość, kłady, punkty mierzenia i częściowego mierzenia); perspektywa dowolna i stosowana. Bryły w perspektywie. odwrócenie perspektywy.

ćwiczenia 20 godz (GEGRI.L.SI.IGKGX_ U1, GEGRI.L.SI.IGKGX_ U2, GEGRI.L.SI.IGKGX_ U3, GEGRI.L.SI.IGKGX_ K1)

Konstrukcje podstawowe (wybrane geometryczne) oraz zasady wykonywania arkuszy, omówienie arkusza do wykonania w domu. Konstrukcje podstawowe, – połączenia łukami przy projektowaniu trasy rowerowej, omówienie arkusza do wykonania w domu.

Rzuty aksonometryczne. Zasady wykonywania oraz analizowania rzutów izometrycznych i dimetrycznych. Trzy rzuty prostokątne (rzuty Monge’a) układu brył na podstawie rzutu aksonometrycznego (powiązanie rzutów), wykonanie wymiarowania na ćwiczeniach; arkusz kolokwialny.

Konstrukcje podstawowe, – połączenia łukami przy projektowaniu trasy rowerowej, wykonanie na ćwiczeniach arkusza kolokwialnego.

Rzuty cechowane. Rozwinięcie tematyki wykładów oraz sprawdzenie osiągnięć poprzez rysunki pomocnicze. Projekt geometryczny zbiornika z drogą dojazdową – plan sytuacyjno-wysokościowy (zastosowanie rzutów cechowanych) i przekroje – wykończenie w domu.

Rzuty środkowe. Rozwinięcie tematyki wykładów oraz sprawdzenie osiągnięć poprzez rysunki pomocnicze .Bryła w perspektywie stosowanej i dowolnej (rzuty środkowe), – uzyskana poprzez podniesienie podstawy z kładu oraz punktami mierzenia (wykonanie na ćwiczeniach arkusza do skończenia w domu).

Układ brył w perspektywie stosowanej na podstawie obserwowanych faktycznych brył. Odwrócenie perspektywy układu brył – pomiar wymiarów i trzy rzuty układu (wykonanie na ćwiczeniach arkusza kolokwialnego).

Literatura:

podstawowa

1. Grochowski B.: Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

2. Otto F., Otto E.: Podręcznik geometrii wykreślnej. PWN, Warszawa 1980.

3. Skowroński W., Miśniakiewicz E.: Rysunek techniczny, budowlany. Arkady. 2004."

uzupełniająca

"1. Dobrzański T: Rysunek techniczny maszynowy. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2005

2. Pałasiński Z.: Zasady odwzorowań utworów przestrzennych na płasz¬czyźnie rysunku. Cz. I, II Wydawnictwo PK Kraków (różne wydania)

3. Pałasiński Z: Zasady perspektywy. Wydaw. PK Kraków (różne wyd- skrypt)"

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

GEGRI.L.SI.IGKGX_W1 metody przedstawiania trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie rysunku oraz jego odczytywanie, a także rodzaje rzutowania ich podział i klasyfikację. GiK_W01 T

GEGRI.L.SI.IGKGX_W2 podstawowe konstrukcje geometryczne niezbędne w projektowaniu, a także oznaczenia oraz sposoby wykonywania planów i rysunków stosowanych w praktyce inżynierskiej. "GiK_W04, GiK_W07" T

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

GEGRI.L.SI.IGKGX_ U1 przedstawić trójwymiarową przestrzeń na płaszczyźnie rysunku oraz odczytywać go za pomocą rzutów równoległych. GiK_U10 T

GEGRI.L.SI.IGKGX_ U2 wykonać samodzielnie podstawowe konstrukcje geometryczne, niezbędne w projektowaniu oraz dobierać optymalne warianty rozwiązań postawionych zadań. GiK_U07 T

GEGRI.L.SI.IGKGX_ U3 posługiwać się przyborami kreślarskimi, wykonywać rysunki i plany stosowane w praktyce inżynierskiej, związane z geodezją i budownictwem oraz czytać dokumentację projektową. GiK_U10 T

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

GEGRI.L.SI.IGKGX_ K1 być kreatywnym i rozwijać wiedzę i umiejętności oraz wykorzystywać wcześniej uzyskane efekty w kolejnych etapach kształcenia i praktyce zawodowej. GiK_K01 T

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo. Minimum 50% punktów za rozwiązane zadania jest konieczne do uzyskania oceny 3.0. (udział w ocenie końcowej 50%).

Zaliczenie sprawdzianów (na ocenę pozytywną należy dokonać co najmniej 50% prawidłowych rozwiązań na zadane zadania), projektów i arkuszy rysunkowych (udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rużyczka
Prowadzący grup: Łukasz Borek, Adam Rużyczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rużyczka
Prowadzący grup: Łukasz Borek, Adam Rużyczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.